PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Judaismus II - ARL100102
Anglický název: Judaism II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=6385
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Záměnnost : ARL100014, ARL100150
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (07.02.2019)
Základní kurs pro studenty religionistiky, resp. i jiné zájemce o judaismus, který poskytuje všeobecný přehled o struktuře jednotlivých tradic v judaismu (biblická, legalistická, liturgická), náboženské praxi a formování proudů na hranicích ortodoxie (mystika, filosofie).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (07.02.2019)

Literatura:

a/ povinná:

 

Isaac Klein, A Guide to Jewish Religious Practice. The Jewish Theological Seminary of America, New York 1979

Carmine Di Sante, Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie. Oikúmené, Praha 1995, 22018

Bedřich Nosek – Pavla Damohorská, Židovské tradice a zvyky. Karolinum, Praha 2016

b/ doporučená:

 

Hebrejská Bible (Starý Zákon)

Pirkej avot - Výroky otců. Sefer, Praha 1994

Abraham Cohen, Talmud pro každého. Sefer, Praha 2006

Christoph Dohmen – Günter Stemberger, Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Vyšehrad, Praha 2007

Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny. Úvod do starozákonní literatury. Vyšehrad, Praha 1966

Petr Sláma, Tanu rabanan. Antologie rabínské literatury. Vyšehrad, Praha 2010

Günter Stemberger, Talmud a midraš. Úvod do rabínské literatury. Vyšehrad, Praha 1999

Vladimír Sadek, Židovská mystika, Fra, Praha 2003

Gershom Scholem, Hlavní proudy židovské mystiky. Argo, Praha 2017

Paul Spiegel, Kdo jsou Židé? Barrister § Principal, Brno 2007

Marc Stern, Svátky v životě Židů. Vyšehrad, Praha 2002


Ja´akov Newman - Gavri´el Sivan, Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů. Sefer, Praha 1992

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (07.02.2019)

Studenti skládají zkoušku, která zahrnuje dvě otázky z odlišných tradic, učení nebo náboženské praxe judaismu. Níže je uveden seznam zkušebních okruhů; úroveň znalostí by měla odpovídat rozsahu odpřednášené látky a informací získaných studiem povinné, resp. doporučené literatury.

 

Základní tematické okruhy pro zkoušku z Judaismu II

 

1.  Biblická tradice: text a struktura hebrejské Bible, kanonizace, masoreti, interpretace, midraše, překlady

2.  Legalistická tradice: pojem dvojí tóry, Tóra, Mišna, Talmud, komentáře, responsa, kodexy

3.  Liturgická tradice: domácí bohoslužba, individuální modlitba, struktura synagogální liturgie, beracha, Šema, Šemone esre, čtení z Tóry, Kadiš, šabat, svátky (poutní, vysoké, menší), postní dny, Roš chodeš

4.  Náboženská praxe: kašrut, manželství, svatba, rozvod, rituální čistota, smrt, pohřeb, dny smutku, obřízka, přijímání proselytů

5.  Mystická tradice: maase berešit, maase merkava, Chasidej Aškenaz, klasická kabala, luriánská kabala, východoevropský chasidismus

6.  Filosofická tradice: řecké vlivy (Filón), středověk: kalám (Saadja gaon), novoplatonismus (ibn Gabirol, ibn Pakuda, ha-Levi), aristotelismus (ibn Daúd, Maimonides)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (07.02.2019)

18.2.2019

 

Pojem tradice v judaismu. Pojetí dvou tór.

Psaná tóra: Biblická tradice

 

 

25.2.2019

 

Legalistická tradice. Ústní tóra: Mišna, Talmud.

 

 

4.3.2019

 

Legalistická tradice: Komentáře, responsa, kodexy.

 

 

11.3.2019

 

Liturgická tradice: Struktura židovské liturgie.

 

 

18.3.2019

 

Liturgická tradice: Šabat. Poutní svátky.

 

 

25.3.2019

 

Liturgická tradice: Vysoké svátky. Menší svátky. Postní dny.

 

 

1.4.2019

 

Halachický systém: Kašrut. Rituální čistota.

 

 

8.4.2019

 

Halachický systém: Rodinné právo. Poslední věci člověka. Proselytismus.

 

 

15.4.2019

 

Mystická tradice: Ma´ase berešit a ma´ase merkava. Klasická a luriánská kabala. Sabatianismus.

 

 

29.4.2019

 

Mystická tradice: Středověký německý chasidismus. Východoevropský chasidismus.

 

 

6.5.2019

 

Filosofická tradice: Helénistické židovství. Středověký kalám, novoplatonismus a aristotelismus.

 

 

13.5.2019

 

Židovské myšlení v novověku.

 

 

20.5.2019

 

Reserva.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK