PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Rituál a jeho interpretace (ženské rituály v antickém Řecku) [1] - ARL100041
Anglický název: Ritual and Its Interpretation (Female Rituals in Ancient Greece) [1]
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4804
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (26.02.2012)

Kurs si klade za cíl předvést různé interpretační postupy, které jsou dnes aplikovány při výkladu rituálů. Nepůjde v
něm o rozbor obecných teorií rituálu, nýbrž výklady různých konkrétních rituálů v jejich specifickém kulturním
prostředí. Bude se ptát, jaký je v daném kontextu smysl každého rituálu, jaká je jeho vnitřní logika, co pro účastníky
znamená a jak se vztahuje k jejich hodnotovému a společenskému systému. Jinými slovy, budeme se učit
dešifrovat sémantiku rituálu: zdánlivě bizarní rituální úkony budeme vztahovat k širším kulturním souvislostem a v
jejich rámci se je budeme snažit nahlédnout jako smysluplné.

Jelikož se budeme učit interpretovat konkrétní rituály v jejich kontextu, bude seminář nejen obecně metodologický,
ale také dějinně náboženský. Abychom mohli kontextuální sémantickou analýzu provádět důkladně, budeme se
po celou dobu držet v jediné náboženské oblasti starého Řecka. I zde navíc budeme sledovat jen jeden
sémantický výsek: zaměříme se na rituály, v nichž figurují ženy. Budeme na jedné straně sledovat, jakým
způsobem tyto rituály pomáhaly formovat a artikulovat ženskou zkušenost, na druhé straně pak budeme zkoumat,
jakou roli ve strukturálním poli řeckého náboženství hrály ideální obrazy ženství, které ženy ve svých rituálech
ztvárňovaly, a jakým způsobem tyto obrazy zapadaly do klasifikačního systému vymezujícího základní vztahy, na
nichž řecká společnost stála.

Všechna tato témata budeme každopádně soustavně sledovat v širších religionistických souvislostech. Řecké
náboženství pro nás bude příležitostí pro osvojení obecnějších interpretačních postupů, které lze aplikovat i na jiné
náboženské oblasti. Příležitostně budeme ostatně rozbor řeckých rituálů prokládat exkursy do jiných oblastí a
srovnávat je s antropologickými výklady obdobných rituálů v Africe či jihovýchodní Asii. Metodologicky bude kurs
zakotven v sociální a strukturální antropologii.
Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (26.02.2012)

Pracovat budeme mimo jiné s následujícími texty:

H. S. Versnel, “The Roman Festival for Bona Dea and the Greek Thesmophoria”, in Transition and Reversal in Myth and Ritual, Leiden: E. J. Brill, 1994

Barbara E. Goff, Citizen Bacchae: Women's Ritual Practice in Ancient Greece, Berkeley : University of California Press, 2004

Marcel Detienne, The Gardens of Adonis: Spices in Greek Mythology, Princeton: Princeton University Press, 1994 (fr. orig. Les jardins d’Adonis, Paris: Gallimard, 1972)

J. Winkler, “Laughter of the Oppressed”, in The Constraints of Desire, London - New York: Routledge, 1990, s. 188-209

James Redfield, The Locrian Maidens, Princeton: Princeton University Press, 2003, kap. 4: “The Locrian Maidens at Troy”, s. 85-150

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (26.02.2012)

Kostru semináře budou tvořit zadané texty, které budou všichni účastníci povinni si na každou hodinu přečíst a o nichž poté budeme diskutovat. Ke každému článku bude zároveň zadána řada otázek, které budou formulovat hlavní problémy v článku řešené, a budou tak usnadňovat orientaci v něm. Tyto otázky budou pak tvořit též základní osnovu našich diskusí, a všichni účastníci by si proto z hodiny na hodinu měli promýšlet odpovědi na ně.

Podmínkou získání zápočtu bude vedle aktivní účasti na semináři především převzetí odpovědnosti za některou z hodin. Při hodině, za niž je zodpovědný, bude student v zásadě dělat totéž co jindy, ale důkladněji: bude mít text nastudovaný a odpovědi na zadané otázky promyšleny lépe než ostatní, a bude tak vlastně sloužit jako jakási “pojistka”, která se ke slovu bude dostávat vždy, když ostatním účastníkům semináře “dojde dech”. Zároveň bude ve spolupráci s učitelem napomáhat kritickému rozboru: upozorňovat na jeho předpoklady, podtrhovat body, které mu v daném textu připadají zásadní a které naopak problematické, vztahovat argumentaci textu k přístupu jiných probíraných autorů apod.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: UFRCHLUP (26.02.2012)

Seminář je vhodný pro studenty religionistiky od druhého ročníku výš. Je určen nejen pro zájemce o antické náboženství, ale i pro studenty, kteří se specializují na odlišné kulturní oblasti. Je nicméně samozřejmé, že bez jakéhokoli povědomí o náboženství antického Řecka by četba zadaných textů byla dosti obtížná. Doporučuje se proto přinejmenším paralelní navštěvování přednášek Řecké náboženství.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK