PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktické cvičenia zo slovenčiny III - ASE100211E
Anglický název: Slovak Language Exercises III
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: slovenština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASE100211
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Marián Sloboda, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Bc. Markéta Karlasová (15.01.2024)
THIS CODE WAS CREATED SPECIFICALLY FOR ERASMUS STUDENTS. If you are an exchange student and you
need a grade for this course, you should sign up for this code.

For more information about the course, click on the link next to "Is provided by" above.Kurz pro mírně pokročilé - počáteční jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A2 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Výuka je zaměřena na upevňování morfologických znalostí, především na osvojení
nepravidelných tvarů, na obohacování slovní zásoby a tvoření slov. Po absolvování kurzu student ovládá přibližně
2000 slov (z témat: osobní údaje, rodina, škola, práce, zájmy, historie, sport, životní prostředí, mezilidské vztahy),
dokáže komunikovat v rozmanitých situacích, které mohou nastat během cestování na Slovensko, zvládne
jednoduchou korespondenci (dopis, vzkaz, životopis, žádost). Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá
stupni B1 (střední stupeň) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Markéta Karlasová (15.01.2024)

Základní studijní literatura:

SOKOLOVÁ, M., MUSILOVÁ, K., SLANČOVÁ, D.: Slovenčina a čeština: Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Bratislava, UK 2005.

PEKAROVIČOVÁ, J., ŽIGOVÁ Ľ., PALCÚTOVÁ, M., ŠTEFÁNIK, J.: Slovenčina pre cudzincov. Praktická fonetická príručka. Bratislava, UK 2005.

BĚLIČ, J. a kol.: Slovenština. Praha, SPN 1994.

DRATVA, T., BUZNOVÁ, V.: Slovenčina pre cudzincov. Bratislava, Slovenské pedagogické vydavateľstvo 2005.

DRATVA, T., BUZNOVÁ, V., BARKOVÁ, V.: Slovenčina pre cudzincov. Cvičebnica. Bratislava, Slovenské pedagogické vydavateľstvo 2005.

Studia Academica Slovaca. Bratislava: Stimul, 1972-. Dostupné na http://www.e-slovak.sk/zborniky/.

HOLÍKOVÁ, K., WEISSOVÁ, M.: Základy slovenčiny. Bratislava, Danubiapress 1995.

ŽIGOVÁ, Ľ.: Slovenčina pre cudzincov: Gramatická a pravopisná cvičebnica. Bratislava, UK 2004.

Slovníkové publikace

Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda 2000.

Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda 2003. Dostupné na http://slovniky.juls.savba.sk

Slovník slovenského jazyka. 6 zv. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1959-1968.

KRÁĽ, A.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník. Martin, Matica slovenská 2005.

HORÁK, G.: Česko-slovenský slovník. Bratislava, Veda 1981.

GAŠPARÍKOVÁ, Ž., KAMIŠ, A.: Slovensko-český slovník. Praha, SPN 1967.

GAŠPARÍKOVÁ, Ž., KAMIŠ, A.: Slovensko-český slovník. Praha, Mladá fronta 1983.

http://www.e-slovensko.cz/slovnik

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Markéta Karlasová (15.01.2024)

1. Opakování a procvičování morfologie z předešlého kurzu - skloňování substantiv, adjektiv, zájmen, číslovek. Předložkové vazby, využití jednotlivých pádů ve větě.
2. Opakování a procvičování morfologie z předešlého kurzu - časování regulárních a iregulárních sloves, preteritum, prezent, futurum, tvoření a deklinace ohebných neurčitých tvarů. Slovesný vid, reflexivní verba.
3. Verbální prefixy. Změna vidu / významu slova. Konverzace a slovní zásoba: Formálny / neformálny list (žádost, životopis).
4. Adjektiva, měkký/tvrdý vzor, druhová adjektiva. Posesivní adjektiva (-ov/-ova/-ovo). Přivlastňovací vs. osobní zájmeno ve větě (svoj vs. môj, tvôj, náš…). Konverzace a slovní zásoba: Aké je to, čie je to?
5. Kondicionál. Temporální věty. Zdvořilá žádost, zdvořilá otázka. Nedůvěra. Překvapení. Použití akoby - ako keby.
6. Kondicionál: specifické formy použití kondicionálu. Konverzace a slovní zásoba: Ak by som vyhral 1. cenu …
7. Neurčitá zájmena, negativní zájmena, dvojitá negace. Spojení předložky a osobného zájmena, větný důraz, slovosled.
8. Opakování. Test.
9. Tvoření slov (adjektiva s formanty -ný / -ový / -ský). Konverzace a slovní zásoba: Knižnice a archívy.
10. Iregulární skloňování vybraných substantiv. Produktivní typy substantivní slovotvorby. Konverzace a slovní zásoba: Prechádzka po Bratislave.
11. Iregulární tvoření tvarů vybraných sloves.. Konverzace a slovní zásoba: Nezabudnuteľný zážitok.
12. Nepřímá řeč: oznam, otázka, imperativ. Konverzace a slovní zásoba: Čo dnes dávajú v kine?/v divadle?/v televízii? + pozvánka.
13. Opakování. Závěrečný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK