PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Zvuková stránka angličtiny - APH200054
Anglický název: Sound Pattern of English
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.03.2018)
Předmět uvádí do popisu segmentální a suprasegmentální zvukové stavby angličtiny. V první části se studenti seznámí se systémem anglických hlásek především z hlediska artikulačního a percepčního. Současně s popisem jednotlivých zvukových segmentů jsou uvedeny i základní ortografické principy moderní angličtiny. Kurz se zaměří i na fonologické procesy, k nimž v souvislé řeči dochází, jako je koartikulace, asimilace či elize. V druhé části je důraz kladen na standardní přízvuk a rytmus, který je analyzován a procvičován společně se specifickými prvky redukcí a vázání v plynulém mluvním projevu. Popisu anglické intonace dominuje aspekt fonologický.

Seminární část kurzu se věnuje budování dovedností spojených s analýzou výslovnosti angličtiny, a to výslovnosti britské standardní i vlastní. Jedná se o propojení transkripčních dovedností a poslechové analýzy v podobě seminární práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.03.2018)

Požadavky ke zkoušce: min. 70% docházka a aktivní účast v seminářích, správná výslovnost na segmentální i suprasegmentální úrovni. Zkouška má podobu písemného testu.

Všechny požadavky je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.03.2018)

Základní literatura:

Roach, P. (2000 / 2009). English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Cruttenden, A. (2014). Gimson's Pronunciation of English. Eighth Edition. London: Routledge.

Volín, J. (2002). IPA-Based Transcription for Czech Students of English. Praha: Karolinum.

Wells, J.C. (2008). Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman.

Doplňková literatura:

Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis češtiny. Praha: Karolinum.

García-Lecumberri, M. L. & Maidment, J. A. (2000). English Transcription Course. London: Arnold.

O’Connor, J.D. (1980). Better English Pronunciation. Cambridge: Cambridge University Press.

Carley, P., Mees, I. M. & Collins, B. (2018). English Phonetics and Pronunciation Practice. London: Routledge.

Ogden, R. (2009 / 2017). An Introduction to English Phonetics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.03.2018)

* Rozpis hlavních témat:

Fonetika a řečová komunikace
Fonetická transkripce
Řečové orgány
Samohláskový systém (monoftongy a diftongy)
Souhláskový systém (obstruenty a sonory)
Asimilace a koartikulace, elize
Tok spojité řeči, předělové jevy (linking)
Melodický inventář angličtiny, funkce intonace
Stavba slabiky, fonotaktika
Samohláskové redukce, slabé formy gramatických slov
Slovní přízvuk
Přízvuk v lexikálních derivacích a kompozitech
Rytmická struktura promluvy a eurytmie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK