PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kolokvium k odborné praxi I B - ASCK10004
Anglický název: Colloquium on Field Practice I B
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 29 / neurčen (29)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Záměnnost : ASCK100071
Sylabus -
Poslední úprava: Dana Myšková (12.01.2022)

Kolokvium k odborné praxi I

 

Doporučený ročník studia:     První

Stručná charakteristika  předmětu:   

Cílem odborné praxe v 1. ročníku studia je:

  1. uvést studenta do praktické stránky sociální práce a rozšířit jeho povědomí o oblastech výkonu profese a cílových skupinách sociální práce,

  2. připravit studenta na výkon a výběr odborné praxe ve druhém a třetím ročníku studia tak, aby přispívala k naplnění vzdělávacích cílů studia.

Kolokvium k odborné praxi poskytuje studentům 1.ročníku prostor pro reflexi zážitků a zkušeností z realizovaných exkurzí. Tvoří předstupeň k následné skupinové supervizi ve vyšších ročnících. Studenti se seznámí se systémem praxe na katedře sociální práce. Naučí se zpracovat zprávu z praxe a začnou si budovat portfolio odborné praxe. 

Témata jednotlivých přednášek a cvičení:

Předmět probíhá formou exkurzí do vybraných typů zařízení a jejich následnou reflexí formou kolokvia a individuálních konzultací s vyučujícím.

Student se seznámí s vybranými druhy zařízení a cílovými skupinami sociální práce. Student se dozví o problematice daných cílových skupin a má příležitost se postupně identifikovat se sociální prací jako profesí a jejími metodami. Student se seznámí se strukturou a cíli organizace a učí se respektovat její hodnoty a pravidla.

Student se v rámci výuky seznámí s organizačním zajištěním, pravidly a schématem odborných praxí ve druhém a třetím ročníku.

Student se naučí rozpoznat a rozvíjet kompetence potřebné pro výkon kvalitní sociální práce a definovat, reflektovat, naplňovat a vyhodnocovat SMART cíle v rámci profesního a osobního rozvoje.

Student se naučí budovat si portfolio odborné praxe.

Odborná praxe spolu s kolokviem k odborné praxi a individuálním provázením tvoří základ pro následné souvislé supervidované praxe studentů ve 2. a 3. ročníku studia. 

Výstupní znalosti:

Student se orientuje v oblastech výkonu profese sociální práce ve vztahu k vybraným cílovým skupinám, což doloží strukturovanými zprávami z exkurzí, aktivní účastí ve skupinových kolokviích a individuálním pohovorem nad portfoliem odborné praxe.

Výstupní dovednosti:

Student je na konci ročníku schopen stanovit splnitelné, měřitelné a realizovatelné cíle odborné praxe ve druhém a třetím ročníku (včetně indikátorů a důkazů) a reflektovat vlastní kompetence a naplňování vzdělávacích cílů studia, což doloží strukturovanými zprávami z exkurzí, aktivní účastí ve skupinových kolokviích a individuálním pohovorem nad portfoliem odborné praxe.

Podmínky udělení atestace:

Základní podmínkou udělení atestace je povinná účast na exkurzích a skupinových kolokviích. Z vážných důvodů lze omluvit max. 1 absenci za semestr. Vyšší absenci lze nahradit individuální návštěvou vybraného zařízení (po předchozí dohodě s vyučujícím).

Z exkurzí student zpracuje zprávy, které odevzdává v odpovídající kvalitě max. do jednoho týdne od uskutečnění dané exkurze (na e-mailovou adresu vyučujícího). Zprávy z exkurzí jsou součástí portfolia odborné praxe, které si student buduje v průběhu celého studia.

V závěru letních semestru student absolvuje ústní pohovor nad portfoliem odborné praxe.

Průběh kurzu v případě distanční výuky:

V případě distanční výuky probíhá kurz formou online přednášek a diskuzí a besed se sociálními pracovnicemi a pracovníky z praxe. Studenti rovněž průběžně zpracovávají písemná zadání a budují si portfolio odborné praxe. Podmínky udělení atestace jsou následující: povinná účast na online setkáních a besedách (z vážných důvodů lze omluvit max. 1 absenci za semestr; vyšší absenci si lze po domluvě s vyučujícím nahradit); zpracování písemných reflexí, které studenti odevzdávají v odpovídající kvalitě max. do jednoho týdne od zadání na e-mailovou adresu vyučujícího; online pohovor nad portfoliem odborné praxe v závěru semestru.

Doporučená literatura a zdroje:

Havrdová, Z. (1999): Kompetence v praxi sociální práce

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK