PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Školská sociální práce - ASC51PV27
Anglický název: School social work
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: slovenština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
Vyučující: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
Sylabus -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. (01.02.2024)

Školská sociální práce ASC51PV27

povinně volitelný předmět NMgr.

Vyučující: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

Počet kreditů: 4

jazyk výuky: slovenština

Atestace: zkouška

Požadavky k atestaci: V LMS Moodle odevzdat seminární práci a prezentaci na stanovené téma korespondující s obsahem kurzu, aktivní účast na výukových blocích.

Známka max. 100 bodů.

Docházka s aktivní účastí (min. účast na 4 blocích): 30 bodů

Prezentace: 30 bodů

Seminární práce: 40 bodů

Seminární práce:

Téma si student/ka vybírá na prvním vyučovacím bloku z nabídky:

  • Prevence rizikového chování ve školách.
  • Záškoláctví a jeho řešení.
  • Předčasné odchody ze školy
  • Metody a techniky sociální práce vhodné pro aplikaci ve školách – možnost výběru konkrétní metody/techniky/projektu.
  • Multidisciplinární spolupráce – metodik prevence, výchovný poradce, školský psycholog, školský speciální pedagog, asistent učitele, třídní učitel, sociální pracovník – možnost zpracovat případovou studii nebo analyzovat multidisciplinární spolupráci na konkrétní kazuistice.
  • Aktuální témata školské sociální práce v ČR: participace dětí a rodičů, rodičovské kompetence, práva dětí nebo další podle volby studentů.

Termín odevzdání v LMS Moodle do 25. 4.2024. Rozsah 4 - 5 strany.

Cílem práce je poukázat možnosti rozvoje školské sociální práce v ČR na základě deskripce a analýzy relevantní odborné literatury, výsledků výzkumu, výstupů projektů, příkladů dobré praxe a legislativních, finančních a dalších podmínek v ČR.

Struktura seminární práce:

Úvod motivace k výběru tématu, cíl práce

Jádro práce/popis, argumentace Vlastní zpracování tématu s odkazy na zdroje

Návrhy doporučení pro teorii a praxi.

Použitá literatura : nejméně 5 zdrojů

Důvody nepřijetí práce:

V práci jsou chyby v těchto oblastech:

Chyby v odkazování na literaturu

Chyby v seznamu literatury

Formální úprava práce neodpovídá obecnému standardu FF

Chybí část práce

Nedodržena struktura/včetně pořadí

Zásadní věcné chyby

Poznámka: Práce bude vrácena k případnému dopracování nebo přepracování pouze jednou. Přijatá práce je podmínkou pro zapsání se na termín zkoušky.

Prezentace:

Student/ka zpracuje k vybranému tématu seminární práce krátkou prezentaci (min. 5 – max. 10 snímků). Očekává se v hodinách ústní prezentace před skupinou. Prezentaci odevzdává v LMS Moodle.

Cíle kurzu

Cíle kurzu poznatkové: studenti se seznámí se současným teoretickým pojetím a praxí školské sociální práce ve světě a v ČR. Studenti budou umět popsat modely školské sociální práce. Porozumí základním determinantům vývoje sociální práce ve školství v ČR. Budou vědět identifikovat příležitosti, ale i překážky a limity uplatnění sociálního pracovníka v základních a středních školách v ČR.

Cíle podporující kompetence: Studenti budou mít příležitost kriticky reflektovat současný stav v praxi a výzkumu školské sociální práce ve světě a v ČR.

Obsah kurzu:

Kurz je organizován v šesti výukových blocích., která se zaměří na tyto témata:

Úvodní přednáška: Školská sociální práce – teoretické vymezení. Ekologická perspektiva. Modely školské sociální práce. Současný stav rozvoje školské sociální práce ve světě a v ČR. Výzkum v oblasti školské sociální práce.

Institucionalizace profese školské sociální práce v ČR – příležitosti a překážky.

Sociální pracovník a/nebo sociální pedagog?

Role sociálního pracovníka ve škole. Pracovní náplň.

Multidisciplinární spolupráce – metodik prevence, výchovný poradce, školský psycholog, školský speciální pedagog, asistent učitele, třídní učitel, sociální pracovník.

Prevence rizikového chování. Záškoláctví. Předčasné odchody ze školy.

Metody a techniky sociální práce vhodné pro aplikaci ve školách.

Aktuální témata školské sociální práce v ČR: participace dětí a rodičů, rodičovské kompetence, práva dětí nebo další podle volby studentů.

Povinná literatura:

Havlíková, J. 2018. Sociální práce na základních školách a ve školských poradenských zařízeních: analýza současného stavu v České republice. Praha: VÚPSV, v.v.i.

Matulayová, T. et al. 2017. Role sociálního pracovníka ve školství. Sešit sociální práce č. 1. Praha: MPSV. ISBN 978_80_7421-136-2

Skyba, M. 2014. Školská sociálna práca. Prešov: FF PU v Prešove.

Tokárová, A. - Matulayová, T. Sociální práce ve škole. In Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. http://www.pravonadetstvi.cz/ - publikace Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami.

Školská sociálna práca. Sociální práce/Sociálna práca, ročník 13, 2013, číslo 2.

Dokumenty/film: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12003187354-ochrance/¨ https://www.ceskatelevize.cz/porady/13915833356-novinarky/220562280060005/

Doporučená literatura:

http://www.skolnipsychologie.cz/ http://www.casmp.cz/ http://www.asociacevp.cz/ https://www.aspcr.cz/

časopis Sociální pedagogika, zejména číslo 1, 2016 - https://soced.cz/cs/uvod/,

INTERNATIONAL NETWORK SCHOOL SOCIAL WORK. http://internationalnetwork-schoolsocialwork.htmlplanet.com/

KOSCUROVÁ, Zoja, 2013. Sociálna práca v škole, teoreticko-výskumné reflexie v školskom prostredí. Bratislava: Iris.

Matulayová, T. – Pešatová, I. Social Worker in School. In Sociální práce/Sociálna práca, 2013, č. 5, s. 64-72. ISSN1213-6204

  • Další zdroje: https://www.mapavzdelavani.cz/analyticke-zpravy-pro-orp https://www.paqresearch.cz/post/datapaq https://www.paqresearch.cz/post/indikatory-vysledku-vzdelavani

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK