PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy fonologie I - APH200036
Anglický název: Principles of Phonology I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Jazyk
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Cílem předmětu je výklad základních teoretických principů a pojmů, o něž se opírá systémový popis zvukové
stavby jazyka. Důraz se klade na pochopení problematiky a schopnost aplikovat poznatky o fyzikálních
vlastnostech řeči v rovině fonologického popisu.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.08.2014)

Docházka min. 80 %, aktivní účast na cvičeních, závěrečný praktický test

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Základní studijní literatura:
Clark, J., Yallop, C. & Fletcher, J. (2007): An introduction to phonetics and phonology. 3. vyd. Oxford: Blackwell. (vybrané kapitoly)

Gussenhoven, C. & Jacobs, H. (2005): Understanding phonology. 2. vyd. London: Arnold.

Odden, D. (2005): Introducing Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Další odborná literatura:

Goldsmith, J. (ed.) (1995): The Handbook of Phonological Theory. Oxford: Blackwell. (vybrané kapitoly)

Kučera, H. (1961): Phonology of Czech. S. Gravenhage: Mouton & Co.

Twaddell, W. F. (1935): On defining the phoneme. Language Monograph No. 16, 1935.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Tematické okruhy:
1. Specifické vlastnosti zvukové varianty jazyka, místo fonologie v popisu jazykového systému; variabilita a typizace v produkci a percepci řeči, segmentace zvukového kontinua.

2. Stupně obecnosti popisu zvukových jednotek v jazykovém systému a v textu, základní fonologické pojmy a termíny; inventář fonémů v češtině, mezijazykové srovnání.

3. Pojmy fonologická opozice a distinktivní rys, různý přístup k zadávání distinktivních rysů a možnosti ve vztahu k fyzikálním kvalitám řeči. Fonologické procesy a jejich popis.

4. Distinktivní rysy v češtině, alternativy vzhledem k vlastnostem jazyka a cílům popisu; aplikace při deskripci fonologických a morfonologických vztahů ve zvukové stavbě češtiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK