PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lidská práva v kontextu sociální práce - ASCK100105
Anglický název: Human Rights in the Context of Social Care
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.
Vyučující: JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.
PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Nicole Vojtíšková (13.02.2024)

ústní zkouška na základě lektorem připravených otázkových okruhů

absolvování přednášek

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. (15.09.2022)

ASCK 100105 - Lidská práva v kontextu sociální práce 

1/1

povinný předmět - Bc.

Garant předmětu: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

Přednášející: JUDr. Maroš Matiaško

počet kreditů: 4

atestace: zkouška

 

Anotace předmětu

Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky lidských práv (LP). Obsahem kurzu bude představení geneze LP, stěžejních mezinárodních dokumentů, upravujících LP, a jejich institucionální ochrany. Pozornost bude dále věnována základní terminologii LP, nejvýznamnějším teoriím jejich dělení (jednotlivé generace LP; práva občanská a politická v. práva sociální, hospodářská a kulturní; práva absolutní v. práva relativní), a limitům těchto teorií, obecným principům, vztahujícím se k obsahu LP, jakož i k řešení vzájemného konfliktu LP, či konfliktu LP a veřejného zájmu. Jednotlivě budu probrána ta LP, která lze v České republice pro kontext sociální práce považovat za stěžejní – ochrana práv zranitelných skupin a zákaz diskriminace; lidská důstojnost a právo člověka na autonomii; právo na ochranu před špatným zacházením; právo na osobní svobodu; právo na ochranu rodinného a soukromého života; sociální práva a závazky z nich vyplývající (včetně práva na sociální službu a práva na samostatný způsob života). Studenti budou také seznámeni s aktuálními otázkami na poli LP.

 

Doporučená literatura:

BARTOŇ, M., KRATOCHVÍL, J., KOPA, M. Základní práva. Praha: Leges, 2016.

BOBEK, M., BOUČKOVÁ, P, KÜHN, Z. Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007.

BOUČKOVÁ, P. Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium, 2009.

KMEC, KOSAŘ, KRATOCHVÍL, BOBEK. Evropská úmluva. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013.

MATIAŠKO, M. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením a transformace sociální péče v České republice (Právo na nezávislý způsob života a život v komunitě podle článku 19 CRPD a závazky České republiky). Utrecht: MPSV, 2011 [online]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/10700/Analyza_CRPD.pdf .

MATIAŠKO, M. Metodologie a lidská práva: jak postupovat při hodnocení dodržování lidských práv. Brno: Liga lidských práv, 2014. Dostupné elektronicky z: http://llp.cz/publikace/metodologie-a-lidska-prava-jak-postupovat-pri-hodnoceni-dodrzovani-lidskych-prav/.

POSPÍŠIL, I., LANGÁŠEK, T., ŠIMÍČEK, V., WAGNEROVÁ, E. et al. Listiny základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

ŠTURMA, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. vydání.Praha: C. H. Beck, 2010.

 

Požadavky k atestaci:

Ústní zkouška na základě lektorem připravených otázkových okruhů

 

Poznámka: V případě distančního vzdělávání budou přednášky a semináře probíhat na online platformě dle pokynů garanta předmětu. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK