PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy prozodie - APH510093
Anglický název: Introduction to Prosody
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200037
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
Předmět je primárně určen studentům oboru fonetika. Předpokladem je předchozí absolvování předmětů
Fyziologická fonetika a Akustika řeči I.

Předmět uvádí do popisu suprasegmentální roviny zvukové stavby jazyka a řeči. Sledován je zejména vztah mezi
deskriptivními pojmy a zvukovou podobou reálných textů. Systematický popis na bázi češtiny je průběžně
doplňován porovnáváním s dalšími jazyky. Navazuje přehled aktuálních přístupů k popisu prozodie v
mezinárodním vědním kontextu. Součástí výuky jsou teoretické (informativní) referáty studentů a praktické analýzy
zvukového materiálu.
Přednost mají kmenoví studenti oboru.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Prezence alespoň 80 %, aktivní účast v diskusi; informativní referát k zadanému tématu na základě literatury; vlastní poslechová analýza zvukového textu dle předepsaných požadavků.

Zkouška: test ze základních pojmů k ověření schopnosti aplikovat je v popisu konkrétního jazyka; v ústní části dostatečná úroveň znalostí a chápání souvislostí mezi aspekty problematiky.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
Vybrané části monografií a sborníků k obecné a diskusní problematice:
Základní studijní literatura (vždy vybrané části):

Gussenhoven, C. (2004): The phonology of tone and intonation. Cambridge: Cambridge University Press.

Hart, J.’t, Collier, R. & Cohen, A. (1990): A perceptual study of intonation. Cambridge: Cambridge University Press.

Hirst, D. & Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press.

Jun, Sun-Ah (ed.) (2005): Prosodic typology. Oxford: Oxford University Press.

Ladd, R. D. (1996): Intonational phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Další odborná literatura (bude aktuálně doplňována):

Cutler, A. & Ladd, D. R. (eds.) (1983): Prosody: models and measurements. Berlin: Springer-Verlag.

Kager, R. (1995): The metrical theory of word stress. In Goldsmith, J. A (ed.). The handbook of phonological theory. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., s. 367-402.

Nooteboom, S. (1997): The prosody of speech: melody and rhythm. In Hardcastle, W. J. & Laver, J. (eds.). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., s. 640-673.

Daneš, Fr. (1957): Intonace a věta ve spisovné češtině. Praha: Nakladatelství ČSAV.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
Tématické okruhy:
1. Specifické vlastnosti prozodických zvukových jevů; obecné principy jejich popisu; možnosti funkčního využití; prozodie v rámci fonologických teorií.

2. Prominence a segmentace; jednotky prozodického popisu; jejich vlastnosti a hierarchie.

3. Strukturní popis na úrovni slova; varianty mluvního rytmu; tónové jazyky; vlastnosti češtiny.

4. Fonologické aspekty větné prozodie; frázování, fokus, funkční intonační vzorce; vlastnosti češtiny.

5. Varianty popisu prozodických struktur, zeména intonace; přístup vrstvený vs. lineární, AM teorie.

6. Možnosti prozodické transkripce; hlavní typy.

7. Průběžně: poslechové testy k jednotlivým částem problematiky.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Předmět předpokládá znalost základních principů fonologického popisu jazyka. Studenti si potřebné poznatky mohou doplnit prostřednictvím předmětu Úvod do fonologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK