PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody sociální práce III - s komunitou - ASCK100108
Anglický název: Methods of social work III - with the community
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Prerekvizity : ASCK100107
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (04.09.2023)

Kurz seznámí posluchače s konceptem komunitní práce jako jedné z metod sociální práce. Poukáže na multioborové souvislosti komunitní práce a jejích dopadů na kvalitu života v lokalitách. Zvýrazní možnosti praktického působení sociální práce v rozmanitých situacích na úrovni místního společenství a mikroregionů, ve vztahu ke specifickým cílovým skupinám, k veřejné správě a k místnímu ekonomickému sektoru. Pomůže studentům tvořivě a kriticky přemýšlet o situacích různých cílových skupin v komunitách a způsobech řešení sociální marginalizace. Studenti se seznámí s některými principy komunitního rozvoje, se zásadami komunitního plánování sociálních služeb, se specifickými metodami komunitního výzkumu (prvky vizuální antropologie) a rozvinou svoje prezentační dovednosti (ppp). Kurz je plánován jako prezenční, vyučovaný v posluchárně.
V případě objektivní nutnosti bude kurz nebo jeho část vyučován on-line, o změně by byli studenti včas předem informováni.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (30.08.2022)

Studenti budou v určeném termínu prezentovat téma komunitní práce prostřednictvím power-pointové prezentace. Odevzdají výtisk vedoucí kurzu.

Studenti úspěšně zvládnou závěrečný test znalostí.

Studenti se zúčastní výuky a aktivně seminářů v min. 80%. V případě, že absence dosáhnou více než 20% a méně než 50%, bude snížena výsledná známka o 1 stupeň. V případě absencí ve více naž 50% nebude student/ka klasifikována.    

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (04.09.2023)

Výstupní znalosti a způsob jejich prověření: 

Studenti si osvojí povinný a doporučený rozsah znalostí získané při přednáškách, seminářích, samostudiem a při vlastním výzkumu. Kurz zakončí testem znalostí. 

Výstupní dovednosti a způsob jejich prověření: 

V rámci kurzu bude průběžně probíhat seminář, který umožní studentům pracovat ve skupinách při řešení určené komunitní problematiky.

Též budou prezentovat jejich vlastní (nebo skupinový) výzkum v oblasti komunitní práce a při diskutovat s ostatními účastníky kurzu vybranou tématiku. Studenti odevzdají vlastní šetření v podobě ppp v elektronické i tištěné podobě.

Témata jednotlivých přednášek a cvičení: 

· Komunita, komunitní práce a komunitní procesy v sociální práci a v širším sociálně-ekonomickém kontextu rozvoje komunity. Historie komunitní práce. 

· Modely komunitní práce: podpora komunitního rozvoje a práce s komunitními zdroji, komunitní plánování, komunitní organizování, komunitní vzdělávání

· Téma občanské participace na věcech veřejných a postavení sociálních pracovníků v komunitně orientovaných aktivitách. Různé typy komunit a sociální působení v nich – rozpracování v seminárních skupinách.   

· Úvod to tématu sociálního vyloučení a marginalizace v místních komunitách. Identifikace vyloučených osob a skupin. Možnosti zmírňování příčin a následků vyloučení. 

· Metody sociální integrace. Úvodní přehled jednotlivých metod a kritické posouzení možnosti uplatnění 

· Komunitní plánování sociálních služeb. 

. Terapeutické komunity 

. Terénní sociální práce, komunitní práce ve vyloučených lokalitách (úvod)

- Specifika komunitního výzkumu (úvod)

 

· Průběžně: seminář „Open space“ – umožní studentům prezentovat jejich vlastní výzkum v oblasti komunitní práce a diskutovat s ostatními účastníky kurzu vybranou tématiku.

 

Literatura:

 

Základní:

GOJOVÁ, A. Práce s komunitou. In: Encyklopedie sociální práce. Matoušek, O. a kol. Praha: Portál, 2013  

MATOUŠEK,O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003

PROKOP ,D. Slepé skvrny - Slepé skvrny - O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Brno, Host, 2019

 ŠŤASTNÁ, J. Když se řekne komunitní práce. Praha: Karolinum, 2016

relevantní články v časopise Sociální práce/Sociálna práca

 

Doporučená:

CÍLEK, V. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2002

CÍLEK, V. Makom - kniha míst. Praha: Dokořán, 2004 

FRIČ, P., VÁVRA M., Tři tváře komunitního dobrovolnicví. Praha: Agnes-Hestia 2012 

GEHL, J. Život mezi budovami. Brno: Nadace Partnerství, 2000

HARTL, P. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Slon, 1997

MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: SLON, 1999

SCHURINGA, L. Komunitní práce a inkluze Romů. Ostrava: Radovan Goj, 2007

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK