PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interpretační seminář ze staroruské literatury - ARJ100013
Anglický název: Interpretative Seminar of Old Russian Literature
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (09.09.2013)
Předmět je koncipován jako seminář, který integrálně rozvíjí znalosti o literárně-kulturním vývoji ruského historického a jazykového prostoru získané v rámci přednášky o problematice staroruské literatury. Náplní semináře bude čtení a interpretace vybraných textů písemnictví staré Rusi reprezentujících základní etapy literárního vývoje kyjevského a moskevského období. Studenti budou seznámeni se základní sekundární literaturou, kritickým vydáním pramenů i nejnovějšími výsledky bádání v oblasti literární vědy. Ruský literární vývoj středověku a raného novověku bude interpretován jako výsledek vzájemného působení domácího kulturního zázemí (včetně folkloru) a cizích vlivů, které přicházely jak z oblasti byzantské, tak ze západní Evropy. Texty budou voleny tak, aby reprezentovaly dominantní literární žánry daného období (životy svatých, historická vyprávění, pochvaly, homiletika, letopisy a další). Při interpretaci bude rovněž kladen důraz na jazykovou stránku literárních památek, především napětí a střetávání mezi různými stylovými rovinami. Základní formou účasti studentů na semináři bude zpracování a prezentace samostatných referátů a aktivní účast v následných diskusích. Předmět připraví studenty k práci s texty a poskytne jim nezbytné metodologické a faktografické zázemí pro další studium včetně psaní bakalářské práce tematicky zaměřené na ruskou literaturu staršího období.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (20.02.2019)

podmínky pro získání zápočtu:

- aktivní práce na semináři a pravidelná docházka (maximálně tři absence)

- přednesení dvou až tří ústních referátů (podle náročnosti textu) nebo odevzdání dvou až tří písemných prací v elektronické podobě (podle náročnosti textu) v rozsahu minimálně 5-7 normostran zaměřených na analýzu vybraných textů z programu semináře

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (14.02.2014)

Základní studijní literatura (výběr):

Lichačov, D.: Poetika staroruské literatury. Praha 1975.

Fennell, J. L. I, STOKES, A.: Early Russian Literature. London 1974.

Mathauserová, S.: Drevnerusskije teorii iskusstva slova. Praha 1976.

MATHAUSEROVÁ, S.: Cestami staletí. Systémové vztahy v dějinách ruské literatury. Praha 1988.

Písemnictví ruského středověku. Výbor textů 11.-14. století. Praha 1989.

Povídky ze staré Rusi. Praha 1984.

Smích a běs: staroruské hagiografické příběhy. Praha 1988

Další odborná literatura:

Bude upřesněna podle konkrétních témat referátů, jazykové kompetence a odborného zaměření účastníků semináře (viz sylabus kurzu)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (20.02.2019)

Program semináře (letní semestr 2018/2019)

20. 2.

- seznámení s programem semináře, vydáním pramenů a studijní literaturou; uzlové momenty kulturního a literárního vývoje kyjevské a moskevské Rusi

 

27. 2.

Hagiografická literatura kyjevské Rusi

texty

Vyprávění o Borisi a Glebovi

Písemnictví ruského středověku: výbor textů 11.-14. století. Praha 1989.

 

Život Feodosije Pečerského

Písemnictví ruského středověku: výbor textů 11.-14. století. Praha 1989.

 

6. 3.

Homiletika a počátky letopisectví kyjevské Rusi

texty

Ilarion: Slovo o zákoně a milosti

Písemnictví ruského středověku: výbor textů 11.-14. století. Praha 1989.

 

Nestor: Vyprávění o dávných dobách

Povídky ze staré Rusi. Praha 1984. (ukázky)

Nestorův letopis ruský. Praha 1954.

Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika. Červený Kostelec 2014.

 

13. 3.

Velký tatarský vpád v písemnictví staré Rusi

text

Zpěv o vyvrácení města Rjazaně chánem Batyjem

Tři zpěvy staroruské. Praha 1955.

 

Regionální písemnictví středověké Rusi 

text

Vyprávění o Alexandru Něvském a Michailu Černigovského

Písemnictví ruského středověku: výbor textů 11.-14. století. Praha 1989.

 

20. 3.

Tatarské téma v literatuře moskevské Rusi

texty

Zádonština

Tři zpěvy staroruské. Praha 1955.

 

O velké bitvě s Mamajem

Povídky ze staré Rusi. Praha 1984.

 

27. 3.

Hagiografie moskevské Rusi

text

Život Sergije Radoněžského

Písemnictví ruského středověku: výbor textů 11.-14. století. Praha 1989.

 

Historická vyprávění moskevské Rusi (byzantské a turecké téma)

text

O Cařihradu, o jeho založení a dobytí Turky v roce 1453

Povídky ze staré Rusi. Praha 1984.

 

3. 4.

Kontexty a proměny ideje Moskva - Třetí Řím

texty

Rodokmen knížat vladimirských (Vyprávění o vladimirských knížatech)

Povídky ze staré Rusi. Praha 1984.

 

Filofej – listy

Памятники литературы Древней Руси. конец ХV – первая половина ХVI века. Москва 1984.

 

10. 4.

Písemnictví doby Ivana IV. Hrozného

texty

spisy Ivana Peresvětova (zejména Malý a Velký prosebný list)

Сочинения И. Пересветова. Москва – Ленинград 1956.

 

Памятники литературы Древней Руси. Конец ХV – первая половина ХVI века. Москва 1984.

listy Ivana Hrozného (polemika s Andrejem Kurbským)

Listy Ivana Hrozného. Praha 1957.

Памятники литературы Древней Руси. Конец ХV – первая половина ХVI века. Москва 1984.

 

17. 4.

Reflexe Období zmatků v moskevském písemnictví

texty

Nové vyprávění o přeslavném Ruském carství

Памятники литературы Древней Руси. Конец ХVI – начало ХVII веков. Москва 1987.

 

Ivan Chvorostinin: Vyprávění o době, carech a biskupech moskevských

Памятники литературы Древней Руси. Конец ХVI – начало ХVII веков. Москва 1987.

 

24. 4.

Polemická literatura rozkolu v ruské církvi

text

Avvakumův vlastní životopis

Smích a běs: staroruské hagiografické příběhy. Praha 1988.

 

 

Moskevský stát a společnost 17. století (Rusko pohledem emigranta)

text

Grigorij Kotošichin: O Rusku v době vlády Alexeje Michajloviče

Котошихин, Г. К.: О России в царствование Алексея Михайловича. Сочинение Григорья Котошихина. 4-е издание. Санкт-Петербург 1906.

Московия и Европа. Москва 2000.

Русское историческое повествование ХVI-ХVII веков. Москва 1984.

 

1. 5.

odpadá – státní svátek

 

8. 5.

odpadá – státní svátek

 

15. 5.

Žánrové inovace v literatuře 17. století

texty

Povídka o Sávovi Grudcynovi; Povídka o mládenci a hoři neštěstí 

Povídky ze staré Rusi. Praha 1984.

 

básnická tvorba Simeona Polockého

Симеон Полоцкий: Избранные сочинения. Москва 1953.

 

22. 5.

shrnutí práce v semináři, zhodnocení písemných referátů, závěrečná diskuze

 

edice textů

Písemnictví ruského středověku. Výbor textů 11.-14. století. Praha 1989. / Ruská středověká literatura. Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského. Výbor textů 11.–14. století. Červený Kostelec 2013.

Povídky ze staré Rusi. Praha 1984.

Smích a běs: staroruské hagiografické příběhy. Praha 1988.

 

ruské edice pramenů (do konce 17. století)

Памятники литературы Дреней Руси. / Библиотека литературы Древней Руси.

 

Библиотека литературы Древней Руси

dostupná v elektronické podobě na:

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070

 

základní studijní pomůcky

Словарь книжников и книжности Древней Руси

dostupné v elektronické podobě na:

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048

 

Словарь русских писателей XVIII века

dostupné v elektronické podobě na:

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=460

 

další sekundární literatura může být doporučena konkrétně k jednotlivým seminářům

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK