PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do mediace - ASCK100141
Anglický název: Introduction to mediation
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 16 / neurčen (16)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (05.01.2024)

Úvod do mediace - ASCK100141

povinně volitelný předmět - Bc.

přednášející: PhDr. H. Pazlarová, Ph.D.

časová dotace: 1/1

atestace: zápočet

počet kreditů: 3

Kurz seznámí účastníka s principy a cíli mediace. Studenti se dovědí vybrané informace o využití mediace u nás a v zahraničí. Získají informace o procesu a jednotlivých fázích mediace a zasadí si poznatky z teorie komunikace a konfliktu do kontextu mediace. Procvičí techniky aktivního naslouchání, zúčastní se modelových mediačních kauz a seznámí se s rolí mediátora. Každé teoretické téma je vždy doplněno nácvikem, kurz je zaměřen na budování praktických kompetencí účastníků.

1. Co je mediace?

2. Komunikace v kontextu mediace

3. Využití technik aktivního naslouchání v mediaci

4. Konflikt v kontextu mediace

5. Fáze mediace I

6. Fáze mediace II

7. Fáze mediace III

8. Mediační dohoda

9. Role mediátora a etický kodex

10. Těžkosti při vedení mediace a způsoby řešení

11. Rodinná mediace

12. Interkulturní mediace

Výstupní znalosti a způsob jejich prověření:

Student zná principy a cíle mediace. Zná fáze mediace a rozumí roli mediátora.

Znalosti jsou ověřeny formou písemného testu.

Výstupní dovednosti a způsob jejich prověření:

Student umí rozlišit kauzy ne/vhodné k mediaci. Umí klientovi představit mediaci a vysvětlit její výhody. Student si zlepší svoje komunikační kompetence, zejména používání technik aktivního naslouchání. Dovednosti jsou průběžně ověřovány při cvičeních a řešení modelových kauz.

Vzhledem k povaze kurzu je vyžadována přímá aktivní účast studentů v rozsahu min.  80 %.

 

Studijní literatura:

Šišková, T. Facilitativní mediace. Praha: Portál. 2012. 

Šišková, T. Průvodce rodinnou mediací. Praha: Portál. 2016. 

Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů, Praha: Grada, 2003 

Matoušek, O. Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2003   

Štern, P. a kol. Probace a mediace, Praha: Portál, 2010

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK