PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jazyky střední Evropy - ASE100152
Anglický název: Languages of Central Europe
Zajišťuje: Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (21-UESEBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, slovenština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
Marián Sloboda, Ph.D.
Jiří Januška, Ph.D.
Vyučující: Michael Beníšek, Ph.D.
Mgr. Katja Brankatschk, Ph.D.
Mgr. Sylwia Czachór-Kocatas
PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Jiří Januška, Ph.D.
doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
Marián Sloboda, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Exchange - 09.3 Linguistics
Neslučitelnost : ASEV00425
Je neslučitelnost pro: ASEV00425
Anotace
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (01.10.2022)
Předmět je úvodem do jazykové situace a podoby jednotlivých jazyků střední Evropy. V první, úvodní části získají studenti přehled o geografickém rozšíření a společenském postavení středoevropských jazyků (jazyky jako lingua franca, úřední, menšinové autochtonní a imigrantské) a dále o jejich genealogickém původu a strukturně typologickém zařazení (včetně otázky středoevropského jazykového svazu a shody s tzv. standardní průměrnou evropštinou). Ve druhé části předmětu se studenti blíže seznámí s vybranými jazyky regionu jednotlivě: němčinou, češtinou, slovenštinou, polštinou, lužickou srbštinou, gradišťanskou chorvatštinou, romštinou a maďarštinou a dostanou také základy čtení v cyrilici (azbuce). Studenti získají nejen podrobnější informace o uvedených jazycích, ale seznámí se s nimi i na základě zvukových a textových ukázek, se kterými budou pracovat.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (01.10.2022)

  • Průběžné plnění domácích úkolů.
  • Zakončeno testem (v případě překážky z vyšší moci realizovat test je předmět alternativně zakončen seminární prací porovnávající dva ze středoevropských jazyků; jejich výběr určí garant předmětu po konzultaci se studentem/studentkou).

Literatura
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (05.11.2023)

Internetové zdroje

 

Základní literatura

a) obecně

BLÁHA, O. (2015). Jazyky střední Evropy. Olomouc.

PRICE, G., et al. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy. Praha. (Příslušné kapitoly.)

THOMAS, G. (2008). Exploring the parameters of a Central European Sprachbund. Canadian Slavonic Papers, 50(1/2), 123–153.

KLOSS, H. (1967). "Abstand languages" and "Ausbau languages". Anthropological Linguistics, 9(7), 29–41.

 

b) jednotlivé jazyky

ŠIMEČKOVÁ, A. (1996). němčině pro Čechy. (Vyd. 2., upr.) Jinočany.

NEKVAPIL, J. (2010). Hlavní výzvy pro češtinu jako středně velký jazyk na začátku 21. století. In: Hasil, J. (ed.), Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, s. 19–36. 

ONDREJOVIČ, S. (2008). Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku. Bratislava.

BARTMIŃSKI, J. (ed.) (2001). Współczesny język polski. Lublin. (Relevantní kapitoly.)

DZIUBALSKA-KOŁACZYK, K. & WALCZAK, B. (2010). Polish. Revue belge de philologie et d'histoire / Belgisch tijdschrift voor philologie en geschiedenis 88 (3): 817–840. Online na https://www.researchgate.net/publication/280800095_Polish 

LAWITSCHKA, J. (2005). Lipo naše selo: Paměti jihomoravského Chorvata. Praha.

NOVIK, A. (2018). O jazyce moravských Chorvatů. In L. Kopřivová & E. Leisserová (eds.), Barvy chorvatské Moravy. Jevišovka, s. 123–145.

HALWACHS, D. W., KLINGE, S., & SCHRAMMEL-LEBER, B. (2012). Romani: Education, Segregation and the European Charter for Regional or Minority Languages. 2nd revised edition. Graz. Online

MATRAS, Y. (2002). Romani: A Linguistic Introduction. Cambridge.

ROT, S. (1994). Hungarian: Its Origins and Originality. Budapest.

VAŇKO, J. (2000). Jazyk slovenských Rusínov / The Language of Slovakia's Rusyns. New York.

LENDĚLOVÁ, V. (2007). K otázce mikrojazyků, zejména pak rusínštiny karpatského areálu. In H. Petáková & H. Opleštilová (eds.), Europeica – Slavica – Baltica. Praha, s. 185–192.

 

Další doporučená literatura (podle zájmu)

BRETON, A. (2007). Atlas jazyků světa: soužití v křehké rovnováze. Praha (přel. T. Duběda). 

EXTRA, G. & GORTER, D. (Eds.) (2008). Multilingual Europe: Facts and Findings. Berlin, New York.

FILIPPOVÁ, E. & HUDÁKOVÁ, A. (2016). Czech Sign Language in contemporary Czech society. International Journal of the Sociology of Language (238), 85–103.

GOEBL, H., NELDE, P. H., STARÝ, Z., & WÖLCK, W. (Eds.) (1997). Kontaktlinguistik / Contact Linguistics / Linguistique de contact. Svazek 2. Berlin, New York (příslušné kapitoly). 

GUTSCHMIDT, K., et al. (Eds.) (2014). Die slavischen Sprachen: ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung / The Slavic Languages: An International Handbook of Their Structure, Their History and Their Investigation. Svazek 2. Berlin (příslušné kapitoly) 

HASPELMATH, M (2001). The European linguistic area: Standard Average European. In: M. Haspelmath et al. (Eds.), Language Typology and Language Universals / Sprachtypologie und sprachliche Universalien / La typologie des languages at les universaux linguistique. Svazek 2. Berlin, New York.

HORÁLEK, K. (1962). Úvod do studia slovanských jazyků. 2. vyd. Praha.

HORNSBY, M. (2015). Revitalizing Minority Languages: New speakers of Breton, Yiddish and Lemko. Houndmills, Basingstoke, Hampshire (Kapitola 4).

KLÉGR, A. & ZIMA, P. (1989). Světem jazyků. Praha.

KRUPA, V. & GENZOR, J. (1996). Jazyky sveta v priestore a čase. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava (příslušné části).

KURZOVÁ, H. (2019). Defining the Central European convergence area. In A. Danylenko & M. Nomachi (Eds), Slavic on the Language Map of Europe: Historical and Areal-Typological Dimensions. De Gruyter Mouton, s. 261–290.

NÁBĚLKOVÁ, M. (2016). The Czech-Slovak communicative and dialect continuum: with and without a border. In: T. Kamusella, M. Nomachi & C. Gibson (Eds), The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders. London: Palgrave Macmillan, s. 140–184.

NEKVAPIL, J., SLOBODA, M., & WAGNER, P. (2009). Mnohojazyčnost v České republice: základní informace / Multilingualism in the Czech Republic: Basic Information. Praha. 

NEKULA, M. (2021). Varieties of German in the Czech Republic. Wiener Slavistisches Jahrbuch, 9, 69–103.

NEWEKLOWSKY, G. (2006). Die kroatische Sprache im Burgenland heute. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 51 (1–2), 1–13.

NEWERKLA, S. (2004). Rozmanitost jazyků a kultur v Rakousku-Uhersku a jejich konvergenční tendence. In I. Pospíšil & M. Moser (Eds.), Comparative Cultural Studies in Central Europe. Brno: Masarykova univerzita, s. 11–42.

ŠIMEČKOVÁ, A. (2004). Němčina v společenských souvislostech. In: Šimečková, A., Úvod do studia jazykovědné germanistiky. Praha, s. 113–154.

THOMAS, G. (2019). Some morpho-syntactic features of the Slavic languages of the Danube Basin from a pan-European perspective. In A. Danylenko & M. Nomachi (Eds), Slavic on the Language Map of Europe: Historical and Areal-Typological Dimensions. De Gruyter Mouton, s. 291–314.

VAN DER AUWERA, J. (2011). Standard Average European. In B. Kortmann & J. van der Auwera (eds.), The Languages and Linguistics of Europe: A Comprehensive Guide. Berlin, s. 291–306.

Studijní opory
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (01.10.2022)

Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3306

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK