PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář k náboženství starých Seveřanů - ARL100253
Anglický název: Old Norse Religion - A Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka volitelných předmětů
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář
stáhnout carey_irish parallels to the myth of the odins eye.pdf Carey - Irish Parallels to the Myth of the Odins Eye
stáhnout Clive Tolley GoldenHall.pdf Clive Tolley - The Golden Hall
stáhnout Daniel Vetter ISLANDIA.pdf Daniel Wetter-Strejc - Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány
stáhnout chadwick_ghosts-draugII.pdf Nora Chadwick - Norse Ghosts: Draugr and Haugbúi 2
stáhnout chadwick_ghosts-draugI.pdf Nora Chadwick - Norse Ghosts: Draugr and Haugbúi 1
stáhnout Jere Fleck - Odin's Selfsacrifice I Ritual Inversion.pdf Jere Fleck - Odin's Selfsacrifice I Ritual Inversion
stáhnout Jere Fleck - Odin's Selfsacrifice II Ritual Landscape.pdf Jere Fleck - Odin's Selfsacrifice II Ritual Landscape
stáhnout kozak_hervor_gestumbl.pdf Gestumblindiho hádanky ze Ságy o Hervaře
stáhnout kozak_hervor_hadanky_skaldi.pdf Studie I. z Komentáře k Sáze o Hervaře - Hádanky, runy a tajný jazyk skaldů
stáhnout kozak_odin_a_medovina_FULL.pdf Jan Kozák - Ódin a medovina básnictví
stáhnout _kozak-rataj_dead_and_their_treasure.pdf Jan Kozák & Kateřina Ratajová - Mrtví a jejich poklady: Funkce mohyl dle staroseverských ság
stáhnout lindow_addressing_thor.pdf John Lindow - Addressing Thor
stáhnout lindow_thor_utgardaloki.pdf John Lindow - Thor’s Visit to Útgardaloki
stáhnout otazky_k_hadanky_runy.docx Otázky k četbě "Studie I. z Komentáře k Sáze o Hervaře - Hádanky, runy a tajný jazyk skaldů"
stáhnout otazky_k_hadanky_runy.pdf Otázky k četbě "Studie I. z Komentáře k Sáze o Hervaře - Hádanky, runy a tajný jazyk skaldů"
stáhnout rothe_thorgerdr_holgabrudr.pdf Gunnhild Rothe - The Fictitious Figure of Thorgerdr Hölgabrúdr
stáhnout Sayes, W. Irish Perspectives on Heimdallr.pdf William Sayers - Irish Perspectives on Heimdallr
stáhnout stary&kozak_midgard_utgard.pdf Jiří Starý & Jan Kozák - Hranice Světů: Staroseverský Midgard a Útgard v strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích
stáhnout svava_jakobsdottir_gunnlod_and_mead4.pdf Svava Jakobsdóttir - Gunnlöd and the Precious Mead
stáhnout toelken_riddles.pdf Barre Toelken - Riddles Wisely Expounded
stáhnout Uloha k cetbe Norse Ghosts.pdf Úloha k četbě článku Norse Ghosts
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (16.02.2016)

Cílem semináře je na jedné straně seznámit studenty se základními příručkami, sekundární literaturou a tématy týkajícími se bádání o staroseverském náboženství a na druhé straně se zábavnou a tvořivou formou s řadou těchto témat seznámit, ať už se jedná o staroseverský model kosmu, práci s runovými nápisy, problematiku ústní tradice, základní pojmy ke studiu manuskriptů a řadu dalších. Důležitým výstupem semináře jsou projekty jednotlivých studentů či studentských týmů, po jejichž dokončení se získává zápočet. Řada z těchto projektů je experimentálního charakteru a má výtvarnou, dramatickou či "laboratorní" podobu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (29.10.2017)

 

11.10.

Úvodní hodina

Představení zdrojů pro primární a sekundární literaturu, příruček, slovníků a encyklopedií.

První přehled možných seminárních projektů.

Úkol na příští hodinu: 

1. Přečíst kosmologické pasáže ze Snorriho Eddy a Píseň o Grímnim a Vaftrúdnim z hlediska kosmologických lokací a jejich jmen.

2. Vybrat si jednu méně známou postavu či téma (či mytickou lokaci, předmět), dohledat je v hlavních encyklopediích a přehledových monografiích, srovnat míru zpracování tématu a na příští hodině představit ostatním, jak se s ohledem na vámi vybrané téma příručky liší (chybí někde docela? kdo poskytuje více odkazů na další literaturu? do jakých podrobností se zachází?)

 

18.10.

(Na hodinu si přineste výtvarné potřeby, několik papírů A3)

Schéma staroseverského kosmu. 

Společný přehled lokací a jejich vzájemných vztahů. Výklad názvů, etymologie. 

Výtvarné ztvárnění kosmického schématu, vlastní pojetí, důraz na originalitu, výtvarně vyjádřit významové souvislosti. 

Úkoly na příští hodinu: 

1) Vytvoření kosmického schématu načisto, esteticky. 

2) Přečíst si Vědminu věštbu, Baldrovy sny, Píseň o Hyndle, Píseň o Sigrdrífě a písně vzájemně srovnat po stránce formální i obsahové, zohlednit jak příběhový rámec, tak motivy, tak strukturu narativu. Postřehnout podobnosti a rozdíly, distinktivní rysy. Přinést na hodinu v podobě tabulky či strukturovaného souhrnu. Grafické zpracování vítáno.

 

25.10.

Hodina odpadne, děkanské volno.

 

1.11.

Reflexe ke schématu kosmu. 

Diskuze nad čtyřmi srovnávanými písněmi. Každý po řadě představí své srovnání.

Úkol na příští hodinu:

1) Přečíst si Snorriho charakteristiky jednotlivých bohů. Na příští hodinu dorazit vybaveni symbolickým atributem vašeho oblíbeného božstva.

2) Naučit se runovou řadu Staršího futharku.

 

 

8.11.

Test ze Staršího futharku.

Četba runových nápisů ve Starším futharku.

Úkoly na příští hodinu: 

1) Přečíst si Píseň o GrímnimPíseň o Vaftrúdnim a Heidrekovy hádanky a texty vzájemně srovnat po stránce formální i obsahové, zohlednit jak příběhový rámec, tak motivy, tak strukturu narativu. Postřehnout podobnosti a rozdíly, distinktivní rysy. Přinést na hodinu v podobě tabulky či strukturovaného souhrnu. Grafické zpracování vítáno. (Text Heidrekových hádanek lze nalézt zde v SISu)

2) Přečíst si studii "Hádanky, runy a tajný jazyk skaldů" a připravit si odpovědi na přiložené otázky. (Text studie i soubor s otázkami lze nalézt zde v SISu)

 

15.11.

Diskuze nad srovnáním tří textů.

Diskuze nad přečtenou sekundární literaturou a zodpovězení otázek k článku "Hádanky, runy a tajný jazyk skaldů".

Úkol na příští hodinu:

1) Vypracování návrhu projektu (podrobný popis toho, co budete dělat, postup práce, termín vyhotovení a prezentace na semináři, v případě toho, že budete potřebovat naši spolupráci na semináři, tak plán toho, jak by měla vypadat a kdy by se měla konat).

2) Naučit se runovou řadu Mladšího futharku.

 

22.11.

Test z Mladšího futharku.

Představení konkrétních návrhů vašich projektů, vytvoření společného plánu na hodiny do konce semestru včetně případného doplňkového setkání (visení?).

Četba runových nápisů v Mladším futharku.

Úkoly na následující hodinu:

1) Přečíst si Píseň o Hymim, Píseň o Thrymovi, Píseň o Alvísovi a příběhy o souboji s Hrungnim a výpravě k Útgardskému Lokimu ve Snorriho Eddě (celkem 5 mýtů) a texty vzájemně srovnat po stránce formální i obsahové, zohlednit jak příběhový rámec, tak motivy, tak strukturu narativu. Postřehnout podobnosti a rozdíly, distinktivní rysy. Přinést na hodinu v podobě tabulky či strukturovaného souhrnu. Grafické zpracování vítáno.

2) Naučit se zpaměti: "Vím, že jsem visel..." (9 veršů)

 

29.11.

Diskuze nad srovnáním pěti thórovských mýtů. 

Búba-kiki experiment. Diskuze nad vztahem tvaru a zvuku, synesthesií, "pravá jména věcí". 

Úkoly na následující hodinu:

1) Přečíst článek "Norse Ghosts" od Nory Chadwick (oba díly) a vypracovat úkol dle zadání (článek i zadání je zde v SISu) - každý představí svou koncepci rituálu.

2) Vytvořit "Dnešní runy" dle logiky búba-kiki a reflexí nad kulturní symbolikou jednotlivých písmen naší abecedy. Motivy vyjádřit graficky na písmenech samotných.

 

6. 12.

Prezentace vašich "Dnešních run".

Diskuze nad článkem "Norse Ghosts" a prezentace vašich rekonstruovaných rituálů.

Úkoly na příští hodinu:

1) Kresba/malba: mapa severní Evropy doby vikinské s vyznačením důležitých míst, sídel.

2) Eddická píseň s komentáři (Dronke, von See, ... ), rozdělení přípravy jednotlivých strof a komentářů.

 

13.12.

Četba písně s komentáři a slovníky (de Vries, Cleasby-Vigfusson, Baetke, Lexicon Poeticum...)

 

20.12.

Úvod do rukopisů. Historický vývoj písma, speciální znaky, zkratky. Představení handrit.is. Společné čtení rukopisu Eddy a několika dalších vzorků.

 

3.1.

Kenningy a poetická dikce. Představení skaldic.abdn.ac.uk. Typy veršů. Tvorba vlastních kenningů, kenningová hra.

Prostor na projekty (rekonstrukce rukopisu)

 

10.1.

Prezentace vašich hotových projektů.

 

-------------------------

Přečíst článek Jere Fleck: "Ódin's Self-sacrifice - A New Interpretation" (oba díly) 

Diskuze nad článkem "Ódin's Self-sacrifice"

 

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (12.10.2017)

Toto jsou encyklopedie a lexikony, které projděte při dohledávání vámi zvoleného tématu ze staroseverského náboženství (mytická postava, objekt, místo, náboženský obyčej apod.):

Simek, Rudolf, Dictionary of Northern Mythology, Angela Hall (transl.), Cambridge: D. S. Brewer 1993.

[k dispozici v knihovně ÚFaR]

Lindow, John, Norse mythology: a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs, Oxford: Oxford University Press 2001

[k dispozici v knihovně ÚFaR]

Medieval Scandinavia: An Encyclopedia, Phillip Pulsiano (ed.), New York: Garland 1993.

[k dispozici prezenčně v Národní knihovně na Mariánském náměstí, ve Studovně společenských a přírodních věd]

 

Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Herbert Jankuhn, Heinrich Beck u. a. (Hrsg.), 35 Bde., Berlin: de Gruyter 1973–2007.

[k dispozici prezenčně v Knihovně Ústavu pro archeologii na FF UK v Celetné]

Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Johannes Hoops (Hrsg.), Bd. 1–4, 1. Aufl., Straßburg: K. J. Trübner, 1911–1919.

[starší vydání, toto jediné můžete vynechat, nicméně je k dispozici online na archive.org; https://archive.org/details/reallexikonderg01hoop ]

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK