PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociálně právní ochrana dětí - ASCK100135
Anglický název: Social and Legal Protection of Children
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D. (06.02.2020)

ASCK100135 - Sociálně právní ochrana dětí

Garant předmětu: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Přednášející: Mgr. Kateřina Hejnová

Počet kreditů: 4

Typ atestace: zkouška

 

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) v ČR a vybavit je základními dovednostmi pro práci v této oblasti. 

 

Témata přednášek a cvičení: SPOD v mezinárodním kontextu – vybrané mezinárodně právní dokumenty, principy SPOD – nejlepší zájem dítěte, pojem ohroženého dítěte a zásady komunikace s ohroženým dítětem, opatření SPOD, ústavní výchova a ochranná výchova v kontextu SPOD, zařízení sociálně právní ochrany - ZDVOP a další, poskytování SPOD pověřenými osobami, SPOD ve vztahu k cizině, standardy kvality SPOD.

Oblasti SPOD týkající se osvojení a pěstounské péče jsou vyučovány v samostatném předmětu Náhradní rodinná péče.

 

Výstupní znalosti a dovednosti:

Student zná principy a systém SPOD v ČR, zná opatření a zařízení SPOD. Rozlišuje mezi činnostmi v kompetenci OSPOD a pověřených osob. Zná oblasti ošetřené standardy kvality pro jednotlivé poskytovatele SPOD. 

Student je schopen reflektovat sám sebe v procesu vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny. Na základě modelových kazuistik umí navrhnout vhodné řešení situace ohroženého dítěte.

 

Způsob ověření výstupních znalostí a dovedností:

Výstupní znalosti a dovednosti jsou ověřovány formou písemného testu (který obsahuje jak teoretickou část, tak část, ve které student analyzuje modelovou kazuistiku a navrhuje její řešení) a dále formou plnění úkolů v průběhu semestru (možnost získat 5 bodů navíc ke skóre z písemného testu). Docházka 80 %. 

 

Doporučená literatura:

MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H. Orgány sociálně právní ochrany dětí. Pohled pracovníků a rodin. Praha: Karolinum, 2016.

MACELA, M. a kol. Zákon o sociálně právní ochraně dětí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H. Podpora rodiny. Praha: Portál, 2014.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK