PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Egyptské náboženství - ARL100333
Anglický název: The Religion of Ancient Egypt
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ARL100170
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Neslučitelnost : ARL100170
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (26.02.2019)
Cílem kurzu je uvést posluchače do staroegyptského náboženství v proměnách věků. Studenti se v úvodu seznámí s topografií, která vtiskla egyptskému náboženství jeho zvláštní charakter. Blíže se podíváme na organizaci egyptské společnosti, veřejný a soukromý aspekt egyptské religiozity a jejich propojení se společenskými institucemi. Ukážeme si mnohovrstevnatost egyptských náboženských představ a zároveň se pokusíme postihnout jejich společný základ. Na základě analýzy obrazového a textového materiálu si ukážeme základní principy, na nichž staroegyptské náboženství stavělo, a také paradoxy, s nimiž se potýkalo.

Kurz je určen pro studenty religionistiky, případně pro zájemce z jiných oborů. Kurz nepředpokládá žádné předchozí znalosti k tématu, vyjma schopnosti číst odbornou literaturu v anglickém jazyce.

Sylabus (LS)

Úvod
(Posvátná) geografie Egypta a okolních území: základní charakterizace egyptského náboženství a umění, periodizace egyptských dějin a hlavní charakteristiky proměny egyptského náboženského myšlení v dějinách

Bohové
Zrození bohů a stvoření světa: kosmogonické a theogonické tradice
Přirozenost egyptských bohů: složky božských bytostí a jejich charakter

Kult
Chrámy: historický vývoj, symbolika jednotlivých částí, chrám jako ekonomická jednotka, egyptský písemný systém a jeho vztah k egyptskému umění, domy života a chrámové archivy, kněžská služba v chrámu, sochy bohů, festivaly a rituály
Kněží: kněžské povinnosti, nabývání kněžství, kněžské třídy, chrámové rituály, věštby
Zbožnost a její projevy: lidé a bozi, lidé a chrámy, kaple a modlitebny, festivaly a průvody, poutě, princip maat, egyptská klasifikace božského společenství, zbožštění osob

Egyptská státnost a náboženství
Král: stát, centrální pojem egyptské státnosti (maat), královský úřad, král a kult, smrt krále, králové jako bohové, bohové jako králové

Antropologie a zásvětí
Život a smrt: člověk a jeho části, maat – morální kodex, smrt (pojmenování smrti, egyptské vnímání smrti, vztah živých a mrtvých), mumifikace, symbolika hrobky, podoby zásvětí
Smrt a zásvětí: hrob a jeho vývoj, výzdoba, zádušní předměty, „recyklace“ hrobové výbavy, po smrti (texty popisující zásvětí, posmrtné rituály)

Ptolemaiovský a římský Egypt
Pozdní fáze egyptského náboženství: obecná charakteristika, vztah okupujících národů a egyptských kněží, Serapis, stavební činnost, teologie a vzdělanost, panegyptské kulty Osirida a Isidy, noví bohové, koexistence kultury egyptské a řecké, osobní zbožnost


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (18.03.2019)

Volitelný kurz bude zakončen zkouškou (4 kredity). V návaznosti na zvolenou otázku student pojedná o jednotlivých egyptských božstvech na základě studia povinné literatury. Součástí zkoušky bude i krátká rozprava nad předloženým obrazovým materiálem a zamyšlení nad krátkým primárním textem (v překladu do češtiny anebo angličtiny).

Seznam relevantní četby dostanou účastníci kurzu během přednášek, resp. příslušné pasáže budou ke stažení na SIS v kurzu ARL100170.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK