PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historie sociální práce - ASCK100101
Anglický název: History of social work
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 29 / neurčen (29)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Nicole Vojtíšková (13.02.2024)
I. Od altruistické filantropie k rozvoji odborné praxe.
II. Vliv náboženských hodnot, etiky a sociálního a politického podnebí na vývoj
profese.
III. Vznik různých metod praxe v jejich historickém kontextu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (25.09.2017)

 Po absolvování kurzu budou studenti schopni popsat historický základ pro diskuzi o silných a slabých stránkách současné praxe sociální práce, a to zejména pokud jde o funkce zajištění základních potřeb, ochranu zranitelných osob a prevenci.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Nicole Vojtíšková (13.02.2024)

Písemná práce zpracovaná podle zadání vyučujících v min. rozsahu 10 NS

80% účast na výuce

Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (10.10.2023)

Historické kontexty sociální práce – ASCK100101

Přednášející: PhDr. P. Kodymová, Ph.D.

Atestace: zkouška

Počet kreditů: 4

Časová dotace: 1/1

Kurz podá přehled hlavních způsobů provádění sociální práce (sociální pomoci) v historickém kontextu. První část kurzu bude věnována vývoji v kontextu evropské kultury, druhá část kurzu bude věnována domácí historii sociální práce. Cílem kurzu je pochopení historických souvislostí způsobů provádění sociální práce v souvislostech s vývojem společnosti.

První část kurzu 

1. Ideál solidarity ve velkých náboženstvích (Egypt, buddhismus, judaismus, klasické Řecko, klasický Řím, křesťanství včetně protestantské větve)

2. Církevní formy sociální práce ve středověku a v novověku

3. Počátky sociální práce jako oboru na přelomu 19. a 20. století: „Přátelští návštěvníci“ a Posuzovači nároků na zdravotní péči. První komunitní projekty. Rozvoj ústavních forem péče organizovaný státem.

4. Dvacátá a třicátá léta 20. stol: Psychosociální přístup

5. Poválečná doba: Behavioristický přístup, Sociologizující přístupy, Existencialismus

6. Konec dvacátého století: Komunitní přístup, Antiopresivní přístupy, Radikální sociální práce, Sociální rozvoj

Druhá část kurzu 

7–8. Aktivity v době předprofesionální – laické podoby na našem území. Navazuje na téma 1-2.

9-10. Profesionalizace sociální práce jako profese na našem území - vývoj do roku 1947. Navazuje na téma 3-4.

11-12. Poválečný vývoj české sociální práce v období let 1948-1989. Navazuje na téma 5.

13. Diskuzní seminář.

 

Doporučená literatura:

KODYMOVÁ Historie sociální práce 1918-1948. Praha: Karolinum, 2014.

KODYMOVÁ, P., HONSŮ, R. Věra Póhlová: Sociální práce a život ve 20. století. Praha: Karolinum, 2020

KRAKEŠOVÁ, M., KODYMOVÁ, P. BRNULA, P. Sociální kliniky: Z dějin sociální práce a sociálního školství. Praha: Karolinum, 2019.

MAJLIŠOVÁ SZTURCOVÁ, A. A ŠPILÁČKOVÁ, M. Sociální politika Vítkovických železáren do roku 1945. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016.

MATOUŠEK, O. (Ed.) Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál 2013.

MATOUŠEK, O. a kol.: Základy sociální práce. Praha: Portál 2007.

ŠPILÁČKOVÁ, M. Česká sociální práce v letech 1968-1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, 2016.

ŠPILÁČKOVÁ, M. Etablování profesionální sociální práce v rámci sociální politiky podniků na území Čech a Moravy. Sociální práce/Sociálna práca. 2018, roč. 18, s. 5-18.

 

Požadavky k atestaci:

Účast na výuce. Písemná práce zpracovaná podle zadání vyučujících. V min. rozsahu 10 NS.

Poznámka: V případě distančního vzdělávání budou přednášky a semináře probíhat na online platformě dle pokynů garanta předmětu.

 

The course provides an overview of the main ways of conducting social work (social assistance) in a historical context. The first part of the course will be devoted to developments in the context of European culture, the second part of the course will be devoted to the domestic history of social work. The aim of the course is to understand the historical context of ways of performing social work in connection with the development of society.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK