PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fonetická variabilita angličtiny - APH200055
Anglický název: Phonetic Variability of the English Language
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.03.2018)
Seminář navazuje na předmět Zvuková stránka angličtiny, která studenty uvedla do popisu zvukové stavby standardní
angličtiny. Hlavním posláním semináře je budovat percepční a produkční dovednosti studentů s ohledem na jejich
budoucí profesní zaměření. Segmentální i suprasegmentální jevy zvukového plánu angličtiny jsou procvičovány
jak izolovaně, tak v komplexních aktivitách zaměřených na práci s nejrozšířenějšími výslovnostními variantami.
Zvláštní pozornost je také věnována variantám anglické intonace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.03.2018)

Minimálně 75 % účast na seminářích

Aktivní práce v seminářích

Seminární práce - analýza zvukové nahrávky podle pokynů

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.03.2018)

Základní literatura

Hughes, A., Trudgill, P. (2005). English Accents and Dialects. Oxford: OUP

Wells, J. C. (1982). Accents of English. 3 vols. Cambridge: CUP

Thompson I., (1981). Intonation Practice. Oxford: OUP

Další pracovní literatura

Shockey, L. (2003). Sound Patterns of Spoken English. Oxford: Blackwell

Wells, J. C. (1990). Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman

Harris, J. (1994) English Sound Structure. Oxford: Blackwell

O'Conor, J. D. (1980). Better English Pronunciation. Second edition. Cambridge: CUP

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.03.2018)

1) Úvod - základní pojmy, koncepty a metodika studia zvukové variability jazyka

2) Geografické rozčlenění anglicky mluvících oblastí; Pojem stigmatičnosti a prestiže

3) Sociolekty v anglicky mluvících zemích; Pohlaví a etnicita

4) Variabilita konsonantická - přehled; rhoticita a další výrazné indikátory

5) Variabilita vokalická - přehled; diftongičnost, samohláskové inovace.

6) Variabilita rytmická (redukce a prominence - míra a distribuce)

7) Variabilita intonační - formy

8) Variabilita intonační - hledisko afektivní, gramatické a diskurzní

9) Angličtina britských ostrovů, severní dialekty

10) Angličtina Spojených států amerických a Kanady;

11) Angličtina australská, novozélandská, jihoafrická a další africké formy angličtiny

12) Specifické rysy angličtiny u rodilých mluvčích hindštiny, urdštiny, čínštiny a japonštin

13) Problematika osvojování zvukového plánu angličtiny nerodilými mluvčími

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK