PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metody sociální práce I - s jednotlivcem a případem - ASCK100106
Anglický název: Methods of social work I - with the individual and the case
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 35 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Olga Havránková
Mgr. Tereza Hartošová
Vyučující: PhDr. Olga Havránková
Je prerekvizitou pro: ASCK100107
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (16.09.2017)

ASCk100106 Metody sociální práce I – s jednotlivcem a případem

přednášející: PhDr. Olga Havránková

počet kreditů: 4

Katedra SOCP, bakalářské studium

dotace: 1/2, závěrečná atestace Zk

 

Cíle kurzu poznatkové: posluchači se seznámí s případovou prací jako s jednou ze základních metod sociální práce.

Cíle podporující kompetence: posluchači se naučí pracovat s případem v jednotlivých fázích a krocích.  

              Jednosemestrový kurz „Případová práce I“ uvádí posluchače do problematiky sociální práce s případem. Tento kurz nabízí teoretickou základnu případové práce a poskytuje terminologickou výbavu umožňující orientaci v dané oblasti. Pozornost je zaměřena rovněž prakticky, posluchači jsou seznamováni s různými podobami, modely i rámci sociální práce s jednotlivcem. Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s teorií případové práce, zprostředkovat jim orientaci v terminologii, umožnit jim získat základní komunikační dovednosti, naučit je propojovat teorii s praxí.

             Přednášená problematika je členěna do 12 tématických okruhů, které současně představují okruhy otázek ke zkoušce. K přípravě ke zkoušce by měli posluchači využít nejen vlastních poznámek a zkušeností z přednášek i ze cvičení,  ale potřebné penzum vědomostí čerpat  studiem doporučené literatury.

1)    Případová práce.  Zaměření na případ – jedince nebo rodinu. Teoretická a praktická báze případové práce. Hodnota jedince a jeho kapacity, hodnota jedinečnosti a sebeurčení. Modely případové práce (model psychosociální, funkcionální, behaviorální, metoda řešení problému, model obecné služby, selektivní eklekticismus).

2)    Fáze případové práce (sociální studie, vyšetření, intervence a ukončení). Plánování práce s klientem (identifikace klienta, určení klientových potřeb, naplánování služeb nebo léčby, napojení klienta na adekvátní zdroje, monitorování případu).

3)    Řešení problémů v sociální případové práci. Problémy vyplývající z prostředí (sociologické), problémy interpersonální (zejména partnerské a rodinné), problémy intrapsychické (psychologické). Identifikace problému, práce se zakázkou, kontraktování spolupráce.

4)    Komunikace v individuální práci s klientem.

Setkání s klientem, navázání kontaktu.  Aktivní naslouchání – objasňování, parafrázování, reflektování, sumarizace, rekapitulace, kotvení, zhodnocení. Otevřené a zavřené otázky.

5)    Rozhovor jako základní metoda individuální práce.

Komunikační prostor. Cirkulární interakce. Ericksonovské provázení a vedení v rozhovoru. Rogersovský rozhovor.

6)    Práce s neverbálními a paraverbálními signály. Neverbální komunikace - oční kontakt, mimika, gestika, proxemika, haptika, bariéry. Význam vzájemné pozice pracovníka a klienta.

7)     Dovednosti pomáhajícího pracovníka.

Objasňování cíle spolupráce, vymezení rolí pracovníka a klienta, podpora klienta ve vyjadřování zpětné vazby. Postup od obecného k specifickému. Budování důvěry, práce s pocity, podpora klientovy síly, posilování klienta v oblasti tabu, sledování klientova zájmu, udržení pozornosti na proces změny.

8)    Styly rozhovorů (poradenský, podpůrný, interpretační, přesvědčující, empatický). Řeč racionální, řeč emotivní.

9)    Řešení problémů v sociální případové práci.

Problémy vyplývající z prostředí (sociologické), problémy interpersonální (zejména partnerské a rodinné), problémy intrapsychické (psychologické). Zjištění potřeby klienta, nabídka adekvátní služby nebo léčby, napojení klienta na zdroj služby, monitorování procesu cílené péče.

10) Rozhovor jako základní metoda individuální práce. Komunikační prostor. Cirkulární interakce. Ericksonovské provázení a vedení v rozhovoru. Rogersovský rozhovor.

11) Lidský vztah v kontextu pomáhající profese.

Osobní hranice. Splývání s klientem, obrana nepřístupností, asertivní vymezení vlastního prostoru, empatie. Nezahojená vnitřní zranění pracovníka a jejich možný vliv na vedení případu.

12) Etické aspekty sociální práce. Role sociálního pracovníka. Dilemata. Mentální hygiena pomáhajícího pracovníka, sebereflexe, seberozvoj, vzdělávání. Supervize v sociální práci.

Doporučená literatura 

Kopřiva, K. (1997):  Lidský vztah jako součást profese. Portál, Praha.              

Kratochvíl, S.(/1997): Úvod do psychoterapie. Portál, Praha.

Matoušek, O. a kol. (2002): Metody a řízení sociální práce. Portál, Praha.

Matoušek, O. a kol. (2000): Základy sociální práce. Portál, Praha.

Rogers, C.R. (1998):  Způsob bytí. Portál, Praha.

Vymětal, J. (1992): Úvod do psychoterapie. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK