PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metody sociální práce - pokročilá práce s jednotlivcem a případem - ASC51P218
Anglický název: Methods of social work - Advanced work with the individual and the case
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Olga Havránková
Vyučující: PhDr. Olga Havránková
Je prerekvizitou pro: ASC51P220
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (16.09.2017)

ASC51P218 Metody SP - pokročilá práce s jednotlivcem a případem

přednášející: PhDr. Olga Havránková

počet kreditů: 4

Katedra SOCP FF UK, magisterské studium

dotace: 1/1, závěrečná atestace Zk

 

Cíle kurzu poznatkové: posluchači prohloubí svou znalost případové práce jako důležité metody sociální práce, budou se jí zabývat v různých souvislostech. Rovněž budou prohlubovat své znalosti sociální práce se skupinou a budou uvažovat a diskutovat o různých přístupech, jejich vhodnosti pro rozmanité cílové skupiny i o možnostech a limitech skupinové práce.

Cíle podporující kompetence: posluchači rozvinou schopnost pracovat s případem, vidět důležité okolnosti a souvislosti případu, spolu s klientem vytvářet plán spolupráce a formulovat cíle této spolupráce, budou se učit rozpoznávat a podporovat kompetence klienta a jeho schopnost využívat vlastních možností. Zároveň budou pracovat na rozvoji své kapacity klienta akceptovat a respektovat. Dále se seznámí s indikací skupinové práce, budou se učit rozpoznávat projevy skupinové dynamiky a budou hledat možnosti adekvátníchintervencí skupinového pracovníka. Seznámí se s některými technikami ve skupinové práci využívanými.

              Zimní semestr tohoto kurzu je věnován případové práci. Posluchači se propojují své znalosti metod sociální práce se znalostmi psychologickými a sociologickými a učí se orientovat v síti sociálních služeb v relevantní oblasti. V letním semestru bude předmětem zájmu práce se skupinou.

              Přednášená problematika je členěna do 24 tématických okruhů, které současně představují okruhy otázek ke zkoušce. K přípravě ke zkoušce je nutno využít nejen vlastních poznámek, znalostí a zkušeností z přednášek a ze cvičení, ale aktivně se věnovat studiu doporučené literat

1.      Případová práce, její fáze, struktura pomoci.

2.      Dovednosti případového pracovníka.

3.      Trojúhelník vzájemné závislosti a jeho transformace v trojúhelník autonomie.

4.      Práce se základními vývojovými potřebami podle Alberta Pessa.

5.      Komunikace s klientem.

6.      Rozhovor jako základní metoda spolupráce.

7.      Eganův systém tří stupňů v devíti krocích.

8.      Směry a přístupy případové práce.

9.      Využití principů komunikační terapie, systemické terapie a transakční anylýzy v PP.

10.  Využití principů kognitivně behaviorální terapie, gestalt terapie a hlubinných přístupů v PP.

11.  Případová práce se speciálními tématy.

12.  Případová práce s různými cílovými skupinami.

13.  Práce se skupinou jako metoda sociální práce. Komunikace ve skupině.

14.  Význam a možnosti využití skupiny v oblasti sociální práce.

15.  Skupinové činnosti (cílové a hraniční funkce, intervenční procesy ve skupinách, vývoj skupiny)

16.  Typologie léčebných a úkolových skupin

17.  Socializační skupiny

18.  Psychoterapeutické skupiny

19.  Směry a přístupy ve skupinové práci.

20.  Eklektické pojetí skupinové sociální práce

21.  Úskalí skupinové práce

22.  Svépomocné a podpůrné skupiny a role sociálního pracovníka v nich.

23.  Skupinová sociální práce v různých typech sociálních služeb (domov pro seniory, azylový dům..)

24.  Skupinová práce se specifickými tématy (např. domácí násilí, odlišnosti).

 

Doporučená literatura 

Erikson, E.H.: Osm věků člověka

Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese

Kratochvíl, S.: Úvod do psychoterapie

Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce

Matoušek, O. a kol.: Základy sociální práce

Millerová, A.: Dětství je drama

Rieger, Z.: Loď skupiny. Konfrontace, Hradec Králové.

Rogers, C. R.: Způsob bytí

Říčan, P.: Cesta životem

Svatošová, M.: Hospice a umění doprovázet

Yalom, I. D.:  Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Konfrontace, Hradec Králové.

Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie

 

Požadavky k atestaci

Kazuistika vybraného případu (s důrazem na využité metody práce a na zachycení změny)

Esej – Vybrané téma o sociální skupinové práci

Test znalostí

 

 

 

 

                                                

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK