PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Židé a křesťané ve středověku: religionistické perspektivy - ARL100262
Anglický název: Religious Aspects of Jewish-Christian Co-Existence in the Middle Ages
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (27.01.2014)

Cílem kursu je zkoumat interakci židovských a křesťanských komunit a jejich náboženských představ a praktik ve středověku (cca 1000-1500). Zaměřovat se budeme především na oblast severní a střední Evropy (tj. aškenázský kulturní okruh) s příležitostnými exkursy na jih do sefardského prostoru. Na základě středověkých pramenů a s pomocí odborných studií budeme analyzovat dosah některých klíčových náboženských motivů na soužití křesťanské majority a židovské minority. Budeme také zkoumat, jak toto soužití transformovalo středověkou židovskou a křesťanskou zbožnost. Zvláštní pozornost budeme věnovat mechanismům polemiky a inkulturace, jakož i rozdílům mezi učeneckou a lidovou religiozitou. Předmětem diskuse budou také metodologické postupy současné historiografie a moderní přístupy k interpretaci středověkého náboženství.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (28.01.2014)

Kurs je ohodnocen zápočtem ve výši 5 kreditů. Podmínkou získání zápočtu je:

1. Osobní a aktivní účast: povoleny jsou 3 absence (ze závažných důvodů lze udělit výjimku); od účastníků se očekává, že budou mít nastudovány zadané texty a že se budou zapojovat do diskuse: klást dotazy, vznášet připomínky, formulovat teorie...

2. Alespoň jednou převzít "moderování" hodiny: moderátor má za úkol na začátku krátce shrnout obsah diskutovaných textů a rozproudit diskusi tím, že položí alespoň dva dotazy/problémy. Zároveň slouží jako "pojistka" pro případ, že by diskuse uvízla na mrtvém bodě.

3. Vypracování seminární práce (eseje) v rozsahu 3.000 slov (= zhruba 10 NS) na jedno z probíraných témat, za použití doporučené literatury. Téma je nutné předem konzultovat s přednášejícím. Esej lze odevzdat e-mailem ve formátu .doc, .odt, .sxw, nebo prostřednictvím Moodlu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (05.03.2014)

Povinná literatura

Povinná literatura na každou hodinu je k dispozici v Moodlu (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3470) se zhruba týdenním předstihem.

 

Doporučená literatura

[Uvedenou doporučenou literaturu lze využít při psaní seminární práce. Veškeré tituly by měly být dostupné v pražských knihovnách. K vyhledávání využívejte Souborný katalog ČR (http://bit.do/SKCR). Nemůžete-li některou knihu najít, kontaktujte přednášejícího.]

Petrus Alfonsi, Dialogue against the Jews, trans. by Irven Michael Resnick (Washington, DC: Catholic University of America Press, 2006).

Elisheva Baumgarten, Mothers and Children: Jewish Family Life in Medieval Europe (Princeton, N.J. ; London: Princeton University Press, 2004).

David Berger, Persecution, Polemic, and Dialogue: Essays in Jewish-Christian Relations (Boston: Academic Studies Press, 2010).

David Biale, Blood and Belief: The Circulation of a Symbol Between Jews and Christians (University of California Press, 2007).

Robert Chazan, God, Humanity, and History: The Hebrew First Crusade Narratives (Berkeley, CA: University of California Press, 2000).

Jeremy Cohen, Christ Killers: The Jews and the Passion from the Bible to the Big Screen (Oxford: Oxford University Press, 2007).

Jeremy Cohen, Living Letters of the Law: Ideas of the Jew in Medieval Christianity (Berkeley, CA: University of California Press, 1999).

Mark R. Cohen, Pod křížem a půlměsícem: Židé ve středověku (Praha: Vyšehrad, 2013).

Gilbert Dahan, The Christian Polemic against the Jews in the Middle Ages, trans. by Jody Gladding (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1998).

Hyam Maccoby, Judaism on Trial: Jewish-Christian Disputations in the Middle Ages (London: The Littman Library of Jewish Civilization, 1996).

Ivan G. Marcus, Rituals of Childhood: Jewish Acculturation in Medieval Europe (New Haven: Yale University Press, 1996).

David Nirenberg, Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1996).

Irven M. Resnick, Marks of Distinction: Christian Perceptions of Jews in the High Middle Ages (Washington, D.C: Catholic University of America Press, 2012).

Miri Rubin, Gentile Tales: The Narrative Assault on Late Medieval Jews (New Haven; London: Yale University Press, 1999).

Jean-Claude Schmitt, Konverze Hermanna Žida: Autobiografie, historie a fikce, přel. Helena Beguivinová (Praha: Academia, 2010).

Joshua Trachtenberg, The Devil and the Jews: The Medieval Conception of the Jew and Its Relation to Modern Antisemitism, 2nd ed (Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1983).

Israel Jacob Yuval, Two Nations in Your Womb: Perceptions of Jews and Christians in Late Antiquity and the Middle Ages, trans. by Barbara Harshav and Jonathan Chipman (Berkeley, CA: University of California Press, 2008).

Milan Žonca, Nachmanidovy polemiky (Praha: Academia, 2012).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (09.04.2014)

4.3. Úvod

11.3. Polemika a disputace

18.3. Ježíš vs. Jidáš

25.3. Mučednictví

1.4. Konverze a apostaze

8.4. Zbožnost

15.4. Rituál

22.4. Násilí

29.4. Krev a vražda

6.5. Gender

13.5. Eucharistie

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (23.02.2014)

Kurs je určen primárně studentům navazujícího magisterského studia nebo pokročilým bakalářům v oborech religionistika a hebraistika. Dovolí-li kapacita, jsou vítáni také studenti filosofie, teologie, kulturologie a historie se zájmem o medievistiku a kulturní historii. Vzhledem k povaze kursu se očekává alespoň základní orientace v judaismu a křesťanství. Znalost hebrejštiny ani latiny není podmínkou. Účastníci musí být schopni (a ochotni) přečíst každý týden průměrně asi 60 stran akademického textu v angličtině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK