PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Akustika řeči I - APH510069
Anglický název: Acoustics of Speech I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200005
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)
V teoretické části předmětu se studenti seznámí se základními principy obecné akustiky důležitými pro fonetiku, se základy
psychoakustiky a se stěžejní teorií produkce řeči. V seminářích studenti procvičí probrané jevy formou praktických činností
a osvojí si základní operace se softwarovými nástroji pro analýzu řečového signálu (např. generování zvuků, filtrování,
značkování akustického signálu).

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

Ptáček, M. (1993): Úvod do fonetické akustiky. Praha: Karolinum.

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané části)

Fant, G. (1970): Acoustic theory of speech production. The Hague: Mouton.

Machač, P. & Skarnitzl, R. (2009). Fonetická segmentace hlásek. Praha: Epocha.

Ladefoged, P. (1996): Elements of acoustic phonetics. Chicago: University of Chicago Press.

Johnson, K. (2003): Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell Publishing.

Kent, R. D. - Read, C. (1992): The acoustic analysis of speech. San Diego: Whurr Publishers.

Syrový, V. (2003): Hudební akustika. Praha: Akademie múzických umění. (vybrané části)

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

Tematické okruhy:
1. Fyzikální popis zvuku: základní pojmy a veličiny, šíření zvuku;
princip Fourierovy transformace, spektrum a spektrogram; typy zvukových vln; rezonance a akustické filtry.
2. Psychoakustický popis zvuku: vztah mezi frekvencí a výškou; vztah mezi intenzitou a hlasitostí; kvalita (barva) zvuku.
3. Filtrová teorie produkce řeči podle Gunnara Fanta (source-filter theory).

Na výuku navazuje předmět Akustika řeči II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK