PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Filosofická racionalizace halachy v moderní židovské orthodoxii (Josef Solovějčik) - ARL100161
Anglický název: Philosophical Rationalization of Halacha in Modern Jewish Orthodoxy (Joseph Soloveitchik)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=6778
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (07.02.2019)
Jedním z klíčových slov judaismu je halacha; vyjadřuje soubor zákonných norem (přikázání), závazných pro život praktikujícího Žida. Integrální součástí normotvorného procesu, jehož výsledkem je právě halacha, je i nikdy nekončící proces interpretace halachy a jejích předpokladů, a tedy i různost výsledných podob halachických systémů, odrážející měnící se historické podmínky života židovské komunity. Ale i v rámci jednotlivých, relativně uzavřených tradic lze najít interpretační rozdíly, které, viděno z vnějšku, nemají dopad tolik na praktickou realizaci halachy v dané tradici, ale na chápání jejího smyslu. V moderní židovské orthodoxii existuje interpretační směr, jehož významným představitelem je Josef Solovějčik (1903-1993), který se snaží pojmout halachu v kontextu moderního filosofického myšlení, tj. jednak ji vyjádřit obecně srozumitelnými filosofickými termíny, ale zejména novým způsobem prokázat slučitelnost, komplementaritu či dokonce identitu náboženského a vědeckého, resp. filosofického myšlení.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (07.02.2019)

Na základě četby vybraných pasáží Solovějčikových prací se účastníci semináře pokusí porozumět základnímu směřování tohoto typu náboženské reflexe, opírající se o Solovějčikova filosofická východiska (novokantismus, fenomenologie).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (07.02.2019)

Podmínkou atestace (zápočet) je aktivní účast na semináři a závěrečná písemná práce na téma schválené vedoucím, případně její ústní prezentace.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (07.02.2019)

Milan Lyčka, Filosofie náboženství Josefa Solovějčika. Academia, Praha 2010

 

Josef Solovějčik, Halachický člověk. Academia, Praha 2012

Joseph B. Soloveitchik, The Halakhic Mind. Seth Press, New York – London 1986

Josef B. Solovějčik, Konfrontace. In: Milan Lyčka, Filosofie náboženství Josefa Solovějčika (disertační práce). Praha 2008, str. 208-233

Joseph B. Soloveitchik, Sacred and Profane: Kodesh and Chol in World Perspectives. In: Gesher, Vol. 3, No. 1, Sivan 5726 – June 1966, str. 5-29

Josef Solovějčik, Osamělý člověk víry. P3K, Praha 2012

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (07.02.2019)

Primární texty budou dostupné v moodlu v češtině a angličtině, podobně i sekundární literatura, jejíž výběr bude korespondovat s preferencemi účastníků, jak se ukážou v průběhu semináře.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (07.02.2019)

Pro účast v semináři se předpokládá alespoň základní znalost židovského náboženství a filosofické terminologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK