PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Trestní právo (a) - ASC51PV01
Anglický název: Criminal Law (a)
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 18 / neurčen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (15.09.2016)

Trestní právo

ASC51PV01

Garant: prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

Přednáší: JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.

Stručná charakteristika předmětu:

Výuka je zaměřena na prohloubení znalostí v oblasti základů trestní odpovědnosti a trestněprávních následků trestných činů, seznámení s vybranými skutkovými podstatami, které mohou být aktuální z hlediska práce sociálního pracovníka s klienty, prohloubení znalostí o subjektech trestního řízení se zvláštním zaměřením na postavení Probační a mediační služby a orgánu sociálně-právní ochrany dětí v trestním řízení, o jednotlivých stadiích trestního řízení, o zvláštnostech trestní odpovědnosti mladistvých a trestního řízení ve věcech mladistvých a o alternativních řešeních trestních věcí v trestním právu hmotném i procesním.

Cílem je naučit studenta jak se rychle orientovat ve vybraných právních předpisech a  pochopit jejich vzájemné provázanosti a získané znalosti aplikovat při řešení  jednoduchých  příkladů v oblasti trestního práva.

Předpokladem jsouzákladní znalosti studentů o právním systému ČR, jeho jednotlivých právních odvětvích a základních právních institutech.

Forma atestace:   ústní zkouška

Základní literatura:

•         Fryšták, M. Trestní právo hmotné. Obecná část. 3.vyd. Ostrava: Key Publishing, 2012, ISBN 978-80-7418-158-0

•         Fryšták, M. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 3.vyd. Ostrava: Key Publishing, 2012, ISBN 978-80-7418-159-7

•         Fryšták, M. Trestní právo procesní. 3.vyd. Ostrava: Key Publishing, 2012, ISBN 978-80-7418-160-3

•         Šíma, A., Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 13. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, vyjde v září-říjnu    2013 

Další  doporučená literatura:

•         Jelínek a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges,2012, ISBN 978-80-87576-29-8

•         Kratochvíl, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část., 2.vyd. Praha: C.H.Beck, 2012. ISBN 978 -80-7179-082-2

-         Jelínek, J. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část., 4. vydání, Praha, Leges, 2014

-         Jelínek, J. Trestní právo procesní, 3. vydání, Praha, Leges, 2013

 

Základní právní předpisy v souborném svazku:

ÚZ 966 - Trestní předpisy

ÚZ 947 -   Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod

 

Praha, 22.10.2014

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK