PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Písemná práce II - ARL100098
Anglický název: Graded Paper II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5167
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ARL100018
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRCHLUP (28.09.2012)
Předmět z povinného plánu bakalářského studia religionistiky, spočívající v písemné práci samostatně napsané studentem na základě konzultací s vedoucím práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (30.05.2019)

    • Cílem Písemné práce II je osvojit si základní techniky psaní vědeckých prací. Máte prokázat, že jste zvládli formální stránku tohoto žánru, do níž náleží především logická struktura textu, formulační jasnost a jednoznačnost, korektní práce s prameny a náležité odkazování na ně, poznámkový aparát, syntax bibliografických odkazů, základní česká typografická pravidla a kultivovaná stylistika.

    • Nemá se tedy typicky jednat o práci myšlenkově originální či jakkoli interpretačně rafinovanou, nýbrž daleko spíše o práci kompilačního typu, která přehledně shrnuje interpretační rámce vztažené k určitému tématu.

    • Předepsaný rozsah je 10 normostran (18 000 znaků, s rozptylem 10%).

Písemná práce II

Pro PP II se pravidla liší podle roku nástupu do studia a to následujícím způsobem.

Studenti/ky nastoupivší po roce 2015/16

Zapište si na začátku třetího semestru PP II v SIS.

Vybíráte si z některého ze sedmnácti témat (pdf) zaměřených na obecně religionistické teoreticko-metodologické otázky. Všechny texty jsou k dispozici ke stažení zde. Práci je standardně možné psát pouze u Terezy Matějčkové, Jana Kozáka nebo Martina Pehala. Musí být ovšem voleno tak, aby tematicky vyhovovalo profilaci PP II (viz výše “Charakter obou prací”), tj. musí se jednat o přehledové zpracování různých teoretických přístupů k určitému tématu, nikoliv o zpracování primárního materiálu z konkrétní náboženské tradice. V případě volby vlastního tématu (odlišného od oněch sedmnácti modelových) mohou vedoucími být též Milan Lyčka a Radek Chlup. V každém případě je nutná konzultace u některého z výše uvedených pedagogů.

Závazný harmonogram:

Do konce listopadu: zvolíte si téma práce a informujete o tom vedoucího (stačí e-mailem).

Do konce zimního zkouškového období: absolvujete s vedoucím práce první konzultaci nad osnovou práce.

Do konce LS: pošlete první verzi PP.

Do konce letního zkouškového období: práce je uznána. Stejně jako v případě PP I je třeba počítat s tím, že ke konečnému přijetí práce je obvykle třeba její několikanásobné opravování, takže je doporučeníhodné si na její dokončení ponechat dostatečnou časovou rezervu.

V případě nedodržení daného harmonogramu Vám nebude PP II uznána v SIS a o její opětovné zapsání nadcházející akademický rok budete muset požádat oficiální cestou děkanát.

 

Literatura uvedená u každého ze sedmnácti témat je povinná – očekává se tedy, že ji nějakým způsobem písemně zohledníte a vypořádáte se s ní (ať už souhlasně nebo nesouhlasně). Všechny uvedené texty jsou nejen dostupné v knihovních fondech UK anebo přes fakultou placené on-line časopisecké databáze, ale jsou i naskenované a přes odkaz v SIS dostupné na Moodlu (heslo: Religion). Můžete samozřejmě pracovat i s dalšími texty podle uvážení.

 

Studenti/ky nastoupivší před rokem 2015/16

PP II není vázána na žádný kurz, můžete ji tedy psát po dohodě s vedoucím práce (opět volíte z interních vyučujících religionistiky) na libovolné téma. Vřele ovšem doporučujeme, abyste si zvolili z některého z připravených témat (viz výše).

 

PP II důrazně doporučujeme psát ve druhém ročníku studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK