PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením (e) - ASC51PV10
Anglický název: Social Work with Handicapped People (e)
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Dana Myšková (16.10.2013)

Povinná literatura:
BROWN, S. Nezávislý způsob života, teorie a praxe. Praha: Sbor zástupců organizací zdravotně postižených, 1994.
KERROVÁ, S. Dítě se speciálními potřebami. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-147-9.
MURPHY, R. Umlčené tělo. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. ISBN 80-85850-98-2.
VOTAVA, J. aj. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-246-0708-5.
Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. [online]. Valné shromáždění OSN, 28. října 1993. Dostupné z <http://www.nrzp.cz/standardni-pravidla-pro-vyrovnani-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/>.
Doporučená literatura:
BLAŽEK, B.; OLMROVÁ, J. Světy postižených. Praha: Avicenum, 1988. ISBN 08-083-88
GOFFMAN, E. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Studio Ypsilon, 1999. ISBN 80-902482-4-1
HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. ISBN 80-902081-8-5
JESENSKÝ, J.Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7066-941-1.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. 2.vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-150-9.
KOVAŘÍK, J. Sociálně ekologický model a fenomenologická tradice. In MATOUŠEK, O. aj. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001, s. 228-240. ISBN 978-80-7178-473-9
KVARČÁKOVÁ, M.; SCHNEIDER. M. Potřeby osob s handicapem. In PAULÍK, K. Uplatnění věd o člověku v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005, s. 111-113. ISBN 8-7042-690-X
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002. ISBN. 80-247-0179-0.
MATĚJČEK, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany: H a. H, 2001. ISBN 80-86022-92-7.
MATĚJČEK, Z. Psychologické eseje (z konce kariéry). Praha: Karolinum, 2004.
ISBN 80-246-0892-8.
MATOUŠEK, O. aj. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN: 80-7178
MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2008 ISBN 80-7178-549-0
NOVOSAD, L.. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7367-174-3
VÁGNEROVÁ, M., HAJD - MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-7184-929-4
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, o.s. [online]. [cit. 2008-03-5]. Dostupné z <www.arpzpd.cz>.
ANDALO, D. So you want to work in social care? Society Guardian. [online].
[cit. 2008-03-21]. Dostupné z <http://www.guardian.co.uk/society/2007/nov/22/publicsectorcareers.socialcare?gusrc=rss&feed=society>.
Evropské fórum zdravotně postižených 1997-2007: 10 let boje za práva zdravotně postižených. [online]. Dostupné z <http://www.1million4disability.eu/admin/wysiwyg/assets/pdf/declaration/CZ.pdf>.
Rukověť rodičů dítěte se zdravotním postižením. [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví, 1998, s. 24. [cit. 2007-12-10]. Dostupná z <http://www.sons.cz/eu/doc/publikace.txt>
SNOW, K. People first language [online]. Dostupné
z < http://www.disabilityisnatural.com/peoplefirstlanguage.htm>.

Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (29.09.2016)

Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením (e)

ASC51PV10

Podmínka pro zápis: znalosti a dovednosti získané Bc. studiem, tj. ukončené Bc. studium

Cíl:

Cílem přednášek a seminářů je seznámit posluchače s možnostmi sociální práce v oblasti zdravotního postižení s akcentem na nezbytné znalosti, dovednosti a postoje sociálního pracovníka a jeho roli ve vznikajících multidisciplinárních týmech.

Atestace: ZK

Tématické okruhy:

1.      Vztah společnosti k osobám se zdravotním postižením - historie; kvalita života lidí s postižením či znevýhodněním.

2.      Typologie zdravotního znevýhodnění, příznaky funkčních poruch, vzdělávací a sociální aspekty.

3.      Legislativní zakotvení práv jedinců se zdravotním postižením, problematika rovných příležitostí v oblasti vzdělávání a samostatného života.

4.      Soběstačnost a kvalita života osob s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním.

5.      Ucelená rehabilitace; Systém sociální služeb.

6.      Jedinec se zdravotním postižením v ústavní péči - přínos a rizika ústavní péče

7.      Rodina dítěte se speciálními potřebami (rodina, funkce rodiny, reakce rodičů na závažné onemocnění či postižení dítěte, coping, resilience, specifické potřeby rodiny). Přínos a rizika domácí péče o jedince se zdravotním postižením.

8.      Dospělí a senioři se zdravotním postižením. Přínos a rizika domácí péče o jedince se zdravotním postižením.

9.      Soudobé trendy v péči o osoby se zdravotním postižením; antidiskriminace - rovnoprávnost, deinstitucionalizace, informovanost, prevence, mainstreamining, deinstitucionalizace;.mezioborový přístup, zařízení rodinného typu, chráněné bydlení, pracovní uplatnění, chráněné dílny, podporované zaměstnávání, celoživotní vzdělávání.

10.  Sociální práce s jedinci se zdravotním postižením, její možnosti a specifika (teorie, metody, techniky). Etická východiska přístupu k lidem se zdravotním postižením.

11.  Praktický seminář I.

12.  Praktický seminář II.

13.  Praktický seminář III.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK