PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktické cvičenia zo slovenčiny I - ASE100231
Anglický název: Slovak Language Exercises I
Zajišťuje: Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (21-UESEBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: slovenština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Marián Sloboda, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (14.09.2019)
Jedná se o začátečnický jazykový kurz slovenštiny. Účast nepředpokládá žádnou počáteční aktivní znalost slovenštiny (schopnost slovensky mluvit nebo psát). U studujících pocházejících z Česka se počítá s jistou mírou schopnosti slovenštině rozumět. Kurz je zaměřen na osvojení základů slovenského pravopisu a čtení textu, na zvládnutí základů slovenské gramatiky se zaměřením na rozvíjení základních komunikačních schopností a na osvojování tematické slovní zásoby. Po absolvování kurzu jsou studenti schopni používat jednoduché věty běžné v každodenním písemném i ústním styku za účelem vyjádření konkrétních komunikačních záměrů. Výstupní aktivní jazyková kompetence studujících odpovídá stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Předmět není určen pro rodilé mluvčí slovenštiny nebo studenty, kteří ze slovenštiny absolvovali maturitní zkoušku.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (11.09.2020)

Průběžné plnění domácích úkolů. Závěrečný test.

Literatura
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (02.10.2020)

Základní studijní literatura:

SOKOLOVÁ, M., MUSILOVÁ, K., SLANČOVÁ, D.: Slovenčina a čeština: Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Bratislava, UK 2005.

PEKAROVIČOVÁ, J., ŽIGOVÁ Ľ., PALCÚTOVÁ, M., ŠTEFÁNIK, J.: Slovenčina pre cudzincov. Praktická fonetická príručka. Bratislava, UK 2005.

BĚLIČ, J. a kol.: Slovenština. Praha, SPN 1994.

DRATVA, T., BUZNOVÁ, V.: Slovenčina pre cudzincov. Bratislava, Slovenské pedagogické vydavateľstvo 2005.

DRATVA, T., BUZNOVÁ, V., BARKOVÁ, V.: Slovenčina pre cudzincov. Cvičebnica. Bratislava, Slovenské pedagogické vydavateľstvo 2005.

Studia Academica Slovaca. Bratislava: Stimul, 1972-. Dostupné na http://zborniky.e-slovak.sk/.

HOLÍKOVÁ, K., WEISSOVÁ, M.: Základy slovenčiny. Bratislava, Danubiapress 1995.

ŽIGOVÁ, Ľ.: Slovenčina pre cudzincov: Gramatická a pravopisná cvičebnica. Bratislava, UK 2004.

Slovníkové publikace

Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda 2013. Dostupné na https://slovnik.juls.savba.sk/

Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda 2003. Dostupné na https://slovnik.juls.savba.sk

Slovník súčasného slovenského jazyka. Zatiaľ 3 zv. (A - M). Bratislava, Veda 2006, 2011, 2015. Dostupné na https://slovnik.juls.savba.sk

KRÁĽ, A.: Pravidlá slovenskej výslovnosti: Systematika a ortoepický slovník. Martin, Matica slovenská 2005.

HORÁK, G.: Česko-slovenský slovník. Bratislava, Veda 1981.

GAŠPARÍKOVÁ, Ž., KAMIŠ, A.: Slovensko-český slovník. Praha, SPN 1967.

GAŠPARÍKOVÁ, Ž., KAMIŠ, A.: Slovensko-český slovník. Praha, Mladá fronta 1983.

http://www.e-slovensko.cz/slovnik

Sylabus
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (14.09.2019)

1. Slovenština mezi slovanskými jazyky. Slovenské hláskosloví. Abeceda. Výslovnostní a pravopisné principy. Základní fráze při navázaní kontaktu: pozdravy, oslovení. Tvoření otázek (Kto? Čo? Odkiaľ? Kde? Kedy? Aký? Aká? Aké?). Adverbia místa a času.

2. Čtení textu: Životopis. Dvojhlásky, r, ŕ, l, ĺ, ľ. Znělostní asimilace. Základní přehled časování sloves. Sloveso byť. Demonstrativa (ten, tá, to).

3. Čtení textu: Rodina. Rytmické krácení. Základní přehled skloňování substantiv. Číslovky jeden - štyri.

4. Základní přehled skloňování adjektiv. Konverzace a slovní zásoba: Zoznámenie. Rodina. Byt.

5. Demonstrativa (tí, tie). Osobní zájmena (sg.). Vokalizace předložek.

6. Nominativ sg.: substantiva, adjektiva. Číslovky päť - milión. Konverzace a slovní zásoba: Dni v týždni, ročné obdobia. Adverbia místa a času.

7. Časování sloves, prézens. Konverzace a slovní zásoba: Čo robíme dnes, obyčajne doma, v škole? Osobní zájmena (pl.).

8. Genitiv a akuzativ sg.: substantiva, adjektiva. Předložky s genitivem, akuzativem. Konverzace a slovní zásoba: Co/na co potřebujeme doma, ve škole? Nepravidelná slovesa (chcieť, vedieť). Sloveso a akuzativní/genitivní vazba.

9. Instrumentál sg. Předložky s instrumentálem. Konverzace a slovní zásoba: Ideme na dovolenku. Nepravidelná slovesa (ísť, stáť). Řadové číslovky.

10. Nominativ pl.: substantiva, adjektiva. Konverzace a slovní zásoba: Večer na návšteve. Nepravidelná slovesa (jesť).

11. Adjektiva vzoru cudzí. Stupňování adjektiv. Konverzace a slovní zásoba: Slovenské naj… Přivlastňovací zájmena.

12. Preteritum. Tázací věty (zjišťovací, doplňovací a vylučovací otázka). Konverzace a slovní zásoba: Režim dňa, denný program, volný čas (kultúra, šport).

13. Futurum nedokonavých sloves. Konverzace a slovní zásoba: Čo budeme robiť…? Imperativ (pravidelná/nepravidelná slovesa).

14. Opakování, příprava na závěrečný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK