PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvalitativní výzkum v sociální práci - ASCK10005
Anglický název: Qualitative research in social work
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 24 / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Nicole Vojtíšková (14.02.2024)
SYLABUS<br>
<br>
Kvalitativní výzkum v sociální práci<br>
<br>
<br>
Vyučující: Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D.<br>
Kontaktní e-mail: cidlinska.katerina@gmail.com<br>
Konzultační hodiny: dle individuální domluvy<br>
<br>
<br>
Anotace:<br>
Cílem kurzu je seznámit studující se základními principy a metodami kvalitativního výzkumu v sociálních vědách, které lze využít pro výzkum v oboru sociální práce. Studující si ujasní, pro jaké účely je vhodné kvalitativní výzkum a jeho jednotlivé metody využívat a blíže se seznámí s postupy jednotlivých metodu sběru a analýzy dat. <br>
Kurz je vhodný zejména pro ty, kteří v brzké době plánují začít s přípravou bakalářské nebo magisterské diplomové práce.<br>
Absolvování kurzu je podmínkou pro zápis do kurzu Kvalitativní výzkumný design - realizace výzkumného projektu, v jehož rámci budou studující zpracovávat vlastní výzkumný projekt. <br>
<br>
Formát kurzu:<br>
Kurz kombinuje přednášky a individuální práci.<br>
<br>
Požadavky k atestaci:<br>
- úspěšné složení závěrečného testu (min 70 % správných odpovědí)<br>
- včasné odevzdání 2 domácích úkolů (návrh metodologického zpracování vybraného výzkumného tématu, ukázka analýzy dat vybranou metodou)<br>
- fyzická účast na min. 5 blocích<br>
<br>
Obsah kurzu:<br>
<br>
BLOK 1. <br>
Historie a základní charakteristiky kvalitativního výzkumu<br>
- Využití a limity kvalitativního výzkumu<br>
- Rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem<br>
Literatura: <br>
Flick, U. 2006. An introduction to qualitative research (3. vyd.). Londýn: SAGE, s. 11-53.<br>
Miovský, M. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, s. 13-68. <br>
Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. 2020. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií UK, s. 258-287.<br>
<br>
BLOK 2. <br>
Typy výzkumů a typy kvalitativních dat a jejich možné využití<br>
- Základní výzkum, aplikovaný výzkum, akční výzkum, kritický výzkum<br>
- Studie, případová studie, longitudinální studie, srovnávací studie<br>
- Rozhovory, pozorování, texty, obrazy (vizuální materiály)<br>
- Tvorba vzorku<br>
Literatura: <br>
Flick, U. 2006. An introduction to qualitative research (3. vyd.). Londýn: SAGE, s. 122-134, 147-280.<br>
Flick, U. 2018. Qualitative Data Collection. Londýn: SAGE, s. 231-438.<br>
Miovský, M. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, s. 92-121. <br>
Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. 2020. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií UK, s. 291-314.<br>
Úkol 1: <br>
Poslat 5 dní před seminářem formulaci 1-3 výzkumných témat, která studující/ho zajímají, případně na ně chystá psát DP nebo ji již píše. <br>
<br>
BLOK 3. <br>
Metody sběru dat <br>
- Typy rozhovorů a focus groups<br>
- Typy pozorování a etnografie<br>
- Biografický výzkum, metoda životní a časové křivky<br>
- Sběr dokumentů<br>
- Sběr vizuálních dat<br>
- Specifické populace a výzkumná práce s nimi (děti, starší lidé, obtížně dostupné skupiny, experti a elity)<br>
- Etika <br>
Literatura: <br>
Flick, U. 2006. An introduction to qualitative research (3. vyd.). Londýn: SAGE, s. 122-134, 147-280.<br>
Flick, U. 2018. Qualitative Data Collection. Londýn: SAGE, s. 231-438, 615-685.<br>
Miovský, M. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, s. 141-194. <br>
Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. 2020. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií UK, s. 315-414.<br>
<br>
BLOK 4. <br>
Metody analýzy dat<br>
- Základní analytické činnosti a cíle kvalitativní analýzy dat<br>
- dedukce, indukce, abdukce<br>
- obsahová analýza<br>
- tematická analýza<br>
- zakotvená teorie<br>
Literatura: <br>
Dudová, R. 2010. „Kvalitativní metodologie sociologického výzkumu: konstruktivistická grounded theory a „rozumějící rozhovor“.“ Pp. 364–383 in Šubrt, J. Soudobá sociologie IV. Praha: Karolinum.<br>
Flick, U. 2006. An introduction to qualitative research (3. vyd.). Londýn: SAGE, s. 295-318.<br>
Miovský, M. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, s. 226-240. <br>
Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. 2020. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií UK, s. 417-429.<br>
Instruktážní video k TA: https://www.youtube.com/watch?v=4voVhTiVydc<br>
<br>
BLOK 5. <br>
Metody analýzy dat<br>
- interpretativní fenomenologická analýza<br>
- narativní analýza<br>
- konverzační analýza<br>
- diskurzivní analýza<br>
- vizuální analýza<br>
Literatura: <br>
Flick, U. 2006. An introduction to qualitative research (3. vyd.). Londýn: SAGE, s. 319-341.<br>
Miovský, M. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, s. 241-354. <br>
Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. 2020. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií UK, s. 417-429.<br>
<br>
BLOK 6. <br>
Kódování a interpretace dat<br>
- Ukázky kódování a interpretace dat v praxi<br>
- Diskuse zaslaných návrhů metodologického zpracování vybraných výzkumných témat<br>
Literatura:<br>
Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. 2020. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií UK, s. 429-443.<br>
Strauss, A., Corbinová, J. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, s. 39-105. <br>
Kódování v tematické analýze: https://www.youtube.com/watch?v=5zFcC10vOVY (od 28. min.)<br>
Úkol: <br>
- Poslat 5 dní před seminářem návrh metodologického zpracování vybraného výzkumného tématu s vyargumentováním volby konkrétního přístupu a volby metod (max 1800 znaků).<br>
- Poslat 5 dní před seminářem okódovaný text dle výběru vyučující<br>
<br>
<br>
Zkouškové období<br>
Závěrečný test<br>
<br>
<br>
Další doporučená literatura:<br>
Baker, S.E., Edwards, R. 2012. How many qualitative interviews is enough? Expert voices and early career reflections on sampling and cases in qualitative research. Southampton, GB: National Centre for Research Methods.<br>
Braun, V., Clarke, V. 2013. Successful Qualitative Research. A Practical Guide for Beginners. London: SAGE Publications Ltd.<br>
Creswell, J. W. Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions. Thousand Oaks: SAGE Publications.<br>
Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonne S. (2004) Handbook of qualitative research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.<br>
Grix J. 2002. Introducing Students to the Generic Terminology of Social Research. Politic; 22(3):175-186. <br>
Guba, E. G., Lincoln, Y. S. 1994. Competing paradigms in qualitative research. In Denzin, N. K. Lincoln, Y. S. Handbook of qualitative research. London: SAGE Publications, s. 105-117.<br>
Guest, G., Bunce, A., Johnson, L. 2006. How Many Interviews Are Enough? Field Methods, 18, 59 - 82.<br>
Charmaz, K. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. London: SAGE, 2006. <br>
Kaufmann, J. Chápající rozhovor. Praha: Sociologické nakladatelství. Kapitola: Začátek práce: Rychlost, pružnost, empatie (s. 39 – 66). <br>
Mišovič, J. 2019. Kvalitativní výzkum se zamřením na polostrukturovaný rozhovor. Praha: SLON.<br>
Rose, G. 2001. Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. London: SAGE Publications Ltd<br>
Saldana, J. The Coding Manual for Qualitative Researchers. London, 2009. <br>
Silverman, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Praktická príručka. Bratislava: Ikar, 2005.<br>
Spradley, J. P. Participant Observation. New York, 1980.<br>
<br>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK