PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Psychologie náboženství I - ARL100094
Anglický název: Psychology of Religion I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jiří Motl, Ph.D.
Záměnnost : ARL100007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (17.01.2015)

Kurs nabízí pro religionisty, psychology a zájemce z jiných oborů především historický přehled hlavních směrů, postav a tématických oblastí psychologie náboženství od jejího vzniku po současnost. Zvláštní pozornost bude věnována pojetí náboženství u W. Jamese a S. Freuda.
Vztah psychologie a náboženství byl v minulosti mnohdy nepřátelský, ale současná psychologie náboženství se snaží toto historické dědictví překonat. Zaměříme se proto na sporné oblasti, kde se psychologie potkává s náboženstvím. Upozorníme na možnosti jejich dialogu, přičemž budou diskutovány výhody a nástrahy tohoto dialogu.
Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (17.01.2015)

Povinná literatura:
Říčan, P. Psychologie náboženství a spirituality, Portál, Praha 2007. Povinný je text do strany 168, kde končí kapitola o M. Kleinové.

Doporučená literatura:
Wulff, D. M. Psychology of religion: Classic and Contemporary (2nd ed.), John Wiley & Sons, New York 1997.
Holm, N.G. Úvod do psychologie náboženství, Portál, Praha 2000.
FREUD, S. Totem a tabu: o podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. Přel. L. Hošek. V Psychoanalytickém nakladatelství vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997.
FREUD, S. Budoucnost jedné iluze, Praha, Volná myšlenka, 1929.
FREUD, S. Muž Mojžíš a vznik monoteistického náboženství. In: Spisy z let 1932-1939. Přel. L. Hošek, J. Pechar, O. Vochoč. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998.
Grün A., Být úplným člověkem, Paulínky, Praha 2009.
HALÍK, Tomáš (2002), Co je bez chvění, není pevné. Labyrintem světa s vírou a pochybností. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7160-628-1
Jung, C.G. "Odpověď na Joba", Obraz člověka a obraz boha, Výbor z díla IV., Nakladatelství Tomáše Janečka, Praha 2001.
HOLLE, G. Fanatismus: sklon k extrému a jeho psychologické kořeny. Přel. S. Hoskovcová, Portál, Praha 1998.
FROMM, E. Budete jako bohové: radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice. Přel. Z. Fišer. Praha: NLN, 1993.
Erikson, E. Mladý muž Luther: studie psychoanalytická a historická, Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, Praha 1996.
FRANKL, V. E. Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu. Přel. S. Koubek, J. Vander. Brno: Cesta, 2007.
JACOBI, J. S. Psychologie C. G. Junga. Přel. L. Menšíková, J. Kocourek. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1992.
RICOEUR, P. Freud and Philosphy: an Essay on Interpretation. Transl. D. Savage. New Haven: Yale University Press, 1970.
JAMES, W. Druhy náboženské zkušenosti. Praha: Melantrich, 1930.
JUNG, C. G. Duše moderního člověka. Vybral a přel. K. Plocek. Vyd. 2. Brno: Atlantis, 2000.
JUNG, C. G. Člověk a duše. Vybrala J. S. Jakobi. Přel. K. Plocek et al. Praha: Academia, 1995.
WHITE, V. Bůh a nevědomí: teologie versus psychologie. Přel. A. Macháčková. Praha: Vyšehrad, 2003.
VITZ, P. C. Sigmund Freud's Christian unconscious. New York: Guilford Press, 1988.
VOJTÍŠEK, Zdeněk, Pavel DUŠEK a Jiří MOTL. Spiritualita v pomáhajících profesích. Vyd. 1. Praha: Portál 2012.
Underhill E., Mystika: podstata a cesta duchovního vědomí, Dubbuk, Praha 2004.
Richards P. S., Bergin A. E. (ed.), Handbook of Psychotherapy and Religious Diversity, American Psychological Associetion, Washington DC 1999.
Sudbrack J., Náboženská zkušenost a lidská duše, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2003.
Nietzsche F., Genealogie morálky, Aurora, Praha 2002.

Sylabus
Poslední úprava: UFRCHLUP (17.01.2015)

Hlavní tématické oblasti:

1. Psychologie náboženství: předmět, metody, vztah k příbuzným oborům.
2. Vztah psychologie a náboženství v dějinách.
3. W. James
4. W. Wundt
5. F. Nietzsche
6. Freudova teorie náboženství
7. Adlerova a Franklova teorie náboženství

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK