PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Náboženství Babylonie a Asýrie II - ARL100124
Anglický název: Religion of Babylonia and Assyria II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRANTAL (15.09.2014)
Základní přehled dějin, mytologie a rituálu náboženství Babylónie a Asýrie (pokračování). Cílem kursu je zprostředkovat základní informace o semitské vrstvě náboženských kultur starověké Mezopotámie. U nesemitských (především sumerských) prvků se výklad zastavuje pouze okrajově, z kontextuálních důvodů.
Přednáška se postupně obírá dílčími aspekty východosemitské teologie (pojetí božství, systemizace panteonu), kosmologie (vznik a zánik světa, osud jako kosmický řád, obraz světa), antropologie (stvoření člověka, jeho úděl, thanatologie). Kurs je ukončen přehledem asyrsko-babylónského kultu: bohoslužebné prostory, kněžské stavy a jejich kompetence, bohoslužebné symboly, bohoslužebné úkony, nejdůležitější svátky, technická a intuitivní divinace, magie a exorcismus, přechodové rituály a kult předků.
Literatura
Poslední úprava: UFRANTAL (28.09.2011)

Povinná literatura:

Jean Bottéro, Nejstarší náboženství: Mezopotámie. Praha: Academia, 2005: s.61‑267.

Jiří Prosecký - Blahoslav Hruška - Marek Rychtařík, Epos o Gilgamešovi. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

Doporučená literatura:

Jeremy Allen Black - Anthony Green, Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie: Ilustrovaný slovník. Historia 1; Praha: Volvox Globator, 1999.

Brigitte Groneberg, Die Götter des Zweistromlandes: Kulte, Mythen, Epen. Düsseldorf - Zürich: Artemis und Winckler, 2004.

Jiří Prosecký - Blahoslav Hruška - Jana Součková - Klára Břeňová, Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu. Praha: Libri, 2003.

Helmer Ringgren, Religions of the Ancient Near East. London: SPCK, 1973: s.49‑123. [Něm.: Die Religionen des Alten Orients. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1979: s.113‑184.]

Jack M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East. 2 sv. Peabody: Hendrickson Publishers, 2000: s.423‑454, 1815‑1958, 2117‑2134, 2265‑2366.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRANTAL (28.09.2011)

K získání atestu formou ústní zkoušky je třeba osvojit si látku z přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: UFRANTAL (15.09.2014)

1. Teologie: antropomorfní a zoomorfní reprezentace božství, výtvarná, matematická a astrální symbolizace božství, sociomorfní reprezentace panteonu, otázka božské přítomnosti.

2. Kosmologie: kosmogonie (přehled starších sumerských a typologizace akkadských koncepcí), kosmografie, osud (šímtu) jako řád světa, kolektivní eschatologie (zánik světa podle Béróssova podání).

3. Antropologie: antropogonie, hmotná a nehmotná složka lidské osobnosti, úděl člověka, hamartologie, etika, rituální čistota, vztah lidství - božství, kategorie tzv. "osobního" božstva.

4. Thanatologie: smrtelnost jako základní charakteristika lidství, "duchové zemřelých" (etemmu) a jejich posmrtný úděl, obraz podsvětí.

5. Bohoslužebné prostory: chrámové komplexy (bít ili) a věže (ziqqurratu), jejich funkce, dispozice, orientace, výbava.

6. Bohoslužební aktéři: společenský status, otázka dědičného kněžství, intronizace, hierarchie chrámového kléru, jednotlivé sacerdotální stavy, kněžství žen.

7. Bohoslužebné symboly: výtvarné idoly, standarty a emblémy, absence archeologické evidence a její možné příčiny, ontologický status bohoslužebných symbolů.

8. Bohoslužebné úkony: intronizace idolů (tzv. mís‑pí‑rituály), jejich purifikace a zdobení, revokace hierogamie, obětní praxe, adorace (liturgická recitace hymnů, zpěv, hudba a tanec), rituální gesta.

9. Bohoslužebné slavnosti: lokální platnost liturgických kalendářů, obecné rysy (přinášení obětí, obecenstevní hodokvas, procesní praxe), příklad: novoroční svátek akítu a revokace kosmogonie.

10. Divinace: úřad věštce a proroka, jejich společenský status, božšká garance deduktivní divinace (Šamaš, Adad, Ea, Ištar), základní typy technické (astromancie, chronomancie, teratomancie, iatromancie, fyziognomancie, splanchnomancie, libanomancie, aleuromancie, kléromancie, klédónomancie, oniromancie atd.) a intuitivní mantiky, literární proroctví.

11. Magie a exorcismus: ášipútu a její verbální (zaříkávání, zlořečení a dobrořečení) a gestická složka, sbírky Šurpu a Maqlû, přísaha.

12. Přechodové rituály: narození, adopce a její anulování, otázka iniciace do dospělosti, sňatek a jeho anulování (rozluka), exkomunikace, pohřeb.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK