PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Náboženství starověké Sýrie II - ARL100164
Anglický název: Religion of Ancient Syria II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Záměnnost : ARL100162
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRANTAL (16.10.2013)
V tomto kursu, navazujícím na přednášku "Náboženství starověké Sýrie I", se výklad nejprve soustřeďuje na dílčí aspekty severozápadosemitské teologie (systemizace panteonu, koncepce božství, antropomorfní a zoomorfní symbolizace posvátna, monolatrické tendence), kosmologie (vznik a zánik světa, pojetí osudu a kosmického řádu, světoobraz) a antropologie (původ a úděl člověka, etické ideály, vztah lidí a bohů, thanatologie). Druhá část semestru je věnována přehledu kultu: bohoslužebné prostory (svatyně a posvátné okrsky), kněžské stavy a jejich kompetence, bohoslužebné symboly, obětní praxe, nejdůležitější svátky, divinace, magické obřady, přechodové rituály a kult předků.
Literatura
Poslední úprava: UFRANTAL (16.10.2013)

Povinná literatura:

Jan Heller, Starověká náboženství: Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu. Praha: Kalich, 1978; 21988: s.316-360.

Gre­­go­rio del Olmo Lete, Ca­naa­nite Religion According to the Li­tur­gical Texts of Ugarit. Bethesda: CDL Press, 1999. [Špaň. orig.: La religión ca­na­nea según la liturgia de Ugarit: Estudio textual. Aula Orientalis Sup­ple­men­ta / Estudios Orien­ta­les 3; Barcelona: Editorial AUSA, 1992.]

Doporučená literatura:

Corinne Bonnet - Herbert Niehr, Religionen in der Umwelt des Alten Testaments II: Phönizier, Punier, Aramäer. Kohlhammer Studienbücher Theologie 4/2; Stuttgart: Walter Kohlhammer, 2010.

Herbert Niehr, Religionen in Israels Umwelt: Einführung in die nordwestsemitischen Religionen Syrien‑Palästinas. Die neue Echter‑Bibel, Ergänzungsband 5, zum Alten Testament; Würzburg: Echter‑Verlag, 1998.

Gregorio del Olmo Lete (ed.), Mitología y Religión del Oriente Antiguo II: Semitas occiden­tales. Sv. 1: Ebla, Mari. Sv. 2: Emar, Ugarit, Fenicios, Arameos, Hebreos, Árabes preislámicos. Aula Orientalis Supplementa: Estudios Orientales 8‑9; Sabadell (Barcelona): AUSA, 1995. [Franc. adaptace: Mythologie et religion des Sémites occidentaux. Sv. 1: Ébla, Mari. Sv. 2: Émar, Ougarit, Israël, Phénicie, Aram, Arabie). Orientalia Lovaniensia Analecta 162; Louvain: Peeters, 2008.]

Jiří Prosecký - Blahoslav Hruška - Jana Součková - Klára Břeňová, Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu. Praha: Libri, 2003.

Paolo Xella, Religione e religioni in Siria-Palestina: Dall’Antico Bronzo all’epoca ellenistica. Roma: Carocci Editore, 2007. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRANTAL (16.10.2013)

K získání atestu formou ústní zkoušky je třeba osvojit si látku z přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: UFRANTAL (16.10.2013)

1. Posvátné nauky

1.1 Teologie: tradice předků a zjevení jako legitimace náboženství, pojetí posvátna, antropomorfní a zoomorfní reprezentace božství, sociomorfní reprezentace panteonu (představa "božského sněmu"), otázka božské přítomnosti.

1.2 Kosmologie: kosmogonie (indicie v archaických textech, explicitní zprávy pozdních autorů helénistických), kosmografie, pojetí osudu (ašrijatu), kosmický řád, jeho božská a pozemská garance (tzv. královská ideologie), kolektivní eschatologie (destrukce světového řádu podle tzv. Balaámova proroctví).

1.3 Antropologie: fragmenty antropogonie, hmotná a nehmotná složka lidské osobnosti, úděl člověka, hamartologie, základní etické principy, vztah lidství - božství.

1.4 Thanatologie: smrtelnost jako základní charakteristika lidství, "duchové zemřelých" (rapiuma, refáim) a jejich posmrtný úděl, obraz podsvětí.

2. Kult

2.1 Bohoslužebné prostory: chrámy, kultovní terasy, posvátné okrsky, zahrady a háje při chrámech (základní funkce, stavební materiál, prostorové dispozice, výbava), loci consecrati ve volné přírodě.

2.2 Bohoslužebné symboly: výtvarné a nevýtvarné idoly, standarty, absence archeologické evidence a její možné příčiny, ontologický statut bohoslužebných symbolů.

2.3 Bohoslužební aktéři: společenský statut, otázka dědičného kněžství, intronizace, hierarchie chrámového kléru, «daganovský» typ kněžství a jeho správní kompetence, «haddovský» typ kněžství a jeho exekutivní kompetence, přehled nejdůležitějších sacerdotálních stavů.

2.4 Bohoslužebné úkony: intronizace idolů (tzv. pít‑pí‑rituály), jejich purifikace a zdobení, revokace hierogamie, obětní praxe (základní modality a intence), adorace (liturgická recitace hymnů, zpěv, hudba a tanec, adorační gesta).

2.5 Bohoslužebné slavnosti: lokální platnost liturgických kalendářů a problémy jejich rekonstrukce, společné rysy (přinášení obětí, obecenstevní hodokvas, procesní praxe), nejdůležitější měsíční svátky (novoluní, úplněk), nejdůležitější výroční svátky (jarní a podzimní rovnodennost).

2.6 Divinace: úřad věštce a proroka, resp. věštkyně a prorokyně, jejich společenský statut, božští garanti divinace, věštné techniky (astromancie, chronomancie, teratomancie, iatromancie, oiónomancie, thyomancie, splanchnomancie, kléromancie, oniromancie), intuitivní divinace (marijská a aramejská proroctví), ordál.

2.7 Magie: verbální (zaříkávání, zlořečení a dobrořečení) a gestická složka magického počínání, otázka recepce mezopotámské inkantační tradice, gesta a formule při skládání přísah a uzavírání smluv (Alalach, Terqa, Emar).

2.8 Přechodové rituály a zádušní kult: narození, adopce a její anulování, intronizace do kněžského a královského úřadu, otázka iniciace do dospělosti, sňatek a jeho anulování (rozluka), pohřeb, deifikace panovníků post mortem (Ebla, Mari, Ugarit), zádušní svatyně (Ebla), posvátné symboly zesnulých, zádušní obřady, jejich ústrojné prvky a otázka jejich periodicity.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK