PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Literatury střední Evropy v komparativní perspektivě II (19. století) - ASE500030
Anglický název: Central European Literatures in Comparative Perspective II (19th Century)
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Simona Kolmanová, Ph.D.
Michala Benešová, Ph.D.
PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Vyučující: Michala Benešová, Ph.D.
doc. Simona Kolmanová, Ph.D.
PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Michala Benešová, Ph.D. (05.02.2016)

Přednáška sleduje v komparativním přístupu literární vývoj ve středoevropských zemích v průběhu 19. století, kdy jednotlivé středoevropské literatury (polská, maďarská, slovenská) procházejí významnými proměnami. Cílem přednášky je zaměřit se na reflexi problematiky vzájemných vztahů slovenské, polské a maďarské literatury na pozadí česko-slovenských, česko-maďarských a česko-polských literárních vztahů. Sledovány budou jak vzájemné vazby mezi jednotlivými národními literaturami střední Evropy, tak jejich specifika a odlišné reakce na evropský kulturní rozvoj. Východiskem bude také konfrontace dílčích tvůrčích podnětů, které pronikaly do směrů, koncepcí či konkrétních literárních děl a jejich reflexe v literární vědě.
Literatura
Poslední úprava: doc. Simona Kolmanová, Ph.D. (03.02.2017)

Slovenská literatura:

 

Slovník slovenských spisovateľov. Mikula, V. (ed.). Praha, Libri 1999.

 

ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry II. (19. storočie a prvá polovica 20. storočia). Bratislava, LIC 2001.

 

Panoráma slovenskej literatúry II. (Literárne dejiny od realizmu po rok 1945). Bratislava, SPN 2005.

 

Dejiny slovenskej literatúry II, III, IV. Bratislava, SAV 1960, 1965, 1975.

 

CHMEL, R.: Dejiny slovenskej literárnej kritiky. Bratislava, Tatran 1991.

 

CHMEL, R.: Literárne vzťahy slovensko maďarské : dokumenty z 19. a zo začiatku 20. storočia. Bratislava, Osveta 1973.

 

CHMEL, R.: Literatúry v kontaktoch : štúdie o slovenskko-maďarských lierárnych vzťahoch. Bratislava 1972.

 

CHMEL, R.: Romantizmus v globalizme : malé národy - veľké mýty. Bratislava, Kalligram 2009.

 

Kontext české a slovenské literatury : antologie českých a slovenských textů 1830-1983. Praha 1997.

 

MIKULA, V.: Od baroka k postmoderne. Levice, LCA 1997.

 

Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia. (kol.) Bratislava, Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV 2009.

 

Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia. (kol.) Bratislava, Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV 2011.

 

Tvorivosť literárnej recepcie /Az irodalmmi recepció kreativitása. Bratislava, Veda 2008.

 

VOJTECH, M.: Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780-1840. Bratislava, UK 2003.

 

 

 

Další odborná literatura:

 

BAKOŠ, M.: Vývin slovenského verša od školy Štúrovej. Bratislava, SPN 1966.

 

BAKOŠ, M.: Z dejín slovenského verša. Bratislava, Veda 1984.

 

ČEPAN, O.: Ideové rozpory v slovenskom romantizme. In: Slávia 48, Bratislava 1979, s. 352-359.

 

ČEPAN, O.: Stimuly realizmu. Bratislava, SAV1984.

 

Dějiny literárněvědné slovakistiky na UK v Praze. In: Středoevropské sešity I., roč. 1, č. 1, Praha 2009, s. 10-156.

 

HAMADA, M.: Zrod novodobej slovenskej kultúry. Bratislava, SAP 1995.

 

KRAUS, C.: Slovenská romantická balada. Bratislava, SAV 1966.

 

MARČOK, V.: Počiatky slovenskej novodobej prózy. Bratislava, SAV 1968.

 

NOGE, J.: Slovenská romantická próza. Bratislava, SAV 1969.

 

PIŠÚT, M.: Romantismus v slovenskej literatúre. Bratislava, SPN 1974.

 

Slovenská literárna kritika I, II, III. Bratislava, SAV 1977, 1979, 1981.
 

 

Polská literatura:

 

M. Janion, M. Żmigrodzka: Romantyzm i historia, Warszawa 1978

 

 

 

M. Janion, M. Żmigrodzka: Romantyzm i egzystencja, Gdańsk 2004

 

 

 

R. Przybylski, A. Witkowska: Romantyzm, Warszawa 1998

 

 

 

A. Kowalczykowa: Dramat i teatr romantyczny, Kraków 1997

 

 

 

H. Markiewicz: Pozytywizm, Warszawa 1999

 

 

 

E. Ihnatowicz: Literatura polska drugiej połowy XIX w. (1864-1914), Warszawa 2000

 

 

 

Słownik Literatury Polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz a A. Kowalczykowa, Wrocław 1994

 

 

 

A. Hutnikiewicz: Młoda Polska, Warszawa 1997

 

 

 

M. Podraza-Kwiatkowska: Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992

 

 

 

Słownik Literatury Polskiej XX wieku, red. A. Brodzka , M. Puchalska aj., Wrocław 1995

 

 

 

P. Poslední: Polské literární symboly, Hradec Králové 2003

 

Maďarská literatura:

Primární literatura:

 české překlady autorů: János Arany, Sándor Bródy, József Eötvös, Mór Jókai, Ferenc Kazinczy, József Katona, Imre Madách, Kálmán Mikszáth, Sándor Petőfi, Mihály Vörösmarty. Seznam může být doplněn a upraven podle jazykových znalosti (maďarština) studentů.

  

Sekundární literatura:

 Kolmanová, Simona. Mladý Čech – Maďarský romanopisec Mór Jókai ve světle českých překladů a se zaměřením na žánrovou problematiku jeho tvorby.  Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis Carolinae, Philologica Monographia CLIII. 2009. 130 s.

 Kolmanová, Simona. Maďarští básníci 19. století v českých překladech (Mihály Vörösmarty, János Arany,Sándor Petőfi). Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum. Studia Philologica Pragensia. 2014. 155 s.

 Rákos, Péter (ed.): Slovník spisovatelů - Maďarsko. Odeon Praha. 1971.


* Další odborná literatura:
BAKOŠ, M.: Vývin slovenského verša od školy Štúrovej. SPN, Bratislava 1966.
BAKOŠ, M.: Z dejín slovenského verša. Veda, Bratislava 1984.
ČEPAN, O.: Ideové rozpory v slovenskom romantizme. In: Slávia 48, Bratislava 1979, s. 352-359.
ČEPAN, O.: Stimuly realizmu. SAV, Bratislava 1984.
Dějiny literárněvědné slovakistiky na UK v Praze. In: Středoevropské sešity I., roč. 1, č. 1, Praha 2009, s. 10-156.
HAMADA, M.: Zrod novodobej slovenskej kultúry. SAP, Bratislava 1995.
KRAUS, C.: Slovenská romantická balada. SAV, Bratislava 1966.
MARČOK, V.: Počiatky slovenskej novodobej prózy. SAV, Bratislava 1968.
NOGE, J.: Slovenská romantická próza. SAV, Bratislava 1969.
PIŠÚT, M.: Romantismus v slovenskej literatúre. SPN, Bratislava 1974.
Slovenská literárna kritika I, II, III. SAV, Bratislava 1977, 1979, 1981.
A magyar irodalom története 1945-1975 II/2. Budapest 1986.
A magyar irodalom története 1945-1975 III/1. Budapest 1990.
A magyar irodalom története 1945-1975 III/2. Budapest 1990.
VARGA, J.: Ady útja az „Új versek“felé. In: Irodalomtörténeti füzetek, 40. sz., Budapest 1963.
Słownik literatury polskiej XX wieku (praca zbiorowa). Wrocław 1996.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Simona Kolmanová, Ph.D. (11.02.2016)

Polská část

 

 

 

1. Specifika polského romantismu v komparaci s romantismem v jiných (středo)evropských literaturách

 

 

 

2. Realistická tradice v kontextu polské společensko-politické situace 2. poloviny 19. století

 

 

 

3. Polská moderna a recepce soudobých evropských kulturních proudů

 

 

 

4. Rozvoj a proměny polské prózy a románového žánru na přelomu 19. a 20. století

 

 

 

Slovenská část

 

 
  1. Podoby slovenského literárního klasicismu a osvícenství ve vztahu k české literatuře daného období

 


  1. Specifika slovenského romantismu v komparaci s romantismem v jiných (středo)evropských literaturách

 


  1. Realistická tradice v kontextu slovenské společensko-politické situace 2. poloviny 19. století

 


  1. Nástup moderny a recepce soudobých evropských kulturních proudů  


   Maďarská část

   1. Podoby maďarského literárního klasicismu a osvícenství

   2. Romantismus v maďarské literatuře v komparaci s romantismem v jiných (středo)evropských literaturách

   3. Hlavní tendence maďarské prózy 2. poloviny 19. století

   4. Fenomén "džentry" v maďarské literatuře přelomu 19. a 20. století

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK