PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Zvuková stavba verše - APH510051
Anglický název: Sound Structure of Verse
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200029
Garant: prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Předmět uvádí do problematiky zvukové stavby verše, také ve vztahu k možnostem daným zvukovou strukturou
konkrétního jazyka. Studenti jsou vedeni k uvědomění si zvukových kvalit a jejich specifické organizace, která zakládá
vnímání rytmu v básnických textech. Součástí výuky jsou praktické analýzy zvukové stavby vybraných básnických děl.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Základní odborná literatura:
Brukner, J.& Filip,J. (1968): Větší poetický slovník. Praha, Čs.spisovatel

Hrabák, J. (1986): Úvod do teorie verše. 6. vyd. Praha: SPN

Mukařovský, J: Kapitoly z české poetiky. I,II,III. Praha: Svoboda, 1948.(vybrané stati)

Červenka, M. (2006): Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum

Jakobson, R. (1995): Základy českého verše. In Červenka, M. (ed): Roman Jakobson - Poetická funkce, Jinočany: H&H, s. 157-250.

Lotz, J. (1960): Metric Typology. In Sebeok,T.(ed) :Style in Language, MIT Press, pp. 135 - 148

Chatman, S. (1960): Comparing metrical styles. In Sebeok,T.(ed) :Style in Language, MIT Press, pp. 149-172

Fowler, R. (1971): The languages of literature. London: Routledge & Kegan (Kap. 9 Structural metrics, pp. 124-140)

Port, R.F. (2003): Meter and speech. Journal of Phonetics 31, pp. 599-611

Další odborná literatura (je průběžně aktualizována):
Král, J: (1909): Česká prosodie. Praha: Otta

Tomaševskij, B(1970): Teorie literatury. Praha, Lidové nakladatelstv.í (vybrané části)

Levý, J. (ed.) (1966): Teorie verše I. Sborník z versologické konference 13. - 16. 5 1964, FF UJEP & Literárněvědná společností při ČSAV. Brno: UJEP (vybrané stati)

Červenka, M. (2001): Dějiny českého volného verše. Brno: Host. - výběrově

Červenka, M. (2002) : Metrické systémy novočeského básnictví v evropských souvislostech.

Estetika, 38 [2/4], s. 223-229

Hrushovski, B (1960): On free rhythms in modern poetry. In Sebeok,T.(ed): Style in Language. MIT Press, pp. 173-190

Fowler, R. (1971): The languages of literature. London: Routledge & Kegan.

Kap 10. What is metrical analysis? pp. 141 - 177

Hayes, B. (1989): The Prosodic Hierarchy in Meter. In Kiparsky, P. & Youmans, G. (eds.). Phonetics and Phonology I: Rhythm and Meter. New York, Orlando: Academic Press, s. 201-260.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Hlavní tematické okruhy:
1. Úvod do versologie, základní pojmy; prozódie, prozodické systémy; hlásková instrumentace, rým.

2. Jednotky zvukové stavby řeči (hláska), slabika, mluvní takt, promluvový úsek) a jejich podíl na utváření dojmu rytmické organizace v jazykovém materiále.

3. Zvuková stavba českého časoměrného verše.

4. Zvuková stavba českého sylabického verše.

5. Zvuková stavba českého sylabotónického verše.

6. Zvuková stavba českého volného verše.

7. Průběžně analýza vybraných zvukových ukázek podle stanovených kritérií (referáty studentů s diskusí).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK