PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Lingvistická antropologie střední Evropy - ASE500082
Anglický název: Linguistic Anthropology of Central Europe
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Mgr. Pavel Kubaník
Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavel Kubaník
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
Marián Sloboda, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Neslučitelnost : ASEV00426
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (20.09.2017)

Přednáška je úvodem do přístupů a témat lingvistické antropologie, jako je vztah mezi jazykem a kulturou, jazyková diverzita a superdiverzita, jazykové ideologie, jazyková socializace a formy komunikace, zvl. multilingvní a interkulturní. Pozornost je věnována i středoevropským tradicím kulturní lingvistiky a etnolingvistiky, zejména výzkumu tzv. jazykového obrazu světa. Přístupy a témata jsou probírána především na příkladu střední Evropy, různých aspektů vývoje její jazykové situace – od jazykové socializace v romských rodinách po formy komunikace v nadnárodních podnicích působících ve střední Evropě.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (20.09.2017)

 • Minimální docházka: 9 lekcí
 • Průběžná četba (seznam literatury bude představen na začátku výuky)
Literatura
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (04.10.2017)

Základní literatura

a) Obecné úvody

AHEARN, L. M. (2011). Living Language: An Introduction to Linguistic Anthropology. Wiley-Blackwell.

BLOMMAERT, J. & DONG J. (2009). Ethnographic Fieldwork: A Beginner's Guide. Buffalo: Multilingual Matters.

DURANTI, A. (1997). Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

SALZMANN, Z. (1997). Jazyk, kultura a společnost: úvod do lingvistické antropologie. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky.   

 

b) Tematická literatura

- jazykový obraz světa

BARTMIŃSKI, J. (2016). Jazyk v kontextu kultury. Praha: Karolinum.

BARTMIŃSKI, J. (2007). Stereotypy mieszkają w języku: Studia etnolingwistyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

BARTMIŃSKI, J. (2009). Aspects of Cognitive Ethnolinguistics. Sheffield: Equinox.

BARTMIŃSKI, J. (ed.) (2004). Językowy obraz świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

ŠLÉDROVÁ, J. (ed.) (2007). Obraz světa v jazyce II. Praha: Filozofická Fakulta.

VAŇKOVÁ, I. (ed.) (2001). Obraz světa v jazyce. Praha: Filozofická Fakulta.

VAŇKOVÁ, I., NEBESKÁ, I., SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ & L. ŠLÉDROVÁ, J. (2005). Co na srdci, to na jazyku: Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum.

- škály

BLOMMAERT, J. (2007). Sociolinguistic scales. Intercultural Pragmatics 4 (1), 1–19.

CARR, E. S. & LEMPERT, M. (2016). Scale: Discourse and Dimensions of Social Life. Oakland, California: University of California Press.

GRYGAR, J. (2006). Borders and borderlands in the process of Europeanization: the case of Teschen Silesia. In L. Jesień (ed.), The Borders and Limits of European Integration. Kraków, s. 129–150.

- komodifikace

HELLER, M. (2010). The commodification of language. Annual Review of Anthropology 39, 101–114.

PAVLENKO, A. (2017). Russian-friendly: how Russian became a commodity in Europe and beyond. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 20 (4), 385–403.

- nadnárodní podniky

NEKVAPIL, J. & SHERMAN, T. (2018). Managing superdiversity in multinational companies. In A. Creese & A. Blackledge (eds), The Routledge Handbook of Language and Superdiversity. London: Routledge.

- jazykové ideologie

GAL, S. (2005). Language ideologies compared: metaphors of public/private. Journal of Linguistic Anthropology 15 (1), 23–37.

LANSTYÁK, I. (2012). Jazykové problémy a jazykové ideológie týkajúce sa viacjazyčnosti a jazykových kontaktov. In P. Stankowska, M. Wtorkowska & J. Pallay (eds), Individualna in kolektivna dvojezičnost. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, s. 11–24.

LANSTYÁK, I. (2016). Jazykové ideológie (všeobecné otázky a glosár). Working Papers in Language Management No. 1, online

NEKVAPIL, J. & SHERMAN, T. (2013). Language ideologies and linguistic practices: The case of multinational companies in Central Europe. In E. Barát, P. Studer & J. Nekvapil (eds), Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 85–117.

- jazyková socializace

LANGMAN, J. (2003). Growing a bányavirág (rock crystal) on barren soil: Forming a Hungarian identity in eastern Slovakia through joint (inter)action. In Bayley, R. & Schecter, S. R. (eds.), Language Socialization in Bilingual and Multilingual Societies. Clevedon: Multilingual Matters, s. 182-199.

OCHS, E. & SCHIEFFELIN, B. B. (1984). Language acquisition and socialization: three developmental stories and their implications. In Schweder, R. A. & LeVine, R. A. (eds.), Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotion. New York: Cambridge University Press, s. 276-322.

OCHS, E. & SCHIEFFELIN, B. S. (eds.) (1986). Language Socialization Across Cultures. Cambridge: Cambridge University Press.

RÉGER, Z. & BERKY-GLEASON, J. (1991). Romāni child-directed speech and children's language among Gypsies in Hungary. Language in Society 20 (4), s. 601-617.

- jazyková diverzita

SLOBODA, M. (2016). Transition to super-diversity in the Czech Republic: its emergence and resistance. In M. Sloboda, P. Laihonen & A. Zabrodskaja (eds), Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Peter Lang: Frankfurt am Main, pp. 141–183.

VERTOVEC, S. (2007). Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies 30 (6), s. 1024–1054.  

 

Další doporučená literatura

BARTMIŃSKI, J. (ed.) (2001). Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

CARL, J. & STEVENSON, P. (eds.) (2009). Language, Discourse and Identity in Central Europe: The German Language in a Multilingual Space. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

COPLAND, F., CREESE, A., ROCK, F., & SHAW, S. J. (2015). Linguistic Ethnography: Collecting, Analysing and Presenting Data. Los Angeles: SAGE.

COUPLAND, N (ed.) (2010). The Handbook of Language and Globalization. Chichester: Wiley-Blackwell.

HYMES, D. (ed.) (1964). Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology. New York: Harper & Row.

HYMES, D. (1989). Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

NAKASSIS, C. V. (2016). Linguistic anthropology in 2015: not the study of language. American Anthropologist 118 (2), 330–345.

SNELL, J., SHAW, S. & COPLAND, F. (eds.) (2015). Linguistic Ethnography: Interdisciplinary Explorations. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

STEVENSON, P. & CARL, J. (2010). Language and Social Change in Central Europe: Discourses on Policy, Identity and the German Language. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

 

Časopisy

Etnolingwistyka

Język a Kultura

Journal of Linguistic Anthropology

Language in Society

Multilingua

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (20.09.2017)

Atestace formou závěrečné písemné práce na jedno ze zvolených témat (v rozsahu 8-10 NS).

Sylabus
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (22.09.2017)

 • Lingvistická antropologie jako vědní disciplína
 • Jazyková diverzita
 • Jazykové ideologie
 • Komunikace v nadnárodních společnostech
 • Sociolingvistické škály: hierarchická organizace komunikace ve společnosti
 • Komodifikace jazyka
 • Etnolingvistika
 • Jazykový obraz světa
 • Jazyková socializace
 • Jazykový posun (language shift)
 • Slang jako sociokulturní fenomén

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK