PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metody výzkumu - ASCK100073
Anglický název: Research Methods
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Rössler
Vyučující: Mgr. Jan Rössler
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Rössler (02.10.2017)

Sylabus

Anotace předmětu: Metody výzkumu - ASCK100073

Cíl předmětu: Umožnit studentům osvojení základních metod do problematiky sociologického a sociálního výzkumu. Poskytnout základní informace o výzkumných šetřeních, jejich designu a vyhodnocování výsledků těchto šetření. Důraz je kladen především na jednotlivé fáze výzkumu a jejich vzájemné provázání.

Charakteristika studia: Přednášky a cvičení v rozsahu dvou hodin týdně. Průběžné studium předepsané literatury. Předpokládá se aktivní účast studenta na přednáškách, povinná účast a pravidelné odevzdávání úkolů na cvičeních.

Osnova:

1)     Povinný úvod, druhy výzkumů

2)     Kvantitativní versus kvalitativní výzkumy, jejich charakteristiky a rozdíly mezi nimi, výzkumné otázky a hypotézy

3)     Kvantitativní výzkum - konceptualizace a operacionalizace, reliabilita a validita

4)     Kvantitativní výzkum – metody výběru, dotazník - příprava

5)     Kvantitativní výzkum – dotazník – vyhodnocení, příklady

6)     Kvalitativní výzkum – etapy, druhy kvalitativních výzkumů, vyhodnocení, příklady

7)     Kvalitativní výzkum – další druhy výzkumů, sběr dat

8)     Kvalitativní výzkum – způsoby výběru, etika výzkumů

9)  Kvalitativní výzkum – sběr dat, vyhodnocení

10)  Prezentace skupinových projektů

11)  Opakování předešlých témat, diskuze, otázky

 

 

Závěrečná známka se skládá následovně:

-        Závěrečný test            60%

-        Semestrální práce      20 %

-        Skupinový projekt       20 %

 

Hodnocení:

-        100 – 88 % = 1

-        87 – 74 % = 2

-        73 – 60 % = 3

 

Literatura:

Povinná:

Disman,M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Univerzita Karlova, 1993.

Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005.

Jeřábek, H. Úvod do sociologického výzkumu (Skripta FSV UK.) Praha: Karolinum, 1992.

 

Doporučená:

Babbie, E.R.: The Practice of Social Research. Belmont- California USA, Wadsworth Publ.Comp. 2004.

Hendl, J. Přehled statistických metod - Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2009.

Chylíková, J. "Úvod do problematiky výzkumu citlivých témat ve výběrových šetřeních". Data a výzkum - SDA Info,2011. vol. 5, No. 2: 185 - 203.

Kreidl, M. "Metody měření reliability a validity". Socioweb [online]. [cit.2012-04-12] Dostupné z www: www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=153&lst=105

Punch K.F., Developing Effective Research Proposals. London, SAGE Publishing, 2000.

Soukup, P.; Rabušic, L."Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd - statistické významnosti". Sociologický časopis. 2007. vol. 43 No.:2 379-395

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK