PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologický výzkum 1: Sociologické metody - ASG100112
Anglický název: Sociological Research 1: Sociological Methods
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Je prerekvizitou pro: ASG100113
Cíl předmětu

Kurz seznamuje studenty se základními pojmy a principy empirického výzkumu. Rozvíjí schopnost formulace problému, cíle a hypotéz výzkumu. Pěstuje dovednosti v oblasti přípravy projektu a volby základní strategie výzkumu, studenti si též osvojují první praktické zkušenosti v oblasti analýzy dokumentů. Ve cvičeních studenti zpracovávají návrh projektu výzkumu a obsahovou analýzu na zvolené téma, obojí musejí odvezdat a nechat schválit do konce semestru. Zkouška z předmětu je ústní.

The course introduces students to the basic concepts and principles of empirical research. Develops the ability to formulate the problem, goals and hypotheses of research. It covers skills in project preparation and selection of basic research strategy, students also acquire first practical experience in document analysis. In seminars, students work out a research project proposal and content analysis on a chosen topic, both of which must be handed over and approved by the end of the semester. The exam is oral.

Poslední úprava: Buriánek Jiří, doc. PhDr., CSc. (29.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Účast na cvičeních a zpracování seminárních prací dle zadání (úvodní projekt výzkumu, obsahová analýza), a to do konce semestrální výuky. Splněné (= akceptované) úkoly jsou podmínkou připuštění ke zkoušce, která je ústní.

V případě distanční výuky:

Koná se on-line prostřednictvím zoom ve vymezených hodinách podle rozvrhu. Odkaz na příslušný link bude zapsaným studentům zaslán mailem, podobně též prezentace. V úvodní části kurzu budou převažovat přednášky, semináře budou zařazeny podle stavu zpracování samostaných úkolů, povedou je pověření asistenti.

Poslední úprava: Papcunová Kristína, Mgr. (24.09.2021)
Literatura

Babbie, E.: The Practice of Social Research, 6.vyd., Wadsworth 1992

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha 2008

Petrusek, M.: Teorie a metoda v soudobé sociologii, Karolinum, Praha 1993

Buriánek, J.: Metody kriminologického výzkumu. In: Válková, H., Kuchta J. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky, 2. Vyd.,  C.H.Beck, Praha, 2012, s.19-52,

Jeřábek, H.: Úvod do metodologie sociologického výzkumu, FSV UK, Praha 1992

Kol.aut. (ed.J.Šubrt): Kapitoly ze sociologie veřejného mínění, Karolinum, Praha 1998 

Poslední úprava: Buriánek Jiří, doc. PhDr., CSc. (24.09.2019)
Sylabus

 1. Pojetí metodologie a její výuky. Znaky vědeckého poznání. Úloha individuální sociální zkušenosti a sociologické imaginace. Paradigma normální vědy.

 2. Problémová situace a zadání výzkumu. Sociotechnická funkce výzkumu, výzkum jako zdroj sociální informace a praktických doporučení.

 3. Druhy výzkumu a typy výzkumných strategií.

 4. Cíle výzkumu.  Hypotézy - jejich zdroje, typy a způsoby ověřování.  Vztah teoretického a empirického poznání, jejich vzájemné zprostředkování. Meta-teoretické aspekty vědy.

 5. Vymezení empirického výzkumu. Struktura výzkumu a jeho fáze. Pojem strategie. Úvodní projekt výzkumu a jeho náležitosti.

 6. Metodologie a její struktura, základní otázky a kategorie.  Deskripce, explanace, rozumění. Základní paradigmata empirického výzkumu (objektivistické, interpretativní).

 7. Kvantitativní a kvalitativní metody. Nároky kvalitativního výzkumu, výhody a nevýhody. Smíšený design.

 8. Přehled procedur empirického výzkumu (monografická, statistická, typologická, experimentální, historická).

 9. Proces operacionalizace (identifikace a operacionalizace, taxativní a systémový přístup, problémy operacionálních definic, výběr ukazatelů).

 10. Měření, druhy znaků.  Validita a reliabilita, význam standardizace.

 11. Studium dokumentů (kritika, klasifikace, kvalitativní a kvantitativní analýza). Obsahová analýza.

 12. Statistické ukazatele. Metodologické problémy sekundární analýzy.

 13. Problémy zkoumání vývoje a změny – opakované, panelové a longitudinální výzkumy, limity průřezových analýz.

Poslední úprava: Buriánek Jiří, doc. PhDr., CSc. (30.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK