PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Náhradní rodinná péče - ASCK100131
Anglický název: Family Foster Care
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (23.09.2020)

Náhradní rodinná péče (NRP)

Kód předmětu: ASCK100131

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

 

V případě distanční výuky bude kurz probíhat online formou v internertovém prostředí, o kterém budou studenti informování e-mailem na začátku ZS.

 

Cíle kurzu:

Teoretické

 • Kurz se opírá o teorie psychických potřeb, psychické deprivace a  teorii vazby. 
 • Účastníci kurzu budou seznámeni s možnými formami náhradní výchovné  péče (ústavní i rodinné) pro děti a mladistvé, včetně zhodnocení přínosů a rizik jednotlivých forem.
 • Stěžejní část je zaměřena na formy náhradní rodinné péče, proces  přijetí dítěte do rodiny a vznik nových vazeb v náhradní rodině.
 • Posluchači získají přehled o odborných službách v NRP.
 • Kurz bude průběžně doplňován o zahraniční modely a zkušenosti z vybraných zemí Evropy a USA.

Praktické

 • Účastníci se seznámí s praktickým  průběhem procesu prověřování žadatelů o NRP (např. formulář pro žadatele).
 • Vyzkouší si kritéria posuzování dětí i žadatelů při umísťování dítěte do rodiny.
 • Naučí se vytvořit individuální plán péče pro dítě, rodinu či mladistvé opouštějící  NRP.

 Témata přednášek, cvičení a seminářů

 1. Pojmy náhradní výchovná péče, náhradní rodinná péče. Historické proměny v péči o děti mimo vlastní rodinu. Právní zakotvení  NRP v ČR.
 2. Systém péče o děti žijící mimo vlastní rodinu. Ústavní formy péče - vývoj, současný stav a perspektivy
 3. Děti v ústavní výchově - teorie psychických potřeb a psychické deprivace.
 4. Pozdní následky psychické deprivace
 5. Přehled forem náhradní rodinné péče - indikace jednotlivých forem.
 6. Nové formy NRP, které dosud v systému chybí
 7. Výběr dětí a žadatelů o NRP
 8. Proces prověřování a přípravy žadatelů. Role sociálního pracovníka v NRP
 9. Nová rodina - rodičovství biologické a náhradní - psychologické aspekty NRP v kontextu teorie vazby, nejčastější otázky náhradních rodičů
 10. Služby pro pěstounské rodiny - státní i nestátní, stávající i chybějící. Plánování služeb pro NRP
 11. Zahraniční modely I. - Seznámení se systémem NRP ve vybraných zemích (Slovensko, Velká Británie, Rakousko, Norsko…)
 12. Zahraniční modely II. - Mezinárodní standardy péče o děti žijící mimo vlastní rodinu, Výbor pro práva dítěte OSN

 Změna obsahu seminářů a cvičení vyhrazena.

Doporučená literatura:

Langmeier, J., Matějček, Z. Psychická deprivace v dětství. 3. vyd., Praha: Avicenum, 1974.

Matějček, Z. a kol. Náhradní rodinná péče. Praha: Portál, 1999.

Matějček, Z., Bubleová, V., Kovařík, J.: Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1997.

Matějček, Z., Koluchová, J., Bubleová, V., Kovařík, J., Benešová, L.: Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002.

Kovařík J. Náhradní rodinná péče v praxi. Praha,Portál, 2004

 

Podmínky udělení atestace:

Aktivní účast na seminářích a cvičeních

Test řešení modelových situací

Závěrečný test

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK