PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Štylistika slovenčiny - ASE500094
Anglický název: Stylistics of Slovak
Zajišťuje: Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (21-UESEBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: slovenština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Marián Sloboda, Ph.D.
Vyučující: Marián Sloboda, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (29.02.2024)
Předmět se zaměřuje na stylistiku současné slovenštiny – vztah stylů k jednotlivým jazykovým rovinám a v teoretické rovině i k dalším lingvistickým disciplínám, stratifikaci současné slovenštiny (konstelaci jazykových variet) a možnosti komunikační volby variet, vztah mluvené a psané formy, komunikační strategie, stylotvorné činitele, klasifikaci funkčních stylů a kompozici textu. Součástí výuky je i srovnávací pohled na českou a slovenskou stylistiku z hlediska odlišné stratifikace národních jazyků a problematika stylistických charakteristik bohemismů jako výsledku jazykového kontaktu slovenštiny a češtiny.

U předmětu je povolen opakovaný zápis.
Literatura
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (29.02.2024)

Základní studijní literatura

SLANČOVÁ, Dana: Praktická štylistika. Prešov, Slovacontact 1994, 2. vyd. 1996.

SLANČOVÁ, Dana, a kol.: Úvod do štúdia interaktívnej štylistiky. 2 svazky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2022 (vybrané časti). Dostupné na: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Slancova6 (svazek 1), https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Slancova7 (svazek 2)

ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena. Interakčná štylistika. V Bratislave: Univerzita Komenského, 2018 (vybrané časti).

MISTRÍK, Jozef: Štylistika. Bratislava, SPN. 1985, 1989, 1997.

AUER, Peter: Jazyková interakce. Praha: NLN (vybrané kapitoly).

Další odborná literatura

SLANČOVÁ, D.: Východiská interaktívnej štylistiky (od eklektizmu k integrácii). In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 4, s. 207 – 223.

FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta 2004.

FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny v cvičeniach. Martin: Osveta 2005.

MISTRÍK, J.: Vektory komunikácie. Bratislava, UK 1990.

MIKO, F.: Text a štýl. Martin, Matica slovenská 1970.

MIKO, F.: Štýlové konfrontácie. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1976.

HOFFMANNOVÁ, J.: Stylistika a… Praha: Trizonia 1997.

KRČMOVÁ, M.: Slovenská inspirace české stylistiky. In: Pospíšil, I. – Zelenka, M. (eds.), Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech (meziliterárnost a areál). Brno: Masarykova univerzita, 2003, dostupné na: https://digilib.phil.muni.cz/sites/default/files/pdf/133314.pdf

ČECHOVÁ, M., CHLOUPEK, J., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E.: Současná česká stylistika. Praha: ISV 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (29.02.2024)
 • Předmět stylistiky a její vztah k jiným lingvistickým disciplinám.
 • Současný stav a vývojové tendence.
 • Stylistika jazykových a nejazykových prostředků, vektory komunikace.
 • Stylotvorné činitele.
 • Jazyková situace, stratifikace národního jazyka, výběr komunikačního kódu/variety.
 • Mluvená forma vs. psaná forma.
 • Funkční styly.
 • Stylistická příznakovost jazykových prostředků.
 • Stylistický aspekt lexikografického zpracování lexiky.
 • Řečové akty, komunikační strategie.
 • Mikrokompozice.
 • Makrokompozice.
 • Komplexní stylistická analýza vybraných textů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK