PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fenomenologie náboženství I - ARL100088
Anglický název: Phenomenology of Religion I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3378
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL100004
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRLYCKA (03.11.2013)
Základní kurs pro studenty religionistiky od 2. ročníku výše, který je uvádí do problematiky jednoho z vlivných proudů moderního studia náboženství. Kurs nabízí historický přehled vývoje fenomenologie náboženství, její ideové zdroje (theologické, filosofické) a místo fenomenologie v kontextu obecné religionistiky. Studenti se seznámí se základními pojmy a metodami fenomenologie náboženství a jejich návazností na pojmy filosofické fenomenologie, jak je formuloval zejména její zakladatel Edmund Husserl, ale s přihlédnutím k jejich rozvinutí v pozdější fenomenologické a hermeneutické tradici zejména v dílech nejvýznamnějších fenomenologů náboženství (N. Söderblom, R. Otto, W. B. Kristensen, G. van der Leeuw, Joachim Wach, C. J. Bleeker, J. Waardenburg, Mircea Eliade).
Literatura
Poslední úprava: LYCKM2AF (01.09.2017)

Literatura:

a/ povinná:

Richard Schaeffler, Novější typ filosofie náboženství: Fenomenologie náboženství, in: R. Schaeffler, Filosofie náboženství, Academia, Praha 2003, s. 75-99

Nathan Söderblom, Holiness, in: Encyclopaedia of Religion and Ethics (1913), s. 731-741 (moodle)

William Brede Kristensen, The Meaning of Religion. Lectures in the Phenomenology of Religion, Martinus Nijhoff, The Hague 1960, s. 1-23 (moodle)

Rudolf Otto, Posvátno. Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě, Vyšehrad, Praha 1998

Gerardus van der Leeuw, Epilegomena, in: G. van der Leeuw, Religion in Essence and Manifestation. A Study in Phenomenology, Harper & Row, Publishers, New York 1963, s. 671-695 (moodle, i německá a francouzská verze)

Claas Jouco Bleeker, The Phenomenological Method, in: The Sacred Bridge. Researches into the Nature and Structure of Religion, E. J. Brill, Leiden 1963, s. 1-15 (moodle)

Claas Jouco Bleeker, Some Remarks on the "Entelecheia" of Religious Phenomena, in: The Sacred Bridge. Researches into the Nature and Structure of Religion, E. J. Brill, Leiden 1963, s. 16-24 (moodle)

Joachim Wach, The Comparative Study of Religions, New York 1958, s. 27-58 (moodle)

Jacques Waardenburg, Phenomenology of Religion: A Scholarly Discipline, a Philosophy, or an Art? in: Reflections on the Study of Religion, The Hague 1978, s. 91-112 (moodle)

Jacques Waardenburg, Toward a New Style Phenomenological Research on Religion,in: Reflections on the Study of Religion, The Hague 1978, s. 113-137 (moodle)

Milan Lyčka, Fenomenologie náboženství a její myšlenkové zdroje v pojetí Evy Hirschmannové. Příspěvek k analýze filosofických základů fenomenologie náboženství (moodle)

b/ doporučená:

Edmund Husserl, Idea fenomenologie, Oikúmené, Praha 2000

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: LYCKM2AF (03.01.2016)

 

Kurs je atestován zkouškou v hodnotě 4 kreditů, která je zaměřena na obecně metodologické problémy. Student musí prokázat základní porozumění pojmům a metodám fenomenologie náboženství a jejich aplikacím. Zkušební okruhy se kryjí s tématy uvedenými v sylabu:

1. Místo fenomenologie v rámci religionistiky. Historický kontext. Problém metody.

2. Vliv filosofické fenomenologie. Edmund Husserl a jeho Idea fenomenologie. Základní pojmy filosofické fenomenologie: deskripce, antiredukcionismus, intencionalita, epoché, eidetická vize.

3. Aplikovatelnost filosoficko-fenomenologických kategorií ve fenomenologii náboženství: komparativně-systematický, deskriptivní, empirický a historický přístup.

4. Nathan Söderblom: Posvátno, moc a bázeň. Posvátno a morálka.

5. Rudolf Otto: Racionální a iracionální aspekt náboženské zkušenosti. Posvátno jako numinózno, mysterium tremendum et fascinosum. Momenty posvátného: tremendum, majestas, energicum, mysterium, fascinans.

6. Rudolf Otto: Posvátno jako numinózní hodnota. Posvátno jako kategorie a priori. Apriorní vybavení lidského ducha jako předpoklad možnosti a poznávací hodnoty náboženské zkušenosti.

7. William Brede Kristensen: Absolutnost a existenciální hodnota náboženství.

8. Gerardus van der Leeuw: Náboženství, fenomén a fenomenologie náboženství. Metoda fenomenologie náboženství. Subjekt a objekt náboženství, jejich vzájemné působení. Moc jako výkladový klíč náboženské zkušenosti.

9. Joachim Wach: Náboženská zkušenost jako prožitek posvátného. Teoretický, praktický a sociologický modus jejího výrazu.

10. Claas Jouco Bleeker: Theória, logos a entelecheia náboženského fenoménu.

11. Jacques Waardenburg: Intencionalita jako základní východisko zkoumání náboženství.

12. Mircea Eliade: Morfologie posvátna. Hierofanie v čase a prostoru. Náboženský symbol a mýtus.

 

Sylabus
Poslední úprava: LYCKM2AF (01.09.2017)

 

2.10.2017

Místo fenomenologie v rámci religionistiky. Historický kontext. Problém metody.

9.10.2017

Vliv filosofické fenomenologie. Edmund Husserl a jeho Idea fenomenologie. Základní pojmy filosofické fenomenologie: deskripce, antiredukcionismus, intencionalita, epoché, eidetická vize.

16.10.2017

Aplikovatelnost filosoficko-fenomenologických kategorií ve fenomenologii náboženství: komparativně-systematický, deskriptivní, empirický a historický přístup.

23.10.2017

Nathan Söderblom: Posvátno, moc a bázeň. Posvátno a morálka.

30.10.2017

Rudolf Otto: Racionální a iracionální aspekt náboženské zkušenosti. Posvátno jako numinózno, mysterium tremendum et fascinosum. Momenty posvátného: tremendum, majestas, energicum, mysterium, fascinans.

6.11.2017

Rudolf Otto: Posvátno jako numinózní hodnota. Posvátno jako kategorie a priori. Apriorní vybavení lidského ducha jako předpoklad možnosti a poznávací hodnoty náboženské zkušenosti.

13.11.2017

William Brede Kristensen: Absolutnost a existenciální hodnota náboženství.

20.11.2017

Gerardus van der Leeuw: Náboženství, fenomén a fenomenologie náboženství. Metoda fenomenologie náboženství. Subjekt a objekt náboženství, jejich vzájemné působení. Moc jako výkladový klíč náboženské zkušenosti.

27.11.2017

Joachim Wach: Náboženská zkušenost jako prožitek posvátného. Teoretický, praktický a sociologický modus jejího výrazu.

4.12.2017

Claas Jouco Bleeker: Theória, logos a entelecheia náboženského fenoménu.

11.12.2017

Jacques Waardenburg: Intencionalita jako základní východisko zkoumání náboženství.

18.12.2017

Mircea Eliade: Morfologie posvátna. Hierofanie v čase a prostoru. Náboženský symbol a mýtus.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK