PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální práce s osobami bez přístřeší - ASC51PV45
Anglický název: Social Work with Homeless People
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (05.01.2024)

Sociální práce s osobami bez přístřeší – ASC51V062

 

 

 

povinně volitelný předmět – Bc.+ NMgr.

 

předmět umožňuje opakovaný zápis

 

přednášející: PhDr. P. Pěnkava, Ph.D.

 

rozsah studijního předmětu: 1/1 (přednáška/seminář)

 

způsob ověření studijních výsledků: zápočet

 

počet kreditů: 3

 

 

 

Cíl: seznámit studenty s problematikou bezdomovectví a se specifiky sociální práce s osobami bez domova

 

Obsah předmětu:

 

I. Popis bezdomovectví

 

1.         Geneze      bezdomovectví

 

 • Historický      vznik bezdomovectví od 19. století
 • Srovnání      vývoje bezdomovectví v ČSSR a zemích západní Evropy
 • Bezdomovectví      v ČR po roce 1990 v kontextu s vývojem v celé Evropě
 • Současná      situace problematiky

 

 1. Příčiny,      vývoj a důsledky bezdomovectví

 

 • Definice a terminologie

 • Přehled příčin vzniku bezdomovectví

 • Vnitřní a vnější faktory osobnosti způsobující riziko vzniku bezdomovectví

 • Profil osoby bez přístřeší

 • Důsledky bezdomovectví v životě jedince a jeho vlivu na sociální prostředí (stáří a sociální zabezpečení, zadlužení, zdravotní rizika, invalidita, kriminalita, recidiva, atd.)

 

 1. Bezdomovectví      a jeho multifaktoriální povaha

 

 • Charakteristika sociálně patologických jevů, které se prolínají s problematikou bezdomovectví

 

 • Rozdíly jednotlivých sociálně patologických jevů ve vztahu k bezdomovectví

 

 1. Typologie      osob bez přístřeší podle schopností, dovedností a možností

 

 • Kritéria pro hodnocení úspěšnosti poskytované spolupráce a výchovného působení

 • Typologie osob a jejich schopnosti v závislosti na diferencovaném přístupu poskytovaných sociálních služeb

 • Uspokojování potřeb v závislosti na poskytování sociálních služeb

 

 1. Legislativní      rámec práce s osobami bez přístřeší

 

 • Srovnání současné platné legislativní úpravy      s legislativou do roku 2006
 • Změny      vyplívající ze zákona č. 366/2011Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006      Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.      108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon      č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,      a další související zákony, z pohledu řešení bezdomovectví (možné dopady      sociální reformy 2012 k dané problematice)
 • Příklad ovlivňování tvorby § 2, zákona č. 111/2006      Sb., o pomoci v hmotné nouzi Sekcí sociálních kurátorů při      Společnosti sociálních pracovníků ČR
 • Aplikace právních předpisů při práci s osobami bez přístřeší

 

II. Řešení bezdomovectví

 

 1. Spolupráce      v rámci sociální práce s osobou bez přístřeší

 

 • Vedení rozhovoru
 • Poradenství     
 • Krizová intervence
 • Případová práce
 • Skupinová práce

 

 1. Socioterapie      a její využití v rámci sociální práce s osobami bez přístřeší

 

 • Význam terapie při spolupráci s osobami bez přístřeší
 • Aplikace socioterapie jako jedné z metod sociální práce s osobami bez přístřeší
 • Projekce dokumentárního filmu o socioterapeutických programech

 

 1. Práce      s veřejností v souvislosti s řešením bezdomovectví

 

 • Možnosti, jak jednat s kolegy a nadřízenými
 • Možnosti, jak jednat s laickou veřejností
 • Možnosti, jak jednat s médii
 • Možnosti, jak jednat s rodinou klienta a jeho přáteli

 

 1. Spolupráce      s odbornou veřejností, zástupci územně samosprávných celků a orgány      státní správy

 

 • Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
 • Spolupráce se zástupci územně samosprávných celků
 • Spolupráce s organizacemi vykonávající státní správu

 

 1. Návštěva      odborného pracoviště oddělení sociální prevence, ÚMČ Praha 1

 

 • Exkurze s odborným výkladem
 • Beseda s osobou bez přístřeší

 

 

Způsob ukončení: pravidelná účast na semináři a závěrečný ústní pohovor, který má za cíl ověřit, nakolik student pochopil souvislosti sociální prácí s osobami bez přístřeší.

 

Kredity : 3

 

 

 

Literatura:

 

MATOUŠEK, O. a kol.: Enciklopedie sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2013

 

MATOUŠEK, O. a kol. Sociální práce v Praxi, Praha: Portál 2005

 

PĚNKAVA, P. Výchovně vzdělávací prvek v sociální práci s cílovou skupinou osob bez přístřeší. Praha, Filozofická fakulta, Univerzity Karlovy v Praze, 2010. Rigorózní práce.    

 

PĚNKAVA, P. Sociální aspekty stárnutí u osob bez domova v souvislosti se systémovými opatřeními v Praze. Praha, Filozofická fakulta, Univerzity Karlovy v Praze, 2019. Disertační práce.       

 

ŠTĚCHOVÁ, M. a kol. Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008. ISBN 978-80-7338-069-4

 

PRUDKÝ, L. Kudy ke dnu, Praha: Socioklub, 2011          

 

TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. Socioklub: Praha, 2001.

 

TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, Praha: Portál, 2010

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK