PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Symbolické jednání ve veřejném prostoru - ARL100320
Anglický název: Symbolic Action in the Public Space
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Alena Rybníčková - Symboly a satira.pdf Kapitola „Symboly a satira“ z disertace Aleny Rybníčkové Happening: Mezi záměrem a hrou, obhájené na DAMU v dubnu 2018. doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Degustace 1. 10.zip Fotky z degustace prvních grafických návrhů letošních skupin doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Fotky a pamflety SP 2017.zip Fotky a pamflety všech klik ze Sametového posvícení 2017 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout SP 2018 fotky po klikach.zip Fotky ze SP 2018 seřazené po klikách doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (04.09.2018)
Symboly jsou tradičně jedním z nejmocnějších komunikačních nástrojů. Dokáží říct za krátký čas říci mnoho. Představují výstižné obrazy, které fungují jako zhuštěné zkratky komplexních skutečností. Působí na podvědomé rovině a hovoří primárně řečí těla. Proto dokáží asociativně evokovat pocity a postoje a navozovat různá mentální a psychická rozpoložení. Oproti běžné, racionálně-verbální komunikaci mají však i řadu nevýhod. Jsou bytostně mnohoznačné, a proto nedovedou jasně předávat konkrétní sdělení (jež bychom mnohem pohodlněji mohli vyjádřit slovně), nýbrž jakákoli předávaná sdělení spíše rozmlžují a otevírají je různým interpretacím. V důsledku toho se s divákem mohou snadno minout a zůstat nepochopeny. Současně ale právě svou mnohoznačností zvyšují pravděpodobnost, že v divákovi alespoň některými významovými rovinami zarezonují (příliš konkrétní sdělení by totiž mohlo být snáze odmítnuto) a že ho nalákají k aktivnější účasti, při níž si významy bude sám hledat.

Všech těchto výhod i nevýhod si musí být dobře vědom každý, kdo by chtěl umět se symboly aktivně pracovat. V našem semináři nebudeme problematiku symbolické komunikace uchopovat primárně teoreticky (na základě četby textů a diskuse o nich), nýbrž si ji budeme především prakticky osahávat v terénu. Prostor nám pro to poskytne SAMETOVÉ POSVÍCENÍ: karnevalový průvod občanských iniciativ, který od roku 2012 každoročně ve státní svátek 17. listopadu prochází centrem města a v němž zúčastněné občanské iniciativy (tzv. kliky) s pomocí obřích masek, alegorických konstrukcí a zábavných pamfletů za doprovodu živé hudby symbolicky ztvárňují aktuální společenská témata (viz www.sametoveposviceni.cz). Sametové posvícení tak každoročně poskytuje prostor pro stále nové zkoumání možností, jak symbolicky uchopit různá aktuální témata. Díky tomu pro nás bude ideální laboratoří, v níž budeme moci tvorbu a fungování symbolů pozorovat a reflektovat v přímém přenosu.

Seminář je paralelně vypisován na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, přičemž začíná již 21. 9.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (04.09.2018)

 • Naučit se aktivně vytvářet symboly a pracovat s nimi s vědomím všech výhod i nevýhod symbolické komunikace;
 • osvojit si schopnost kritiky symbolického jednání, tj. schopnost rozpoznat a jasně pojmenovat, v čem dané symbolické jednání funguje, a v čem nikoli;
 • naučit se všechny tyto otázky a dovednosti sdílet i s neakademickou veřejností.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (02.10.2018)

Atestace bude udělena za:

 1. aktivní účast na všech hlavních aktivitách semináře (povolena je jedna absence, a to pouze u některé z průběžných aktivit, tj. nikoli např. na úvodní či závěrečné hodině či na samotném průvodu),
 2. za včasné odevzdání (do 25. 11., 23:59) reflexe letošního průvodu.

 

Reflexe (rituální kritika)

Každou skupinu hodnoťte podle následujících kritérií:

1) Pamflet

 • Je satirický?
 • Daří se v něm jazyk používat nesémantickým, obrazným způsobem?
 • Nesklouzává do moralismů?
 • Vybízí k zamyšlení?

2) Ztvárnění a jeho srozumitelnost

 • Je celý výjev dohromady srozumitelný i bez pamfletu? Pokud ne, je srozumitelný s pamfletem?
 • Pokud srozumitelný není, rozeberte přesně, co nefunguje a co by se s tím dalo dělat.
 • Jde o satiru, nebo karikaturu? Pokud o karikaturu, dala by se z ní satira nějak udělat?
 • Vybízí celý výjev dohromady k zamyšlení?

3) Masky a laterna

 • Měly masky i laterna jasný výraz?
 • Byly srozumitelné? /Tj. zde nás zajímá srozumitelnost jednotlivých částí, nikoli už výjevu jako celku./
 • Působily vhodně na diváka? Evokovaly to, co měly?

4) Jednání

 • Byly masky a laterna doprovázeny nějakým symbolickým jednáním či gesty, které by je doplňovaly?
 • Pokud ano, fungovalo toto jednání? Napomáhalo srozumitelnosti? Doplňovalo se vhodně s maskami a laternou? Pakliže ne, v čem ne a co by se s tím dalo dělat?
 • Pokud žádné jednání přítomno nebylo, dovedete si nějaké vhodné jednání představit?
 • Fungovala hudba? Byla slyšet? Vytvářela ten správný typ atmosféry?

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (27.11.2018)

Seminář nebude stát na četbě, nýbrž na práci v terénu a její reflexi. Přece jen však bude zapotřebí se seznámit alespoň s některými základními koncepcemi, z nichž budeme vycházet. Naleznete je v následujících textech:

 1. Sekce o Sametovém posvícení z kolektivní monografie Alena Rybníčková, Radek Chlup, Martin Pehal a Evelyne Koubková, Happening: Mezi záměrem a hrou, Praha: AMU, 2015, s. 133–188 (zejm. stať R. Chlupa „Symbolická účinnost v Sametovém posvícení“).
 2. Kapitola „Symboly a satira“ z disertace Aleny Rybníčkové Happening: Mezi záměrem a hrou, obhájené na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU v dubnu 2018 (zbylé kapitoly, na něž text odkazuje, jsou víceméně identické s knihou Happening: Mezi záměrem a hrou z bodu 1).


Důležitá budou též videa ze Sametového posvícení 2017, na němž si budeme trénovat rituální kritiku:

A tady si můžete stáhnout fotky a pamflety všech klik ze Sametového posvícení 2017.

A tady už máme video ze Sametového posvícení 2018 a fotky.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (27.11.2018)

Průběh semináře

V rámci Sametového posvícení je důležitá spolupráce organizátorů s dílčími skupinami (klikami). Kliky přinášejí svá témata a svou osobní angažovanost, organizátoři nabízejí prostor a prostředky pro jejich symbolické uchopení a ztvárnění. Činí tak jednak formou společných setkání (tzv. „burzy nápadů“ a „degustace témat“), na nichž kliky představují svá témata i první verze jejich symbolického uchopení, jednak formou individuální práce s každou klikou, která od organizátorů dostane k dispozici výtvarníka a dramaturga. Pro náš seminář bude klíčová právě postava dramaturga, jehož rolí je dané klice a jejímu výtvarníkovi citlivě pomáhat v hledání vhodných symbolických prostředků. Právě tuto schopnost dramaturgie symbolického jednání budeme v našem semináři kultivovat.

Vzhledem k tomu, že studenti se sami práci se symbolickým jednáním teprve učí, budou typicky vystupovat v roli pomocných dramaturgů, byť mohou ti odvážnější či zkušenější případně fungovat přímo jako samotní dramaturgové. Každý z účastníků bude přináležet k jedné klice a bude se účastnit všech dramaturgických debat, stejně jako společných prezentací na „degustaci témat“. Skupinu bude provázet i v pozdějších přípravných fázích při výrobě masek a nácviku symbolických performancí. V průběhu těchto příprav se budeme pravidelně scházet, společně reflektovat zkušenosti všech účastníků a vyjasňovat si, co z nich vyplývá pro tvorbu symbolů a pro úskalí symbolické komunikace.

Vyvrcholením semináře bude účast na samotném Sametovém posvícení. Při ní budeme v roli pozorovatelů a budeme se trénovat v „rituální kritice“, tj. budeme si mapovat, jaké stránky symbolického jednání při průvodu fungovaly, a jaké nikoli. Své postřehy každý z účastníků sepíše do několikastránkové reflexe, v níž pro každou kliku kriticky zhodnotí ztvárnění tématu a jeho srozumitelnost, jednání a gesta v průběhu průvodu, masky a pamflet. Nad těmito reflexemi poté proběhne společná závěrečná diskuse.

Časový harmonogram

Seminář bude blokový a bude úzce navázán na harmonogram Sametového posvícení – což mj. znamená, že bude posunut oproti oficiálnímu semestru: začne i skončí dříve. Ideální je účast již na semináři pro dramaturgy 11. 9. a na první burze nápadů 13. 9. Oficiální a zároveň nejpozdější možný začátek semináře je pak v pátek 21. 9. Po tomto datu nebude možné se k semináři připojit, neboť již přípravy Sametového posvícení budou v příliš pokročilé fázi.

Fialově označené aktivity jsou součástí oficiálních příprav Sametového posvícení a budou se odehrávat v Kampusu Hybernská (sraz typicky u kavárny). Černě označené aktivity jsou specifické pro náš seminář a budou se většinou odehrávat také v Hybernské (přesné místo a časy ale budeme domlouvat až průběžně tak, aby opravdu všichni mohli). Aktivity uvedené v hranatých závorkách jsou nepovinné, ale doporučeníhodné.

  • [11. 9., 18:00 – Seminář „Vždy jsem chtěl být dramaturgem, ale bál jsem se zeptat“]

  • [13. 9., 17:00 – Burza nápadů I, na níž první část skupin prezentuje svá témata a dává je k diskusi]

  • 21. 9. 15:00 – Úvodní hodina, představení základních pojmů a koncepcí, domluvení přesného harmonogramu

  • 23. 9. 17:00 – Burza nápadů II

  • 26. 9. 14:00 FF UK, místnost 218: reflexe prvních diskusí s klikami + kritika loňského ročníku SP

  • 1. 10. 18:00 – Degustace témat

  • 4. 10. 13:00 v Hybernské: společná reflexe degustace témat (viz fotky z degustace) + případná reflexe z dalších fází příprav
  • 19. 10. v 16:15 v 217 na hl. budově FF: reflexe z dalších fází příprav
  • 26. 10. v 16:15 v 217 na hl. budově FF: kritika loňského Sametového posvícení
  • 16. 11. ve 14:30 v 217 na hl. budově FF: reflexe z dalších fází příprav

  • [16. 11. večer – Šarivari, tj. improvizované chození v maskách noční Prahou za doprovodu hudby; doporučuji si to zažít – tím spíše, že při průvodu budete v roli zúčastněných pozorovatelů bez masek]

  • 17. 11. odpoledne – PRŮVOD (následovaný večírkem)

  • 28. 11., 23:59 – Deadline na odevzdání reflexí průvodu

  • 30. 11. 16:15 – Společné závěrečné setkání nad reflexemi

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (04.09.2018)

Do semináře budou přijati pouze studenti, kteří se dostaví již na úvodní hodinu v pátek 21. 9. v 15:00 v Kampusu Hybernská. Po tomto datu nebude možné se k semináři připojit.

Vzhledem k tomu, že na FF UK začíná elektronický zápis právě až 21. 9., doporučuji všem zájemcům z FF UK, aby si se mnou předem svou účast domluvili e-mailem (radek.chlup@ff.cuni.cz). Pro zájemce z DAMU je kontaktní prostředkující osobou Daniela Grohová (daniela.grohova@gmail.com).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK