PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Křesťanství II - ARL100100
Anglický název: Introduction to Christianity II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Záměnnost : ARL100012
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (27.09.2011)
Pokračování kursu určen=ho pro studenty religionistiky, případně pro zájemce z jiných oborů. Kurs podává základní přehled o klíčových tématech a dějinných proměnách křesťanského učení v širším socio-kulturním kontextu. Protože tak rozsáhlé téma nemůže být v dvousemestrovém kursu detailně probráno, předpokládá se rozsáhlé samostatné studium odborné literatury a pramenů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (13.05.2012)

Literatura ke zkoušce:

Seznam přečtené literatury musí student předložit písemně při zkoušce

Povinná:

- Brague R., O Bohu u křesťanů

- Pokorný P., Ježíš Nazaretský

- Pelikán J., Ježíš v proměnách staletí

Dále musí student přečíst:

- alespoň jednu knihu z oddílu I.

- alespoň jednu knihu z oddílu II.

- alespoň jednu knihu z oddílu III.

- alespoň jednu knihu z oddílu IV.

 

Oddíl I.

povšechné přehledy křesťanské nauky

Waldenfels, H. : Kontextová fundamentální teologie

Schütte, Ekumenický katechismus I.-III.

Rahner K., Základy křesťanské víry, Praha 2002

Ratzinger J., Úvod do křesťanství

Katechismus katolické církve, Praha, Zvon 1995

Küng H., Být křesťanem

 

povšechné přehledy dějin křesťanství (církve)

Küng H., Das Christentum (existuje i v angl. překl.)

Johnson P., Dějiny křesťanství

Fröhlich R., Dva tisíce let dějin církve

Pawlowsky P., Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí

 

Oddíl II.

k Novému zákonu a novozákonní christologii

Pokorný, P., Literární a teologický úvod do NZ; NZ

Oeming M., Úvod do biblické hermeneutiky

F. Schierse: Biblická teologie- Christologie , Zvon 1992

F.Porsch: Mnoho hlasů, jedna víra

R. Brown: Ježíš v pohledu NZ, Vyšehrad 98

S. Cullmann , Christologie NZ

Gnilka J., Ježíš Nazaretský - poselství a historie, Praha 2002

Bultmann R., Ježíš Kristus a mytologie

Flusser V., Ježíš (z židovské perspektivy)

 

k starověkému křesťanství

Vouga F., Dějiny ranného křesťanství , Brno 1997

Hanuš J., Od katakomb k světové církvi, Brno 1998

Rankin D., Tertullianus a církev, Brno 2002

k reformační tradici

Chaunu P., Dobrodružství reformace, Brno 2001

Pesch O.H., Cesty k Lutherovi, Brno 1999

 

Oddíl III.

k liturgii, liturgickému roku a svátostem

Richter K., Liturgie a život, Praha 1996

 

k spiritualitě a mystice

Aumann, Křesťanská spiritualita v katolické tradici, Karolinum, 2000

Encyklopedie mystiky, nakl. Argo, Praha 2000-2001, I.-III.

McGrath A., Křesťanská spiritualita,Vox Globator 2001

Underhill E., Mystika, Praha 2004

 

ke křesťanské etice

Weber H., Všeobecná morální teologie

 

Oddíl IV.

k současnému křesťanskému myšlení

Kuschel K.J. (ed.), Teologie XX. století (antologie), Praha 1995

sb. Křesťanská víra ve světle současné teologie, Křesťanská akademie Praha 1993

Schoff M., Výzva nového věku

Kehl M., Kam kráčí církev? Brno 2000

 

speciální témata

- Filipi P., Církev a církve Hošek P., Na cestě k dialogu

- Sendler E., Ikony Krista

- Küng H., Být křesťanem

- Küng H., Věčný život?

- Hošek P., Na cestě k dialogu

- Sendler E., Ikony Krista

- Kasper W., Dogma pod Božím slovem

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (13.05.2012)

Podmínky k atestu z kursu Křesťanství

Pokud posluchači mají složit z předmětu dvě zkoušky, první je třeba vykonat formou písemné práce a druhou formou souhrnné ústní zkoušky z látky obou semestrů.

Esej je nutno odevzdat nejpozději týden před domluveným termínem elektronicky na adresu tomas.halik@gmail.com a přinést pak v písemné podobě ke zkoušce. První zkoušku, sestávající z písemné práce a rozpravy, zaměřené především k tématu práce, je možné skládat na konci ZS anebo spojit se zkouškou z celého kursu na konci LS.

Při druhé (závěrečné ústní) zkoušce na konci kursu bude první otázka vycházet ze seznamu přečtené literatury, příp. může být tato první část zkoušky nahrazena esejem, pro nějž pak platí stejná pravidla jako pro esej za první semestr (tedy studenti, kteří spojí obě zkoušky, by posílali dva eseje). Druhá otázka se pak bude týkat dalších autorů, příp. problémových okruhů, probíraných v kursu.

 

Písemná část - esej

rozsah: 5 - 10 stran, tedy (tedy cca 2.500 až 3.500 slov)

téma: student si vybere z přiloženého seznamu témat; pokud si zvolí jiné téma, je třeba to předem nechat schválit přednášejícím

obsah: Jde o esej (nikoliv o "referát o knize středoškolského typu", nesmí být pouhým "výtahem z četby"); má mít charakter kritického zamyšlení nad knihou, příp. tématem; autor má vyhmátnout podstatné myšlenky, správně je interpretovat a připojit vlastní reflexi. Nenastavujte esej životopisem autora (o biografii autora je možné se zmínit tam, kde je to potřebné pro interpretaci díla).

Esej nesmí být plagiátem (předložení opsané práce, příp. částí bez uvedení citace může být trestáno až vyloučením ze studia) ani být použita vícekrát pro různé atesty.

formální náležitosti: titulní stránka musí obsahovat název práce, jméno autora, obor a ročník studia; na konci musí být připojen seznam použité literatury; esej musí mít náležitě zpracované citace, příp. další poznámkový aparát; text nesmí obsahovat hrubé gramatické chyby a příliš překlepů. Pokud tyto náležitosti nebude esej mít, nebude přijata k atestaci.

odevzdání - nejméně 5 dní před atestací je třeba text odeslat na adresu tomas.halik@gmal.com a na ústní zkoušku je nutné text přinést vytištěný v papírové podobě.

hodnocení:

výborně: text splňuje všechna požadovaná kritéria, obsahuje cenné a originální myšlenky

velmi dobře: text splňuje všechna požadovaná kritéria, avšak nesvědčí o schopnosti se hlouběji zamyslet nad tématem

dobře: text nesplňuje všechna požadovaná kritéria, příp. obsahuje věcné omyly

neuspěl: autor zřejmě neporozuměl textu

 

seznam doporučených témat pro písemné práce:

eseje zaměřené na témata

- Je či není křesťanství náboženstvím?

- Ježíš dějin a Kristus víry

- Srovnání janovské a pavlovské christologie

- Kristus ve spiritualitě, teologii a umění středověku

- Kristus v moderní filozofii a teologii

(doporučuji se zaměřit na jednoho autora či srovnání několika)

- Kristus v umění (beletrii a filmu) XX. století

(doporučuji se zaměřit na jedno dílo či srovnání několika)

- Ježíš v dialogu světových náboženství

(doporučuji se zaměřit na jedno téma: Ježíš v pohledu židovství; Ježíš v pohledu islámu, Ježíš v pohledu buddhismu apod. )

- pojetí Boha v hebrejském a řeckém myšlení

- Trojice a mezináboženský dialog

- Proměny církve a eklesiologického myšlení ve starověku a středověku

- Spor o investituru a jeho dopad na evropské dějiny

- Reformace a reformační tradice

(doporučuji se zaměřit na jednoho autora či srovnání několika)

- tzv. "Třetí cesta" v křesťanství

- Tridentský koncil a katolická reformace

- modernismus a antimodernismus

- 2. vatikánský koncil,

- ekumenické hnutí a mezináboženský dialog

- spiritualita pouště a mnišství; řeholní řády

- mystika (zejména německá a španělská)

(doporučuji se zaměřit na jednoho autora či srovnání několika)

- spiritualita moderních křesťanských hnutí

- aktuální problémy křesťanské etiky a morální teologie

- Moderní křesťanské sociální myšlení; katolická sociální nauka

- Pontifikát Jana Pavla II.

 

Eseje, zpracovávající jednu knihu:

- Brague R., O Bohu u křesťanů

- Bultmann R., Ježíš Kristus a mytologie

- Trojan J., Ježíšův příběh - výzva pro nás

- Tresmontand C., Bible a antická tradice

- Ratzinger J., Úvod do křesťanství

- Pesch O.H., Cesty k Lutherovi, Brno 1999

- Hošek P., Na cestě k dialogu

- Sendler E., Ikony Krista

- Küng H., Být křesťanem

- Küng H., Věčný život?

Sylabus
Poslední úprava: UFRCHLUP (27.09.2011)
 1. Eklesiologie NZ a vývoj ranné církve
 2. Liturgie, svátosti; učení o křtu a eucharistii
 3. Liturgické tradice, svátky
 4. Proměny církve a eklesiologického myšlení ve starověku a středověku
 5. Reformace a reformační tradice
 6. Katolická reformace, Tridentinum
 7. Humanismus, "třetí cesta" v křesťanství a počátky osvícenství
 8. Sekularizace
 9. Tradicionalismus a liberalismus v novověkém křesťanství
 10. 2. vatikánský koncil
 11. Ekumenické hnutí a mezináboženský dialog
 12. Křesťanská sociální etika v Bibli, ve starověku a středověku
 13. Moderní křesťanské sociální myšlení
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK