PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář k náboženství starých Seveřanů - ARL100253
Anglický název: Old Norse Religion - A Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka volitelných předmětů
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář
stáhnout carey_irish parallels to the myth of the odins eye.pdf Carey - Irish Parallels to the Myth of the Odins Eye
stáhnout Clive Tolley GoldenHall.pdf Clive Tolley - The Golden Hall
stáhnout Daniel Vetter ISLANDIA.pdf Daniel Wetter-Strejc - Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány
stáhnout chadwick_ghosts-draugII.pdf Nora Chadwick - Norse Ghosts: Draugr and Haugbúi 2
stáhnout chadwick_ghosts-draugI.pdf Nora Chadwick - Norse Ghosts: Draugr and Haugbúi 1
stáhnout Jere Fleck - Odin's Selfsacrifice I Ritual Inversion.pdf Jere Fleck - Odin's Selfsacrifice I Ritual Inversion
stáhnout Jere Fleck - Odin's Selfsacrifice II Ritual Landscape.pdf Jere Fleck - Odin's Selfsacrifice II Ritual Landscape
stáhnout kozak_hervor_gestumbl.pdf Gestumblindiho hádanky ze Ságy o Hervaře
stáhnout kozak_hervor_hadanky_skaldi.pdf Studie I. z Komentáře k Sáze o Hervaře - Hádanky, runy a tajný jazyk skaldů
stáhnout kozak_odin_a_medovina_FULL.pdf Jan Kozák - Ódin a medovina básnictví
stáhnout _kozak-rataj_dead_and_their_treasure.pdf Jan Kozák & Kateřina Ratajová - Mrtví a jejich poklady: Funkce mohyl dle staroseverských ság
stáhnout lindow_addressing_thor.pdf John Lindow - Addressing Thor
stáhnout lindow_thor_utgardaloki.pdf John Lindow - Thor’s Visit to Útgardaloki
stáhnout otazky_k_hadanky_runy.docx Otázky k četbě "Studie I. z Komentáře k Sáze o Hervaře - Hádanky, runy a tajný jazyk skaldů"
stáhnout otazky_k_hadanky_runy.pdf Otázky k četbě "Studie I. z Komentáře k Sáze o Hervaře - Hádanky, runy a tajný jazyk skaldů"
stáhnout rothe_thorgerdr_holgabrudr.pdf Gunnhild Rothe - The Fictitious Figure of Thorgerdr Hölgabrúdr
stáhnout Sayes, W. Irish Perspectives on Heimdallr.pdf William Sayers - Irish Perspectives on Heimdallr
stáhnout stary&kozak_midgard_utgard.pdf Jiří Starý & Jan Kozák - Hranice Světů: Staroseverský Midgard a Útgard v strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích
stáhnout svava_jakobsdottir_gunnlod_and_mead4.pdf Svava Jakobsdóttir - Gunnlöd and the Precious Mead
stáhnout toelken_riddles.pdf Barre Toelken - Riddles Wisely Expounded
stáhnout Uloha k cetbe Norse Ghosts.pdf Úloha k četbě článku Norse Ghosts
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (16.02.2016)

Cílem semináře je na jedné straně seznámit studenty se základními příručkami, sekundární literaturou a tématy týkajícími se bádání o staroseverském náboženství a na druhé straně se zábavnou a tvořivou formou s řadou těchto témat seznámit, ať už se jedná o staroseverský model kosmu, práci s runovými nápisy, problematiku ústní tradice, základní pojmy ke studiu manuskriptů a řadu dalších. Důležitým výstupem semináře jsou projekty jednotlivých studentů či studentských týmů, po jejichž dokončení se získává zápočet. Řada z těchto projektů je experimentálního charakteru a má výtvarnou, dramatickou či "laboratorní" podobu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (19.09.2017)

*** Prozatímní forma sylabu (po setkání a domluvě na první hodině vznikne definitivní podoba)

 

4.10.

Úvodní hodina

Představení zdrojů pro primární a sekundární literaturu, příruček, slovníků a encyklopedií.

První přehled možných seminárních projektů.

Úkol na příští hodinu: Přečíst kosmologické pasáže ze Snorriho Eddy a Píseň o Grímnim a Vaftrúdnim z hlediska kosmologických lokací a jejich jmen.

 

11.10.

Schéma staroseverského kosmu. 

Společný přehled lokací a jejich vzájemných vztahů. Výklad názvů, etymologie. 

Výtvarné ztvárnění kosmického schématu. Proces subjektivní selekce odrážející percepci. Projektivní metoda vedoucí k sebereflexi. 

Úkoly na příští hodinu: 

1) Vytvoření kosmického schématu načisto, esteticky. 

2) Naučit se runovou řadu Staršího futharku

3) Přečíst si Vědminu věštbu, Baldrovy sny, Píseň o Hyndle, Píseň o Sigrdrífě a písně vzájemně srovnat po stránce formální i obsahové, zohlednit jak příběhový rámec, tak motivy, tak strukturu narativu. Postřehnout podobnosti a rozdíly, distinktivní rysy. Přinést na hodinu v podobě tabulky či strukturovaného souhrnu. Grafické zpracování vítáno.

 

18.10.

Test z run StF.

Reflexe ke schématu kosmu. 

Diskuze nad čtyřmi srovnávanými písněmi. 

Četba runových nápisů ve Starším futharku.

Úkol na příští hodinu: Naučit se runovou řadu Mladšího futharku.

 

25.10.

Test z run MlF.

Četba runových nápisů ve Starším futharku - dokončení z minula.

Úkoly na příští hodinu: 

1) Přečíst si Píseň o Grímnim, Píseň o Vaftrúdnim a Heidrekovy hádanky a texty vzájemně srovnat po stránce formální i obsahové, zohlednit jak příběhový rámec, tak motivy, tak strukturu narativu. Postřehnout podobnosti a rozdíly, distinktivní rysy. Přinést na hodinu v podobě tabulky či strukturovaného souhrnu. Grafické zpracování vítáno. (Text Heidrekových hádanek lze nalézt zde v SISu)

2) Přečíst si studii "Hádanky, runy a tajný jazyk skaldů" a připravit si odpovědi na přiložené otázky. (Text studie i soubor s otázkami lze nalézt zde v SISu)

 

1.11.

Test z run MlF u těch, kteří nebyli posledně.

Diskuze nad srovnáním tří textů.

Diskuze nad přečtenou sekundární literaturou a zodpovězení otázek k článku "Hádanky, runy a tajný jazyk skaldů".

Četba islandské runové básně.

(Pokud zbude čas: Četba runových nápisů v Mladším futharku.)

Úkol na příští hodinu: Vypracování návrhu projektu (podrobný popis toho, co budete dělat, postup práce, termín vyhotovení a prezentace na semináři, v případě toho, že budete potřebovat naši spolupráci na semináři, tak plán toho, jak by měla vypadat a kdy by se měla konat).

 

8.11.

Představení konkrétních návrhů vašich projektů, vytvoření společného plánu na hodiny do konce semestru.

Domluva společné exkurse (vytvoření artefaktu, tesání run).

Četba runových nápisů v Mladším futharku - dokončení z minula.

Búba-kiki experiment. 

Úkoly na následující hodinu (na úkoly budete mít tři týdny času):

1) Přečíst článek "Norse Ghosts" od Nory Chadwick (oba díly) a vypracovat úkol dle zadání (článek i zadání je zde v SISu) - každý představí svou koncepci rituálu.

2) Vytvořit "Dnešní runy" dle logiky búba-kiki a reflexí nad kulturní symbolikou jednotlivých písmen naší abecedy. Motivy vyjádřit graficky na písmenech samotných.

3) Přečíst si Píseň o Hymim, Píseň o Thrymovi, Píseň o Alvísovi a příběhy o souboji s Hrungnim a výpravě k Útgardskému Lokimu ve Snorriho Eddě (celkem 5 mýtů) a texty vzájemně srovnat po stránce formální i obsahové, zohlednit jak příběhový rámec, tak motivy, tak strukturu narativu. Postřehnout podobnosti a rozdíly, distinktivní rysy. Přinést na hodinu v podobě tabulky či strukturovaného souhrnu. Grafické zpracování vítáno.

 

15.11.

Prezentace vašich "Dnešních run".

Diskuze nad článkem "Norse Ghosts" a prezentace vašich rekonstruovaných rituálů.

Diskuze nad srovnáním pěti thórovských mýtů. 

Úkoly na příští hodinu:

1) Naučit se zpaměti 9 veršů "Vím, že jsem visel..."

2) Přečíst článek Jere Fleck: "Ódin's Self-sacrifice - A New Interpretation" (oba díly) 

 

22.11.

Diskuze nad článkem "Ódin's Self-sacrifice"

 

29. 11.

 

6.12.

 

13.12.

 

20.12.

 

3.1.

 

10.1.

Prezentace vašich hotových (nebo skoro-hotových) projektů.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK