PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe I A - ASCK100102
Anglický název: Field Practice I A
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 35 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Hejnová, DiS.
Vyučující: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (07.02.2018)

Odborná praxe I A - ASCK100102

 

povinný předmět

 

garant: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

 

počet kreditů: 2

 

atestace: zápočet

 

 

Cílem odborné praxe v 1. ročníku studia je uvést studenta do praktické stránky sociální práce a poskytnout mu možnost získat první zážitky a zkušenosti strukturovanou a pro studenta bezpečnou formou.

Student se seznámí s vybranými druhy sociálních služeb, typy zařízení, metodami práce a cílovými skupinami sociální práce.

Odborná praxe spolu s kolokviem k odborné praxi tvoří základ pro následné souvislé supervidované praxe studentů ve 2. a 3.ročníku.

 

Praxe probíhá formou organizovaných exkurzí na vybraných pracovištích, které jsou následně reflektovány na Kolokviu k odborné praxi.

 

Výstupní znalosti a způsob jejich prověření:

Student zná základní druhy sociálních služeb, vybrané cílové skupiny sociální práce a metody sociální práce, což doloží strukturovanými zprávami z exkurzí.

 

Výstupní dovednosti a způsob jejich prověření:

Student umí zpracovat zprávu z exkurze v odpovídající kvalitě. Ve zprávě dokáže reflektovat zkušenosti získané v průběhu exkurze.

 

Podmínky udělení atestace:

Účast na exkurzích je povinná, z vážných důvodů lze omluvit max. 2 absence. Vyšší absenci lze po domluvě nahradit individuální návštěvou vybraného zařízení.

Z každé praxe zpracuje student zprávu, kterou odevzdá včas a v odpovídající kvalitě. Zprávy z praxí jsou součástí profesního portfolia, které si student průběžně buduje v rámci Kolokvia k odborné praxi.

 

 

 

Dopourčená literatura:

 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

 

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK