PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do dějin současných náboženství - ARL100287
Anglický název: Introduction to Contemporary Religions
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Vyučující: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL100008
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Dalibor Antalík, Dr. (08.02.2019)
Kurz poskytuje základní přehled hlavních soudobých náboženských tradic. Jeho cílem je orientovat studenty v historickém diskurzu religionistiky a prostředkovat jim elementární znalosti o náboženských kulturách jak teistických, tak neteistických. Postupně jsou probírány reálie a charakteristické znaky náboženství, která se zrodila v oblasti Předního východu (mazdaismus, judaismus, křesťanství, islám), Indie (hinduismus, buddhismus), Číny (konfucianismus, taoismus) a Japonska (šintoismus). Propedeutický charakter kursu jej může zpřístupnit i studentům jiných oborů (etnologie, historie, archeologie apod.).
Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (17.09.2015)

Povinná literatura:

Mircea Eliade - Ioan Petru Culianu (ve spolupráci s Hillary S. Wiesnerem), Slovník náboženství. Praha: Český spisovatel, 1993; Praha: Argo, 2001 (reprint).

Doporučená literatura:

Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení. 3 sv. Praha: Oikúmené, 1995‑1997.

Claas Jouco Bleeker - Geo Widengren (ed.), Historia Religionum: Handbook for the History of Religions. 2 sv. Leiden: E. J. Brill, 1969-1971.

Jes Peter Asmussen - Jørgen Laessøe - Carsten Colpe (ed.), Handbuch der Religionsgeschichte. 3 sv. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1971-1975.

Frédéric Lenoir - Ysé Tardan Masquelier (ed.), Encyclopédie des religions. 2 sv. Paris: Bayard, 1997.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dalibor Antalík, Dr. (08.02.2019)

Atest probíhá formou ústní zkoušky. K jeho získání je třeba osvojit si látku z přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Dalibor Antalík, Dr. (08.02.2019)

1. Mazdaismus: předmazdejský polyteismus v Íránu, kánon (Avesta a její části), Zarathuštrovo vystoupení a staroavestský mazdaismus (jedinost boží, Ameša Spenta, ontická polarita, ot. antiritualismu, zdůraznění etické volby), mladoavestský mazdaismus (regrese k "umírněnému polyteismu" a zpětná ritualizace), středoperský mazdaismus (pehlévské písemnictví, dualizace, teologie dějin), pársismus: kult (chrámy, bohoslužebné dění), přechodové rituály, thanatologie.

2. Judaismus: předexilní polyteismus v Izraeli, otázka historicity Mojžíše, kánon (Tanach a jeho části), rabínské písemnictví, základní teologické důrazy (jedinost boží, smlouva, primát slyšení, prorocká tradice, teologie dějin, ot. mesianismu), dějinné proměny judaismu (helénistický a rabínský judaismus, kabala, chasidismus), kult (synagogy, bohoslužebné dění), thanatologie.

3. Křesťanství: Ježíšovo vystoupení a učení (království boží, etické důrazy, ot. mesiášského nároku), kánon (Nový zákon a jeho části), pavlovská teologie (zvěst o Ježíšově smrti a vzkříšení, koncept milosti a ospravedlnění z víry), formování ortodoxie ("trojiční" teologie, Niceanum a Apostolicum), thanatologie, dějinné proměny křesťanství (předchalkedonské církve, pravoslaví, katolicismus, protestantismus).

4. Islám: předislámský polyteismus v Arábii, Muhammadovo vystoupení a učení, kánon (Korán) a hadíthy, základní teologické důrazy (jedinost boží, prorocká tradice, angelologie, démonologie, thanatologie), dějinné proměny islámu (sunnité, šíité, súfijci), etické povinnosti ("pět pilířů"), kult (mešity, bohoslužebné dění), rituální čistota.

5. Hinduismus: jednotící prvky (autorita véd a kast), posvátné spisy (šruti a smrti) a jejich vrstvy, základní věroučné důrazy (karman, samsára, mókša, periodizace dějin), typy jógy, guruové a ášramová tradice, panteon (védské období, trimúrti), kult (chrámy, púdžá), životní fáze.

6. Buddhismus: Buddhovo vystoupení a učení, pálijský kánon (Tripitaka a její části), základní věroučné důrazy (árjasatja, arjáštángamárga, bódhi, nirvána, arhant), dějinné proměny buddhismu (hínajána, mahájána), obec věřících (sangha, bhikšu, upásaka), kult (chrámy, bohoslužebné dění).

7. Konfucianismus: Konfuciovo vystoupení a učení, kánon (Wu‑ťing a jeho části), "deuterokanonické" spisy (S’‑šu), základní věroučné důrazy (li, ot. voluntarismu), postupná deifikace Konfucia, antropologie (ťün‑c’, patero ctností), thanatologie (Chuang‑čchüan), dějinné proměny konfucianismu (Meng‑c’, Sün‑c’, Chan‑Jü, neokonfucianismus), kult (chrámy, bohoslužebné dění).

8. Taoismus: Lao‑c’ovo vystoupení, ot. jeho historicity, kánon (Tao‑cang a jeho vrstvy), filosofický a náboženský taoismus, základní věroučné důrazy (tao, te, wu‑wej, c’‑žan), deifikace Lao‑c’ v učení některých škol, antropologie (pět cyklů, šeng‑žen, tchaj‑pching), thanatologie (ideál: čchang‑šeng pu‑s’), panteon a "osm nesmrtelných", dějinné proměny taoismu (školy Čeng‑i‑tao a Čchüan‑čen‑tao), kult (chrámy, bohoslužebné dění).

9. Šintoismus: význam pojmu kami, panteon, posvátné spisy (Šinten a jeho vrstvy) a další písemnosti (Fudoki, Kogošúi), ot. věroučných důrazů, antropologie (tama, musubi, hidžiri), thanatologie (Jomi), dějinné proměny šintoismu (buddhistické vlivy, suiga‑šintó, fukko‑šintó, kokka‑šintó), šintoistická "sacra publica" a "sacra privata".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK