PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Řeč v médiích - APH510038
Anglický název: Speech in the Media
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200026
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Seminář se zabývá zvukovou stránkou řeči v médiích. Studenti získají praxi v hodnocení a analýze a hodnocení veřejných
projevů různého typu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Základní studijní literatura:
Toman, J. (1974): Jak dobře mluvit. Praha: Svoboda

Kohout, J. (2002): Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Management Press.

Další odborná literatura:
Vybíral, Z. (2003): Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál.

Strahl, V. (1993): Novinář před mikrofonem. Praha: Karolinum.

McQuail, D. (1999): Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál.

Palková, Z. (2004): Srozumitelnost řeči v rozhlasovém a televizním zpravodajství. In: Přednášky z XLVII. běhu LŠSS, FFUK Praha, s.97-109.

Palková, Z., J.Veroňková-Janíková, B. Hedbávná (2003): Zvuková podoba rozhlasové češtiny. In Proměna rozhlasového výrazu a tvaru. Praha, Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, Praha, s. 20-39

Janoušková, J. - Veroňková, J. (2008): Moderátoři večerního televizního zpravodajství 2003. In: Čeština doma a ve světě 2/XVI. ÚČJTK FF UK. s. 53-81.

Janíková, J. (2001): Moderátoři televizního zpravodajství (ze série poslechových testů „Řečový vzor“). in: Čeština doma a ve světě 3-4 2001 (ed. J. Janíková), ÚČJTK FF UK, s. 178-203.

Machač, P. (2008): „Jagonotoasněbure?“... (aneb Příspěvek k přijatelnosti některých veřejných mluvčích). Čeština doma a ve světě 1-2/2008, s. 36-50.

Volín, J. (2008): Z intonace čtených zpravodajství: výška první slabiky v taktu. Čeština doma a ve světě 1-2/2008, s.89-96.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Základní okruhy:
1. Řeč jako nástroj mediální strategie, pragmatika mluvních stylů v médiích.

2. Pojem „moderátor“, dominance „pořad“, „publikum“, „osobnost moderátora“.

3. Stylizace řeči v různých typech mediálních pořadů.

4. Fonetická specifika mluvy v médiích.

5. Poslechová a hodnoticí praxe: analýza autentických nahrávek z různých typů pořadů a jejich hodnocení z hlediska nároků kladených na veřejné projevy.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Předmět předpokládá základní orientaci v problematice vztahu standardu jazyka a řečové komunikace, znalost české ortoepie a transkripce. Potřebné poznatky si student může doplnit prostřednictvím předmětů Řečová komunikace a standard jazyka a Transkripce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK