PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Osvojování řeči I - APH200039
Anglický název: Speech Acquisition I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martina Černá
Vyučující: Mgr. Martina Černá
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni především s fyziologickým vývojem dětské řeči a kognitivní stránkou
procesu osvojování řeči u dítěte. Pozornost je věnována nejen fonetickým aspektům osvojování řeči, ale také
otázkám fonologického přístupu k problematice. Okrajově jsou diskutovány i otázky speciální pedagogiky a zásady
práce s dítětem v případě, že se objeví řečové či sluchové patologie.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Základní studijní literatura:

Sovák, M. (1984): Logopedie předškolního věku. Praha: SPN.

Vihman, M. M. (1996): Phonological development. Oxford: Blackwell. (kap. 3-4)

Owens, R. E. (2000): Language development: an introduction. Boston, London: Allyn&Bacon. (kap. 2, 4, a 8)

Fitch, W. T. (2000): The evolution of speech: a comparative review. Trends in cognitive sciences, roč. 4, č. 7, s. 258-267.

Škodová, E. - Jedlička, I. a kol. (2003): Klinická logopedie. Praha: Portál. (část III)

Další odborná literatura:

Ohnesorg, K. (1948): O mluvním vývoji dítěte. Praha: FF UK.

Ohnesorg, K. (1948): Fonetická studie o dětské řeči. Praha: FF UK.

Ohnesorg, K. (1959): Druhá fonetická studie o dětské řeči. Praha: SPN.

Vyštejn, J. (1991): Vady výslovnosti. Praha: SPN.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (01.08.2014)

aktivní účast v diskusích; absolvování vědomostního testu

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Výuka zahrnuje následující témata:
1. Předmět studia, metodika výzkumu dětské řeči.

2. Přehled teorií osvojování řeči.

3. Fylogeneze řeči.

4. Nástin ontogeneze řeči.

5. Neurologická stránka osvojování řeči.

6. Princip kategoriální percepce.

7. Další percepční mechanismy.

8. Fonotaktika dětské řeči do úrovně slabiky.

9. Fonotaktika dětské řeči nad úrovní slabiky.

10. Dětské řečové typy.

11. Prozodická stránka dětské řeči.

12. Akustické aspekty dětské řeči.

13. Přehled poruch řeči.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK