PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny světové sociologie 19. a počátku 20. století - ASG100020
Anglický název: History of Sociology - 19th and Early 20th Century
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASG100055
Garant: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Záměnnost : ASG300095
Je záměnnost pro: ASG300095
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: SOCDUFFK (05.06.2008)

Aron, R.: Les étapes de la pensée sociologique, Paris 1967.

Coser, L.A.: Masters of Sociological Thought, New York 1984.

Cuin, C.-H.; Gresle, G.: Dějiny sociologie, Praha 2004.

Keler, J.: Dějiny klasické sociologie, Praha 2004.

Další literatura bude doporučena v průběhu kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: SOCDUFFK (05.06.2008)

Charakteristika obsahu:

1. Úvod do dějin sociologie

Předmět dějin sociologie. Podmínky vzniku sociologie. Vztah sociologie k sociální filosofii a k filosofii dějin. Vnitřní diferenciace sociologie a její příčiny. Obecná klasifikace základních směrů v dějinách sociologie. Smysl studia dějin sociologie.

2. August Comte a vznik sociologie

Comte a jeho doba. Pojem pozitivismu. Comte a Saint-Simon. Comtova teorie vědy. Předmět a úkoly sociologie. Sociologické metody. Sociální dynamika a sociální statika. Pozitivní politika a vize budoucnosti. Comtovo místo v dějinách sociologie.

3. Sociologie Herberta Spencera

Předmět sociologie. Její cíle a úkoly. Obtíže při její výstavbě. Spencerův naturalismus, organicismus a evolucionismus. Klasifikace a typologie společností. Společnost vojenská a průmyslová. Analýza společenských institucí. Spencerovy politické názory. Spencerův vliv na další vývoj sociologie.

4. Místo Karla Marxe v dějinách sociologie

Vztah materialistického pojetí dějin a sociologie. Podmínky vzniku Marxovy teorie společnosti. Pojem společensko-ekonomické formace. Pojetí tříd, třídní struktury a státu. Společenské bytí a společenské vědomí. Teorie společenského vývoje. Hlavní rysy Marxovy badatelské metody. Historické osudy Marxovy teorie.

5. Naturalismus v sociologii 19. a počátku 20. století

Předpoklady vzniku naturalistických škol v sociologii. Základní teze a hlavní představitelé geografické školy, demografické školy, mechanistické školy, organicismu v sociologii, sociálního darwinismu a rasově antropologické školy.

6. Empirické sociální výzkumy v 19. století

Počátky empirických sociálních výzkumů a jejích základní motivace. Empirické sociální výzkumy v Anglii (C. Booth), ve Francii (A. Quételet, Le Play) a v Německu. Jejich význam pro další vývoj sociologie.

7. Psychologismus v sociologii konce 19. století a začátku 20. století

Pojem psychologismu. Předpoklady vzniku psychologismu. Psychologie národů. Le Bon a jeho psychologie davů. Tardův pojem veřejnosti a jeho teorie nápodoby. McDougallův instinktivismus. C. H. Cooley a zrod interakcionismu. Jeho pojmy primární skupiny a zrcadlového já.

8. Místo S. Freuda v dějinách sociologie

Sociologické implikace freudismu. Freudova teorie osobnosti. Freudova teorie kultury. Freudova interpretace některých sociologických pojmů (sociální struktura, sociální vztahy, podstata sociálních vazeb, vůdcovství, sociální vývoj a změna, sociální kontrola, sociální normy, sociální řád, socializace individua). Freudův vliv na další vývoj sociologie.

9. Antipozitivistický obrat v sociologii konce 19. a počátku 20. století

Metodologická situace ve společenských vědách na přelomu 19. a 20. století. Teze o zásadní odlišnosti společenských a přírodních věd (Dilthey). Základní ideje tzv. novokantovské vědy (Windelband, Rickert). Hlavní rysy tzv. humanistické sociologie.

10. Sociologie Ferninanda Tőnniese.

Tőnniesovo místo v dějinách sociologie. Zdroje jeho myšlení. Koncepce sociologie (vztah psychologismu a sociologismu). Pospolitost a společnost. Smysl této dichotomie. Vnitřní členění sociologie a její metoda. Tőnniesův význam a vliv.

11. Sociologie Georga Simmela

Pojetí sociologie jako vědy o formách společenskosti. Předmět sociologie a její vztah k jiným společenským vědám. Pojem formy. Simmelovo řešení vztahu psychologismu a sociologismu. Simmelův interakcionismus. Simmelův přínos ke konstituování a rozvoji řady odvětvových sociologických disciplín. Simmelův vliv na další vývoj sociologie.

12. Sociologie Maxe Webera

Teoretická a metodologická východiska Weberovy sociologie. Pojetí sociální reality. Hodnocení a vztažení k hodnotě. Ideální typ. Pojem porozumění. Pojetí sociálního jednání a jeho typů. Typy panství. Pojem orientace na druhého a pojem očekávání. Pojetí sociální struktury. Sociologie náboženství. Sociologie jako hodnotově neutrální věda. Weberův význam a vliv.

13. Sociologie Émila Durkheima

Východiska Durkheimovy sociologie. Pojem sociologismu. Pojetí sociálního faktu. Společnost jako skutečnost sui generis. Pojem dělby práce. Mechanická a organická solidarita. Sociologie náboženství. Příčiny a typy sebevražd. Vztah jedince a společnosti. Durkheimův vliv na vývoj sociologie.

14. Sociologie Vilfreda Pareta

Společenské a osobnostní pozadí Paretovy tvorby. Teoretická a metodologická východiska jeho sociologie. Logické a mimologické činnosti. Rezidua a derivace. Pojetí elit a jejich koloběh. Pojem sociálního systému. Paretův vliv.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK