PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie sociální politiky - ASC51P228
Anglický název: Theory of Social Policy
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40 / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.
Záměnnost : ASC51P101
Je prerekvizitou pro: ASC51P201, ASC51PV12
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (18.07.2017)

Sylabus předmětu: Teorie sociální politiky - ASC51P101

(určeno pro nMgr. Studium)

Lektor:PhDr. Petr Vojtíšek, PhD.

Cíl výuky:

Seznámit s genezí sociální politiky a jejích institucí, s myšlenkovými a společenskými vlivy a vývojem cílů v sociální politice, právním a politickým rámcem, dále s klíčovou  terminologií. Poznat vztahy subjektů, objektů, nástrojů a financování sociální politiky.

Obsah:

1.       Sociální politika – úvod

Principy a funkce sociální politiky a její vztah k dalším oborům (právo, sociologie, ekonomie, sociální práce), vývoj terminologie

2.       Cíle a hodnoty v sociální politice

Základní lidská práva a jejich vývoj, sociální práva, vývoj cílů v sociální politice

3.       Evropský sociální model

Zásadní dokumenty OSN a jejích agentur, Rady Evropy, Evropské Unie (vč. ESF fondu), Mezinárodní organizace práce – oblasti ochrany práv;

4.       Výstavba systému sociální ochrany v ČR

Sociální zabezpečení, sociální zaopatření, sociálně právní ochrana, sociální pomoc, dobrovolné systémy se státní ingerencí

5.       Geneze sociální politiky ve světě

Vývojová linie do osvícenství, směry vývoje od18. st., sociální politika po 2. světové válce, osobnosti sociální politiky,

6.       Česká škola sociální politiky

Období první republiky, poválečný vývoj, česká sociální reforma po roce 1989, významné osobnosti

7.       Welfare State a modely sociálních států

Vznik welfare state, jeho kvality, tzv. „krize“ welfare state, modely demokratických sociálních států

8.       Subjekty sociální politiky

Aktéři sociální politiky a jejich role – stát, veřejnoprávní korporace, zaměstnavatelé, NNO, církve

9.       Předmět sociální politiky

Sociální napětí a sociální smír, sociální události a sociální rizika,

10.   Objekty sociální politiky

Jedinec, rodina, skupina jako objekty sociální politiky

11.   Nástroje sociální politiky

Regulace, sociální policie, dávky, služby, kontraktace, nátlak

12.   Financování sociální politiky

Způsoby financování; příjmy a výdaje, státní rozpočet a fiskální politika

 

Atestace: ústní zkouška

 

Literatura:

Tomeš, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, Portál, Praha 2009

Krebs,V. a kol. Sociální politika, 5. vydání, ASPI, Praha 2010

Hemerijck, A. Changing Welfare State, Oxford University Presss, Oxford 2013

Koldinská, K.,Tomeš, I. Sociální právo Evropské Unie, C.H.Beck, Praha 2005

Munková, G. a  kol. Sociální politika v evropských zemích, Karolinum, Praha 2004

Musil, L. Vývoj sociálního státu v Evropě, Doplněk, Brno 1996

Rys, V. Česká sociální reforma, Karolinum, Praha 2003

Tomeš, I. Sociální právo ČR, Linde, Praha 2014

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK