PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociální gerontologie - ASCK100138
Anglický název: Introduction to social gerontology
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Katarína Sedlárová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Katarína Sedlárová, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (05.01.2024)

Název předmětu: Úvod do sociální gerontologie

Kód předmětu: ASCK 100138

Přednášející: Mgr. Katarína Sedlárová, PhD.

V případě distanční výuky bude kurz probíhat online formou v internetovém prostředí, o kterém budou studenti informování e-mailem na začátku ZS.

Cíl předmětu

Seznámení se s hlavními tématy současné gerontologie. Pochopení přínosu multidisciplinárního pohledu na stárnutí a stáří.  Získaní znalosti a porozumění procesu stárnutí a období stáří z hlediska medicínského, psychologického, sociálního a duchovního, které jsou nezbytnou průpravou pro sociální práci se seniory.  Tyto znalosti budou studenti schopni aplikovat při identifikaci základních sociálních a zdravotních syndromů a symptomů souvisejících se stářím a nejběžnějších příčin komplikací seniorského věku z hlediska soběstačnosti, adaptability, důstojnosti a celkové kvality života. Diskutovat budou o potřebách umírajících a jejich rodin a o současném systému paliativní péče. Budou schopni orientovat se v možnostech i limitech jednotlivých institucí sociální a zdravotní péče o seniory, s ohledem na dobru praxi formou teorie a kazuistik. Na základě komplexního přehledu o fungování zdravotního a sociálního systému získají znalosti o optimální a dostupné možnosti péče, jejich koordinaci s ohledem na individuální potřeby a přání seniora a jeho rodiny, zdravotní stav a životní kontext. Studenti získají znalosti i o nových přístupech a metodách v péči o seniory v ČR i v zahraničí.

 

Forma výuky

Zahrnuje výkladovou část, praktická cvičení, pozvané odborníky a prezentace studentů s diskusí.

 

Obsah předmětu

1. Základní pojmy stáří a stárnutí, gerontologie a historie oboru.

2. Demografické aspekty stárnutí a stáří.

3. Klasické a moderní teorie stárnutí. Biologické, chronologické a sociální stáří. Dlouhověkost.

4. Stáří a stárnutí z pohledu sociální politiky (národní strategický a legislativní kontext, mezinárodní kontext sociální ochrany). Dlouhodobá péče.

5. Nepatologické stárnutí (změny smyslového vnímání, psychomotoriky, emotivity, kognitivní schopnosti). Stárnutí patologické, normální a elitní.

 

6. Koncepty úspěšného stárnutí, zdraví a nemoc ve stáří. Postoje ke stáří (obraz stáří v médiích, mýty o stáří, ageismus).

7. Sociální,  psychologické aspekty adaptace na stáří. Význam spirituality a duchovních hodnot.

8. Case management. Koordinace případu. Potřeby klientů – seniorů a způsoby pomoci.

9. Podpora rodinné péče. Neformální péče.  Hodnocení potřeb pečujících.

10. Struktura a systém péče o seniory. Sociální a zdravotní péče o seniory.

11. Gerontologická paliativní péče. Systém péče o umírající. Hospicová zařízení. Paliativní léčba. Práce s rodinou umírajícího. Péče o pozůstalé. Etické aspekty stáří.

12. Kvalita života ve stáří (koncept kvality života, hodnocení kvality života, výzkumy - determinanty kvality života ve stáří).

 

 

Povinná literatura

Čevela R, Kalvach Z, Čeledová L. Sociální gerontologie. Praha: Grada 2012. 264 s.

Haškovcová, H. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team, 2010.

Dragomirecká E a kol. Ti, kteří se starají. Podpora neformální péče o seniory. Praha: Karolinum 2020.

Tomeš I. Obory sociální politiky, 2011

 

Doporučená literatura

Baštecký J, Kumpel Q, Vojtěchovský M a kol. Gerontopsychiatrie. Praha: Grada 1994 (kap. o zdravém stárnutí).

Haškovcová, H. Sociální gerontologie, aneb, Senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012.

Hayflick L. Jak a proč stárneme. Praha: Columbus, 1997, 426 s. (biologické teorie stárnutí)

Hrozenská, M., Dvořáčková D. Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4139-0.

Kebza V. Psychosociální determinanty zdraví. 1. vyd. Praha: ACADEMIA, 2005 (modely zdraví a nemoci).

Haškovcová H. Fenomén stáří. Praha 2010.

Kalvach Z, Zaděk Z, Jirák R, Zavázalová H, Sucharda P a kol. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada 2004; 864 s.

Keller J. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012, 204 s. (sociologický pohled, tradiční versus moderní společnost)

Křivohlavý J. Psychologie nemoci. Praha: Grada 2002 (kap. Psychika pacientů stárnoucích a umírajících).

Štěpánková H, Höschl C a Vidovićová L. Gerontologie: současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014.

Tomeš I, Dragomirecká E, Sedlárová K, Vodáčková D. Rozvoj hospicové péče a její bariéry. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.

Tomeš I, Šámalová K. (ed.) a kol. Sociální souvislosti aktivního stáří. Praha: Karolinum 2017 (kvalita života ve stáří).

Vidovićová L a Rabušic, L. Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. Praha: VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2005.

 

Podmínky zakončení předmětu:

1. aktivní účast

2. vypracování a prezentace vybraného tématu/seminární práce zaměřená na zmapování možností zdravotních a sociálních služeb pro seniory v místě bydliště studenta

3. písemný test z obsahu přednášek a doporučené literatury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK