PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář akademické práce - APROSAP01
Anglický název: Proseminar of Academic Work
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4817
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Mgr. Klára Matiasovitsová
Je záměnnost pro: ANL100048
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. (19.09.2023)
Proseminář akademické práce poskytne studentům Filozofické fakulty UK úvodní seznámení s principy odborné
činnosti v oblasti humanitních a sociálních věd a základů odborného psaní a prezentace výsledků vědecké práce s
přihlédnutím k jejímu etickému rozměru. Předmět je veden e-learningovou formou a je postaven na samostudiu. Kurz pro AR 2023/24 je dostupný na https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4817.


Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (12.04.2023)

Splnění předepsaných cvičení v Moodle

Test v Moodle

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (31.08.2023)

Akademický psaný projev

ČMEJRKOVÁ, Světla ‒ DANEŠ, František ‒ SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.

KADERKA, Petr. Sféra odborné komunikace. In: Jana HOFFMANNOVÁ et al. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016, s. 182‒221.

MAREŠ, Petr – KADERKA, Petr. Sféra mediální komunikace. In: Jana HOFFMANNOVÁ et al. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016, s. 255‒337.

PRAVDOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Ivana (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. Viz též: http://prirucka.ujc.cas.cz/

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.

Akademický mluvený projev

MEDÍLKOVÁ, Olga : Přesvědčivá prezentace. Praha : Grada, 2010. 140 s. ISBN  978-80-247-3455-2.

PLAMÍNEK, Jiří : Komunikace a prezentace. Praha: Grada, 2012. 200  s.  ISBN 978-80-247-4484-1.

Vědecké publikování a citace

KNECHT, Petr a Dominik DVOŘÁK. Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace [online]. Olomouc: Česká pedagogická společnost, 2013, 23(4), 554-578 [cit. 2020-06-05]. ISSN 1211-4669. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2013/PedOr13_4_Etika_KnechtDvorak.pdf

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

Opatření děkana č. 2/2010 – Etika vědecké práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy [online]. Praha: FF UK, 8.1.2010 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://www.ff.cuni.cz/2010/04/opatreni-dekana-c2-2010-etika-vedecke-prace/

PETR, Michal, sest. Dobrá praxe vědeckého publikování [online]. Brno: Masarykova Univerzita, 2017 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://scientometrics.muni.cz/media/3057631/zasady_vedeckeho_publikovani_na_mu_cz.pdf

SEDLÁČKOVÁ, Beáta. Dokumentografie. Opava: Slezská univerzita, 1993, Část 1, Typologie dokumentů. ISBN 80-901581-2-9.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-86429-40-3.

Elektronické informační zdroje

ČERNÝ, Michal, Pavla KOVÁŘOVÁ, Hana TULINSKÁ a Kristýna KALMÁROVÁ. Kurz práce s informacemi. 1. vyd. Brno: Flow, 2016. 281 s. ISBN 978–80–88123–13–2.

 FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje [online]. Praha: ÚISK, 2012 [cit. 2016-04-01]. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/dwn/1003/20281cs_CZ_0194e9ff8488bc420f17fca4fe01aeb0.pdf

 PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha: Velryba, 2011, 192 s. Podnikání a management. ISBN 978-80-85860-22-1.

HUSOVEC, Martin. Zodpovednosť na internete: podľa českého a slovenského práva. Praha: CZ.NIC, c2014. CZ.NIC. ISBN 978-80-904248-8-3. Dostupné také z: https://knihy.nic.cz/files/edice/zodpovednost_na_internete.pdf

MYŠKA, Matěj, Radim POLČÁK, Jaromír ŠAVELKA, Libor KYNCL a Iveta SVIRÁKOVÁ. Veřejné licence v České republice [online]. Verze 2.0. Brno: Masarykova univerzita, 2014 [cit. 2018-11-29]. ISBN 978-80-210-7193-3. Dostupné z: https://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-_online.pdf

O licencích - Creative Commons. Creative Commons [online]. Mountain View: Creative Commons [cit. 2018-10-03]. Dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/?lang=cs

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů ČR. 2000, ročník 2000, částka 36. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. (04.12.2023)

1) Akademický psaný projev

·         Odborný styl a jeho žánry 

o   kognitivní a komunikační perspektiva odborného textu 

o   teutonský - anglosaský - francouzský styl 

o   Jazyková charakteristika odborného stylu (vs. publicistického a administrativního), včetně využití korpusových analýz 

·         Jak napsat odborný text 

o   Téma a zadání 

o   Maketa 

§  Kompilace 

§  Parafráze  

o   Koncept 

o   Editace (jazyková redakce, korektura, popřípadě formální úprava) 

o   využití myšlenkových map při psaní odborného textu 

·         Průvodní texty  

o   Abstrakt (tematický a rematický) 

o   Anotace 

o   Klíčová slova 

 

2) Akademický mluvený projev

 

·         Podstata a cíle 

·         Specifika a zásady 

o    řečové prostředky – zvukové, lexikální, gramatické, syntaktické 

o    mimořečové prostředky – pohyb, gesta, mimika 

·         Příprava 

o   Vstupní analýza (téma, cíle, adresát, technické a mediální prostředky) 

o   Struktura a vizuální zpracování informací 

o   Dovednosti a osobní vystupování 

·         Zásady odborné diskuse  

 

3) Výsledky vědecké práce a práce s citacemi 

 

·         Citační etika 

o   Typologie zdrojů 

§  Recenzovaný časopis, recenzní řízení 

§  Impaktovaný časopis 

§  Predátorské časopisy 

o   Citační normy 

§  Parafráze, přímá citace 

§  Struktura citací 

§  Citování tištěných zdrojů, elektronických zdrojů a dalších typů dokumentů 

o   Odkazy v textu 

o   Soupis bibliografických citací 

·         Citační softwary 

o   Online pomůcky a nástroje 

·         Plagiátorství 

o   Právní aspekty 

o   Etické aspekty 

·         Práce s vědeckými daty 

o   Otevřená vědecká data 

o   Sdílení vědeckých dat 

 

 

5) Elektronické informační zdroje 

 

·         Co jsou elektronické informační zdroje 

·         Základy vyhledávání odborných informací 

·         Jak vyhledávat odbornou literaturu na webu 

·         Jak vyhledávat odbornou literaturu promocí UKAŽ 

·         Elektronické knihy a časopisy

·         Autorské právo v elektronickém prostředí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK